УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ДОМОГОСПОДАРСТВ

Ключові слова: біогаз, відходи, управління, біогазові установки, переробка, біометан, біоенергетичні кластери, державна підтримка

Анотація

Проаналізовано виробничі потужності з виробництва біогазу в Україні та визначено що станом на 2022 рік в Україні функціонує 61 підприємство з виробництва біогазу в межах яких працює 50 біогазових реакторів. Визначені основні проблеми з якими стикаються виробники біогазу, а саме нестабільність складу відходів, низька концентрація метану, високий рівень технологічності та інвестицій в виробництва та ін. Визначено, що розуміння цих проблем та ретельне планування може допомогти розробити стратегії для їхнього вирішення та забезпечити успішне функціонування виробництва біогазу. Визначено, що удосконалення сучасних технологій та розвитку штучного інтелекту значно покращить схему управління біоенергетичними кластерами орієнтованими на виробництво біогазу. Констатовано, що доцільно впровадити автоматизовану систему на основі штучного інтелекту для перерозподілу відповідальності за доставку побічної продукції та органічних відходів на біогазовий комплекс. Визначено, що вдосконалення управління розвитком виробництва біогазу з відходів АПК та домогосподарств має бути направлене на створення біоенергетичних кластерів та інтеграцію в їх систему засобів штучного інтелекту з метою оптимізацію технологічних процесів та розвитку системи державної підтримки з урахування імплементації досвіду країн ЄС.

Посилання

Honcharuk I., Tokarchuk D., Gontaruk Y., Kolomiiets T. Production and Use of Biogas and Biomethane from Waste for Climate Neutrality and Development of Green Economy. Journal of Ecological Engineering. 2024. Vol. 25. Issue 2. P. 20¬32. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/175876

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Фурман І.В., Токарчук Д.М. Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива. Економічний аналіз. 2018. № 1. С. 168–174

Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Оцінка біоенергетичного потенціалу Ілінецької територіальної громади. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. № 8(08). С. 242¬247. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-120

Купчук І. М., Гонтарук Я. В., Присяжнюк Ю. С. Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2022. № 3 (118). С. 59–73. DOI: https://doi.org/10.37128/2520-6168-2022-3-8

Гончарук І.В., Фурман І.В., Дмитрик О.В. Комплексна переробка твердих побутових відходів як шлях вирішення екологічних проблем Іллінецької територіальної громади. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 1 (59). С. 7–20. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-1-1

European Biagas Association. URL: https://www.europeanbiogas.eu/SR2022/EBA/ (дата звернення: 03.02.2024).

Gontaruk, Y., Kolomiiets, T., Honcharuk, I., and Tokarchuk, D. (2024). Production and Use of Biogas and Biomethane from Waste for Climate Neutrality and Development of Green Economy. Journal of Ecological Engineering, 25(2), pp.20¬32. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/175876 [in Poland].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Furman I.V., Tokarchuk D.M. (2018) Prodovolcha bezpeka ta ekonomichni zasady vyrobnytstva biopalyva [Food security and economic principles of biofuel production]. Ekonomichnyi analiz. Vol. 1. рр. 168–174 [in Ukrainian].

Hontaruk Ya.V., Yasinska B.O. (2023) Otsinka bioenerhetychnoho potentsialu Ilinetskoi terytorialnoi hromady [Assessment of the bioenergy potential of the Ilinetsk territorial community]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka. Vol. 8(08). рр. 242¬247. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-120 (in Ukrainian).

Kupchuk I. M., Hontaruk Ya. V., Prysiazhniuk Yu. S. (2022) Perspektyvy idvyshchennia rivnia enerhetychnoi avtonomii pererobnykh pidpryiemstv APK Ukrainy za rakhunok vyrobnytstva biohazu [Prospects for increasing the level of energy autonomy of processing enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine due to biogas production]. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. No 3 (118). Р. 59–73. DOI: 10.37128/2520-6168-2022-3-8

Honcharuk I.V., Furman I.V., Dmytryk O.V. (2022) Kompleksna pererobka tverdykh pobutovykh vidkhodiv yak shliakh vyrishennia ekolohichnykh problem Illinetskoi terytorialnoi hromady [Complex processing of solid household waste as a way to solve environmental problems of Ilyinets territorial community]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 1 (59), pp. 7¬20. [In Ukrainian].

European Biоgas Association. europeanbiogas.eu. Retrieved from: https://www.europeanbiogas.eu/SR-2022/EBA/ [in English].

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Фурман, І., & Ксенчин, Д. (2024). УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ДОМОГОСПОДАРСТВ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-44
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають