РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: біоенегетика, управління, розвиток, біопалива, біоенергетичні кластери

Анотація

В статті досліджено роль та перспективи розвитку біоенергетики в контексті забезпечення енергетичної безпеки України. Здійснюється аналіз еволюції розвитку біоенергетичного сектору, визначаються основні виклики та можливості його розвитку. Розглядаються ключові технології виробництва біоенергії, зокрема використання біомаси, біогазу та біопалива. Обговорюються переваги біоенергетики з погляду зменшення залежності від імпортованих джерел енергії та покращення екологічної ситуації. Визначено, що розвиток біоенергетики сприяє зменшенню залежності від імпортованих джерел енергії та покращує енергетичну безпеку країни. У статті надається огляд напрямів розвитку біоенергетики в Україні та аналізуються законодавчі та регуляторні аспекти, що впливають на цей сектор. Досліджується економічна ефективність проектів біоенергетики та їх роль у стимулюванні регіонального розвитку та досвід країн ЄС в сприянні розвитку даної галузі. Результати дослідження формулюють напрями розвитку біоенергетики та рекомендації щодо поліпшення державної політики у сфері біоенергетики, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки України та досягнення сталого розвитку в тому числі за рахунок імплементації досвіду ЄС в створенні біоенергетичних кластерів.

Посилання

Honcharuk I., Tokarchuk D., Gontaruk Y., Kolomiiets T. Production and Use of Biogas and Biomethane from Waste for Climate Neutrality and Development of Green Economy. Journal of Ecological Engineering. 2024. vol. 25. Issue 2. pp. 20–32. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/175876

Калетнік Г. М. Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 4 (104). С. 90–98. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092X/2019-4(104)-10

Купчук І. М., Гонтарук Я. В., Присяжнюк Ю. С. Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 59–73. DOI: https://doi.org/10.37128/2520-6168-2022-3-8

Фурман І. В., Дмитрик О. В., Лисогор І. О. Стратегічні напрями розвитку біоенергетичного потенціалу Іллінецької територіальної громади. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2023. Випуск 15. С. 134–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.16

Фурман І. В., Дмитрик О. В. Формування стратегічних напрямів розвитку сільських територій. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. Випуск 13. С. 46–53. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.5

Фурман І.В., Ксенчин Д.О. Управління виробництвом біогазу з відходів підприємств АПК та домогосподарств. Економіка та суспільство. 2024. Випуск 59. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-44

Шабала О.П, Матійчук Л.П. Біоенергетичний потенціал України: тенденції розвитку в умовах воєнного стану. Економічний простір. 2023. № 183. С. 31–36. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-5

Gontaruk, Y., Kolomiiets, T., Honcharuk, I., and Tokarchuk, D. (2024). Production and Use of Biogas and Biomethane from Waste for Climate Neutrality and Development of Green Economy. Journal of Ecological Engineering, 25(2), pp.20–32. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/175876 [in Poland].

Kaletnik, G.M. (2019). Perspektyvy pidvyshchennya enerhetychnoyi avtonomiyi pidpryyemstv APK v ramkakh vykonannya enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny [Prospects for increasing the energy autonomy of agricultural enterprises in the framework of the energy strategy of Ukraine]. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region. 4. 90–98. [in Ukrainian].

Kupchuk I. M., Hontaruk Ya. V., Prysiazhniuk Yu. S. (2022). Perspektyvy idvyshchennia rivnia enerhetychnoi avtonomii pererobnykh pidpryiemstv APK Ukrainy za rakhunok vyrobnytstva biohazu [Prospects for increasing the level of energy autonomy of processing enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine due to biogas production]. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. no 3 (118). зз. 59–73. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-8 [in Ukrainian].

Furman I. V., Dmytryk O. V., Lysohor I. O. (2023) Stratehichni napriamy rozvytku bioenerhetychnoho potentsialu Illinetskoi terytorialnoi hromady [Strategic directions for the development of the bioenergy potential of the Illinets territorial community]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, vol. 15, рр. 134–143. DOI: https://doi.org/10.3 2782/2708-0366/2023.15.16 [in Ukrainian].

Furman I. V., Dmytryk O. V. (2022) Formuvannia stratehichnykh napriamiv rozvytku silskykh terytorii [Formation of strategic directions for the development of rural areas]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, vol. 13, рр. 46–53. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2022.13.5 [in Ukrainian].

Furman I.V., Ksenchyn D.O. (2024). Upravlinnia vyrobnytstvom biohazu z vidkhodiv pidpryiemstv APK ta domohospodarstv. Ekonomika ta suspilstvo. vol.59. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-44 [in Ukrainian].

Shabala, O., & Matiichuk, L. (2023). Bioenerhetychnyi potentsial Ukrainy: tendentsii rozvytku v umovakh voiennoho stanu. Ekonomichnyi prostir, vol. (183), 31–36. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-5 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Фурман, І., & Ксенчин, Д. (2024). РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-41
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають