ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: державна підтримка, регулювання, інвестиції, селекція, фермерство, крафтові виробництва

Анотація

Стаття присвячена актуальним напрямам вдосконалення державного регулювання розвитку садівництва. Обґрунтовано необхідність розвитку вітчизняної селекції як засобу досягнення продовольчої незалежності України. Сформовано напрями розвитку державної підтримки крафтових виробництв та заходів з організації переробки продукції садівництва на підприємствах. Аргументовано, що програма становлення та розвитку продовольчого ринку як України, так і її окремого регіону повинна містити заходи із створення необхідного рівня пропозиції (виробництва) сільськогосподарської продукції, заходи зі створення ринкової інфраструктури, з підтримки прибутковості сільськогосподарських товаровиробників на рівні, необхідному для розширеного виробництва, рівня гарантованих цін та інші організаційно-економічні заходи, проведення яких необхідне для організації нормального функціонування ринку продовольства. Доведено, що метою підтримки розвитку садівництва та розвитку малих переробних підприємств є доцільним розширення заходів державного стимулювання шляхом надання дотацій в розмірі до 60 відсотків вартості обладнання необхідного для переробки продукції садівництва безпосередньо виробниками продукції садівництва.

Посилання

Гранти на садівництво: як подати заявку на створення власної справи. URL: https://minagro.gov.ua/news/granti-na-sadivnictvo-yak-podati-zayavku-na-stvorennya-vlasnoyi-spravi.

Гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. URL: https://minagro.gov.ua/napryamki/nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-biznesu/granti-dlya-stvorennya-abo-rozvitku-sadivnictva-yagidnictva-ta-vinogradarstva

Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні. Економічний дискурс. 2021. Випуск 1-2. С. 18–27.

Логоша Р.В., Мазур К.В., Кричковський В.Ю. Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні. Вінниця : ТОВ «Твори», 2021. 340 с.

Bondarenko V.M., Shevchuk H.V. Problems, development and implementation of the rational marketingstrukture inenterprises in the fruit and vegetable industry. Economics and Finance. 2018. № 9. С. 121–131.

Мазур К.В., Легойда А.О. Дослідження стратегічних перспектив розвитку плодових культур в Україні. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2021. № 2 (44). С. 125–128.

Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 35–50.

Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: збірник наукових праць. 2017. № 3. С. 55–64.

Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Впровадження інновацій в маркетингу агропромислових підприємств. Приазовський економічний вісник. 2022. № 2 (31). С. 66–73.

Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва. Агросвіт. 2021. № 4. С. 9–16. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.4.9

Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. Інформаційне забезпечення управління у галузі садівництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2. С. 49–66. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-2-4

Hranty na sadivnytstvo: yak podaty zaiavku na stvorennia vlasnoi spravy [Gardening grants: how to apply to start your own business]. Available at: https://minagro.gov.ua/news/granti-na-sadivnictvo-yak-podati-zayavku-na-stvorennya-vlasnoyi-spravi. (in Ukrainian)

Hranty dlia stvorennia abo rozvytku sadivnytstva, yahidnytstva ta vynohradarstva. [Grants for creation or development of horticulture, berry growing and viticulture]. Available at: https://minagro.gov.ua/napryamki/nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-biznesu/granti-dlya-stvorennya-abo-rozvitku-sadivnictva-yagidnictva-ta-vinogradarstva (in Ukrainian)

Mazur K.V., Hontaruk Ya.V. (2021). Stan ta perspektyvy rozvytku vyroshchuvannia ta pererobky horikhu voloskoho v Ukraini [Status and prospects of development of walnut growing and processing in Ukraine]. Ekonomichnyi dyskurs, 1-2, 18–27. (in Ukrainian)

Lohosha R.V., Mazur K.V., Krychkovskyi V.Yu. (2021) Marketynhove doslidzhennia rynku ovochevoi produktsii v Ukraini: monohrafiia [Marketing research of the market of vegetable products in Ukraine]. Vinnytsia: TOV «TVORY», 344 p. (in Ukrainian)

Bondarenko, V. M., & Shevchuk, H. V. (2018). Problems, development and implementation of the rational marketing structure in enterprises in the fruit and vegetable industry. Economics and Finance, 9, 121–132. (in Ukrainian)

Furman I.V. (2017). Systema finansovoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy: otsinka suchasnoho stanu ta aktyvizatsiia funktsionuvannia [The system of financial regulation of the agricultural sector of Ukraine: assessment of the current state and intensification of functioning]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 5, 35–50. (in Ukrainian)

Mazur K.V., Lehoida A.O. (2021). Doslidzhennia stratehichnykh perspektyv rozvytku plodovykh kultur v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats TDATU imeni Dmytra Motornoho (ekonomichni nauky) [A collection of scientific works of the Dmytro Motorny State Technical University (economic sciences)]. № 2 (44), р. 125–128 (in Ukrainian)

Furman I.V. (2017). Vektory pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Vectors of improving the efficiency of enterprise profit management]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu: zbirnyk naukovykh prats, 3, 55–64. (in Ukrainian)

Pidvalna O.H., Kolesnyk T.V. (2022). Vprovadzhennia innovatsii v marketynhu ahropromyslovykh pidpryiemstv [Implementation of innovations in the marketing of agricultural enterprises]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 2 (31), 66–73. (in Ukrainian)

Pravdyuk, N. and Kozhukhar, V. (2021). Analytical support of management of the process of sale of horticulture products. Agrosvit, vol. 4, pp. 9–16. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.4.9 (in Ukrainian)

Pravdiuk N.L., Kozhukhar V.V. (2022). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia u haluzi sadivnytstva [Information management support in the field of horticulture]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 2, 49–66. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-2-4 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Шевчук, Г., Гонтарук, Я., & Гіренко, М. (2022). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-50
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають