ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Орислава Графська Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-8134-3771
  • Оксана Підвальна Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-8779-5867
  • Христина Боднарчук Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0001-7050-2768
Ключові слова: внутрішній туризм, пандемія, COVID-19, проблеми, сценарії

Анотація

Стаття присвячена аналізу тенденцій розвитку туристичної сфери в Україні та світі в умовах пандемії COVID-19, визначенню перспективних напрямів розвитку внутрішнього туризму, зокрема в Україні. Розглянуто вплив пандемії на розвиток туризму у минулому та досліджено стан туристичної сфери у світі та окремих країнах в умовах пандемії COVID-19. Проаналізовано заходи, що вживаються у різних країнах світу, для стимулювання розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії. Вивчено сучасний стан туристичної сфери України в умовах кризи. Виокремлено проблеми, які стримують розвиток внутрішнього туризму в Україні: відсутність системної взаємодії, партнерства між суб’єктами туристичної індустрії; невідповідність якості та ціни послуг; неналежний рівень транспортної доступності та безпечності дестинацій; туристи для подорожей країною найчастіше обирають самодіяльний туризм. Запропоновано три сценарії розвитку внутрішнього туристичного ринку в Україні у 2021 році – оптимістичний, реалістичний та песимістичний. Встановлено, що прогнози розвитку внутрішнього туризму в Україні суттєво залежать також від ситуації з пандемічними обмеженнями у основних країнах-дестинаціях туристичних потоків з України.

Посилання

Внутрішній туризм в Україні. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-turyzm-v-ukrainiCOVID19/30 726545.html (дата звернення: 1.02.2021).

Голод А.П. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 350 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 1.02.2021).

Найбільш залежні від туризму країни. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/424477/nazvano-najbilsh-zalezhni-vid-turyzmu-krayiny-na-yakomu-mistsi-ukrayina (дата звернення: 10.02.2021).

Освітня асамблея. URL: https://www.ea.org.ua/ (дата звернення: 10.02.2021).

International tourism highlights. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf (дата звернення: 10.02.2021).

Vnutrishnii turyzm v Ukraini [Domestic tourism in Ukraine]. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-turyzm-v-ukrainiCOVID19/30 726545.html

Holod, A.P. (2017). Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriia, metodolohiia ta problemy harantuvannia [Safety and security of regional tourist systems: theory, methodology and problems of guarantee]. Lviv: LDUFK. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Naibilsh zalezhni vid turyzmu krainy [The most dependent on tourism countries]. Retrieved from: https://news.finance.ua/ua/news/-/424477/nazvano-najbilsh-zalezhni-vid-turyzmu-krayiny-na-yakomu-mistsi-ukrayina

Osvitnia asambleia [Educational Assembly]. Retrieved from: https://www.ea.org.ua/

International tourism highlights. Retrieved from: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf

Переглядів статті: 1801
Завантажень PDF: 1598
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Графська, О., Підвальна, О., & Боднарчук, Х. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-52