СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМУ

Ключові слова: продовольча безпека, конкурентоспроможність, стратегія, зернові, аграрний сектор підприємства

Анотація

В результаті дослідження визначено, що метою стратегічного управління запасами зерна на аграрних підприємствах є: максимізація прибутку внаслідок зберігання запасів зерна;максимізація задово¬лення потреб споживачів за наявних запасів зерна; мінімізація сукупних логістичних витрат внаслідок зберігання запасів зерна. Відповідно до обраної мети, стратегічними цілями логіс¬тичного управління запасами зерна на сільськогосподарських підприємствах, мають бути: забезпечення виробничих потреб насіннєвим та фуражним зерном із мінімальними витратами; максимізація прибутку від реалізації товарного зерна. Визначено, що основними стратегічними напрямами розвитку підприємств зернового напряму в умовах військового стану мають стати: формування стратегічних запасів зернових орієнтованих на власну переробку для забезпечення місцевого населення дешевими та якісними продовольчими товарами; розвиток грантових програм орієнтованих на видачу коштів аграрним формуванням що планують здійснення переробки зернових (виробництво круп, макаронних виробів тощо); державні дотації на створення систем меліорації земель для підвищення якості зернової продукції; впровадження науково обґрунтованих сівозмін на господарствах; розвиток співробітництва з спиртовими заводами для реалізації зернових на переробку.

Посилання

Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 7–23. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-1

Фурман І. В. Стан зовнішньої заборгованості України перед міжнародними кредиторами: оцінка та напрями врегулювання. Фінансовий простір. 2013. № 2. С. 66¬73.

Фурман І. В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 35¬50.

Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: збірник наукових праць. 2017. № 3. С. 55–64.

Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44

Фурман І.В., Гонтарук Я.В. Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 80–87. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.23.80

Перебийніс В. І. , Дроботя Я. А. Логістичне управління запасами на підприємствах : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2012. 279 с.

Kaletnik G. M., & Hontaruk Ya. V. (2020). Dyferentsiatsiia rozvytku haluzei pererobnoi promyslovosti ahrarnoho sektoru Vinnytskoi oblasti [Differentiation of development of branches of processing industry of agrarian sector of Vinnytsia region]. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, vol. 3 (53), pp. 7-23. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-1.

Furman I. V. (2013). Stan zovnishnoi zaborhovanosti Ukrainy pered mizhnarodnymy kredytoramy: otsinka ta napriamy vrehuliuvannia [The state of Ukraine's external debt to international creditors: assessment and directions for settlement]. Finansovyi prostir, 2. 66-73.

Furman I. V. (2017). Systema finansovoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy: otsinka suchasnoho stanu ta aktyvizatsiia funktsionuvannia [The system of financial regulation of the agricultural sector of Ukraine: assessment of the current state and intensification of functioning]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 5, pp. 35–50. [in Ukrainian].

Furman I.V. (2017). Vektory pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Vectors of improving the efficiency of enterprise profit management]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu: zbirnyk naukovykh prats, vol. 3, рр. 55–64. [in Ukrainian].

Bereziuk S.V., Hontaruk Ya.V., Yasinska B.O. (2023). Zabezpechennia prodovolchoi bezpeky derzhavy v umovakh voiennoho stanu [Ensuring food security of the state under martial law]. Ekonomika ta suspilstvo. 2023. Vypusk 47.DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44.

Furman, I.V., Hontaruk, Ya.V. (2019). Teoretychni osnovy formuvannia stratehii rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv zernovoho napriamku [Theoretical bases of formation of strategy of development of the agricultural enterprises of the grain direction]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, (23), 80-87. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.23.80

Perebyinis V. I. , Drobotia Ya. A. (2017). Lohistychne upravlinnia zapasamy na pidpryiemstvakh [Logistics management of stocks at enterprises]: monohrafiia. Poltava : PUET, 2012. 279 р.

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Фурман, І. (2023). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМУ . Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають