ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: продовольча безпека, конкурентоспроможність, продовольство, переробка, споживання, проект

Анотація

Визначено необхідність розвитку глибокої переробки зернових культур на крупи та комбікорм, що зумовлено низькими закупівельними цінами на зернові культури. Досліджено перспективність розвитку горіхівництва та наявність грантових програм підтримку розвитку даної галузі. Запропоновано моделі розвитку крафтових виробництв орієнтованих на глибоку переробку горіху волоського з метою отримання конкурентних переваг в середньостроковій перспективі. Констатовано необхідність розвитку глибокої переробки продукції рослинництва для забезпечення конкурентоспроможності аграрних формувань та продовольчої безпеки держави. Визначено, що реалізація проєктів із запуску власної переробки зернових на крупи та комбікорм дасть можливість: максимізувати прибутки підприємства через забезпечення глибокої переробки основної продукції; уникнути негативного впливу сезонних коливань цін на зернові; забезпечити місцеве населення якісними та дешевими крупами та комбікормом для тваринництва; створити додаткові робочі місця на підприємствах.

Посилання

Міненко С.І., Миколенко І.Г. Організаційні засади формування стратегій підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 2. С. 38–45. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-4

Гранти на садівництво: як подати заявку на створення власної справи. URL: https://minagro.gov.ua/news/granti-na-sadivnictvo-yak-podati-zayavku-na-stvorennya-vlasnoyi-spravi

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні. Економічний дискурс. 2021. Випуск 1-2. С. 18–28. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-1-2

Пришляк Н.В. Досвід виробництва волоських горіхів у світі: стан та перспективи. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 1. С. 63–72.

Луцяк В.В., Пронько Л.М., Мазур К.В., Колесник Т.В. Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому під комплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність. Вінницький національний агарний університет. Вінниця : ВНАУ, 2020. 221 с.

Шевчук Г.В., Гонтарук Я.В., Гіренко М.А. Державне регулювання розвитку садівництва в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-50

Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44

Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 7–23. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-1

Гонтарук Я.В., Мазур К.В. Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві. Slovak international scientific journal. 2020. № 42. Р. 30–37.

Токарчук Д.М., Фурман І.В. Сучасні енергоефективні технології в АПК. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4 (54). С. 99–116. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-4-7

Фурман І.В. Напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування України в умовах децентралізації влади. Colloquium-journal. 2020. № 22 (74). Czesc 2. P. 47–62.

Постанова КМУ від 10 березня 2021 р. № 185 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2021-%D0%BF#Text

Minenko S.I., Mykolenko I.H. (2022). Orhanizatsiini zasady formuvannia stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Organizational principles of the formation of strategies for increasing the competitiveness of agricultural enterprises]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky, 7(2), 38–45. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-4

Hranty na sadivnytstvo: yak podaty zaiavku na stvorennia vlasnoi spravy [Gardening grants: how to apply to start your own business]. Available at: https://minagro.gov.ua/news/granti-na-sadivnictvo-yak-podati-zayavku-na-stvorennya-vlasnoyi-spravi

Mazur K.V., Hontaruk Ya.V. (2021). Stan ta perspektyvy rozvytku vyroshchuvannia ta pererobky horikhu voloskoho v Ukraini [Status and prospects of development of walnut growing and processing in Ukraine]. Ekonomichnyi dyskurs, 1-2, 18–27. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-1-2

Pryshliak N.V. (2017). Dosvid vyrobnytstva voloskykh horikhiv u sviti: stan ta perspektyvy [The experience of walnut production in the world: status and prospects]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 1, 63–72.

Lutsiak V.V., Pronko L.M., Mazur K.V., Kolesnyk T.V. (2020). Marketynhovyi potentsial innovatsii u oliino-zhyrovomu pid kompleksi: stan rynku, stvorennia vartosti, konkurentospromozhnist [Marketing potential of innovations in the oil-fat complex: market condition, value creation, competitiveness]. Vinnytskyi natsionalnyi aharnyi universytet. Vinnytsia: VNAU, 221 р.

Shevchuk H.V., Hontaruk Ya.V., Hirenko M.A. (2022). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku sadivnytstva v Ukraini [State regulation of horticulture development in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-50

Bereziuk S.V., Hontaruk Ya.V., Yasinska B.O. (2023). Zabezpechennia prodovolchoi bezpeky derzhavy v umovakh voiennoho stanu [Ensuring food security of the state under martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44

Kaletnik G.M., Hontaruk Ya.V. (2020) Dyferentsiatsiia rozvytku haluzei pererobnoi promyslovosti ahrarnoho sektoru Vinnytskoi oblasti [Differentiation of development of branches of processing industry of agrarian sector of Vinnytsia region]. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, 3 (53), 7–23. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-1

Mazur K.V., Gontaruk Ya.V. (2020). Restructuring as a tool for redesigning business processes in agro-industrial production. Slovak international scientific journal, 42, 30–37.

Tokarchuk D.M., Furman I.V. (2020). Suchasni enerhoefektyvni tekhnolohii v APK Ukrainy [Modern energy-efficient technologies in the agricultural industry of Ukraine]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy, finance, management: topical issues of science and practical activity, 4 (54), 99–116. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-4-7

Furman I.V. (2020). Napriamy vprovadzhennia zarubizhnoho dosvidu v systemu efektyvnoi roboty orhaniv mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy v umovakh detsentralizatsii vlady [Directions of introduction of foreign experience into the system of effective work of local self-government bodies of Ukraine in the conditions of decentralization of power]. Colloquium-journal, 2, 47–61. [in Ukrainian]

Postanova KMU vid 10 bereznia 2021 r. № 185 Pro vnesennia zmin do Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia rozvytku vynohradarstva, sadivnytstva i khmeliarstva. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2021-%D0%BF#Text

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Фурман, І., Токарчук, Д., & Шевчук, Г. (2023). ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-38
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають