НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Ключові слова: продовольча безпека, експорт, імпорт, населення, розвиток, військовий стан, якість

Анотація

В дослідженні проаналізовано стан продовольчого забезпечення домогосподарств та визначено значне зменшення споживання основних продуктів харчування. Визначено, що вітчизняні аграні господарства демонструють потужний потенціал для нарощування обсягів виробництва органічної продукції. Зокрема, відходи від рослинництва та тваринництва можна використовувати місцево у локальних проєктах малої біоенергетики або як добрива шляхом переробки на дигестат. Розроблено модель поширення електронних талонів через національний додаток «Дія», що включатиме формування на основі існуючого інтерфейсу додатку довідки про доходи сім’ї та подачу відповідного запиту через інтерфейс в розділ «Послуги». Електроні талоні на продуктові набори можна буде використати в національних торгових мережах партнерах Банку «їжі» та соціальних їдальнях на продовольчі товари з урахуванням раціональних норм споживання. Констатовано, що запровадження механізму внутрішньої продовольчої допомоги через Банк «їжі», стане стимулом для розвитку агропромислового сектору держави, сприятиме становленню інституту забезпечення соціального доступу громадян до продовольчих ресурсів, який одночасно сприятиме довгостроковому розвитку вітчизняного агропромислового сектору та забезпечить зростання обсягу виробництва харчових продуктів вітчизняного виробництва.

Посилання

Shutter, O., Jacobs, N., Clement, Ch.., Ajena, F. (2019). Towards a common food policy for the European Union, URL: https://www.agroecology-europe.org/wpcontent/uploads/2019/02/CFP_FullReport.pdf (access date December 28, 2023).

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері [За редакцією академіка НАН України В.М. Гейця]. К.: Наукова думка НАН України. 2018. 384 с.

Россоха В.В. Формування і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств: [монографія] / В.В. Россоха. К.: ННЦ ІАЕ, 2019. 444 с.

Економічна енциклопедія: у 3-х томах / за ред. С. В. Мочерного. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000-2002 р. 2664 с.

Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні. Економічний дискурс. 2021. Випуск 1-2. С. 18–27. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-1-2

Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому під комплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність. Вінницький національний агарний університет. Вінниця: ВНАУ. 2020. 221 с.

Фурман І.В., Токарчук Д.М., Шевчук Г.В. Освоєння виробництва нових видів продукції на підприємствах аграрної сфери як напрям забезпечення продовольчої безпеки. Економіка та суспільство. 2023. Випуск № 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-38

Shutter, O., Jacobs, N., Clement, Ch.., Ajena, F. (2019). Towards a common food policy for the European Union, URL: https://www.agroecology-europe.org/wpcontent/uploads/2019/02/CFP_FullReport.pdf (access date December 28, 2023). (in EU).

Derzhavni tsilovi prohramy ta uporiadkuvannia prohramnoho protsesu v biudzhetnii sferi [State target programs and streamlining of the program process in the budgetary sphere]. [Za redaktsiieiu akademika NAN Ukrainy V.M. Heitsia]. K.: Naukova dumka NAN Ukrainy. 2018. 384 р. (in Ukrainian).

Rossokha V.V. (2019). Formuvannia i rozvytok vyrobnychoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [Formation and development of production potential of agricultural enterprises]: [monohrafiia] / V.V. Rossokha. K.: NNTs IAE. 444 р. (in Ukrainian).

Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh tomakh [Economic encyclopedia: in 3 volumes] / za red. S. V. Mochernoho. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2000-2002 r. 2664 р. (in Ukrainian).

Bereziuk S.V., Hontaruk Ya.V., Yasinska B.O. (2023). Zabezpechennia prodovolchoi bezpeky derzhavy v umovakh voiennoho stanu [Ensuring food security of the state under martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44 (in Ukrainian).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Mazur K.V., Hontaruk Ya.V. (2021). Stan ta perspektyvy rozvytku vyroshchuvannia ta pererobky horikhu voloskoho v Ukraini [Status and prospects of development of walnut growing and processing in Ukraine]. Ekonomichnyi dyskurs. Vypusk 1-2. р. 18–27. (in Ukrainian).

Lutsiak V.V., Pronko L.M., Mazur K.V., Kolesnyk T.V. (2020). Marketynhovyi potentsial innovatsii u oliino-zhyrovomu pid kompleksi: stan rynku, stvorennia vartosti, konkurentospromozhnist. Vinnytskyi natsionalnyi aharnyi universytet [Marketing potential of innovations in the oil and fat complex: the state of the market, value creation, competitiveness]. Vinnytsia: VNAU. 221 р. (in Ukrainian).

Furman I.V., Tokarchuk D.M., Shevchuk H.V. (2023). Osvoiennia vyrobnytstva novykh vydiv produktsii na pidpryiemstvakh ahrarnoi sfery yak napriam zabezpechennia prodovolchoi bezpeky [Mastering the production of new types of products at enterprises in the agrarian sphere as a direction to ensure food security]. Ekonomika ta suspilstvo. Vypusk № 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-38

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Фурман, І., Ревкова, А., & Ревков, О. (2023). НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-63
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають