ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

  • Марія Паска Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-9208-1092
  • Орислава Графська Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-8134-3771
  • Оксана Кулик Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0003-4218-1658
Ключові слова: індустрія туризму, інституційне середовище, концептуальні засади, розвиток, суб’єкти туристичної діяльності

Анотація

Стаття присвячена аналізу й узагальненню концептуальних засад та інституційних основ розвитку індустрії туризму як важливого сектора національної економіки, зокрема, на прикладі України. Здійснено аналіз наукових праць, присвячених інституційним аспектам та концептуальним засадам розвитку туризму у таких актуальних напрямах як глобалізація, сталий розвиток, економічні та політичні проблеми. Охарактеризовано економічну сутність туризму та запропоновано схему структури базового елемента організації індустрії туризму – дестинації – в контексті складників її туристичної інфраструктури. На підставі аналізу літературних джерел та авторських узагальнень обгрунтовано необхідність виконання низки завдань для реформування туристичної індустрії в структурі національної економіки. Окреслено авторське трактування суб’єктності в інституційному середовищі індустрії туризму. Структуровано концептуальні засади сучасної індустрії туризму та виокремлено актуальні проблеми її розвитку. Зроблено висновок про те, що на розвиток індустрії туризму в національній економіці впливають як інституційні аспекти, так і сформована концептуальна база.

Посилання

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с.

Завербний А. С., Залізна Л. В., Озарко К. С. Теоретико-прикладні засади інституційного забезпечення туристично-рекреаційної сфери України за умов діджиталізаційно-інтелектуалізаційних та євроінтеграційних умов. Інфраструктура ринку. 2022. №68. DOI: https://www.doi.org/10.32782/infrastruct68-5

Камушков О. С. Управління розвитком туристичної сфери України: автореф. дис. … к.е.н.: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". Запоріжжя, 2010. 25 с.

Коркуна О. І. Потенціал розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці територіальних громад:. дис... докт. екон. н. Львів : Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. 2020. 452 с.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (гeoпросторові аспекти). Київ : Альтпрес, 2005. 436 с.

Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29(2). С. 143–151.

Моран О. І. Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону: автореф. дис. к. е. н.: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка». Львів, 2008. 22 с.

Нодь О. Концептуальні основи стратегічних орієнтирів збалансованого регіонального розвитку галузі туризму. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. №2. Т. 2. С. 104–110. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-18

Паска М.З. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму Львівщини в контексті формування ресторанних брендів. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. № 5. С. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12

Поліщук А. О. Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу: авореф. дис. к. е.н: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Запоріжжя, 2009. 20 с.

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

Черчик Л.М. Сучасні реалії формування та розвитку регіональних рекреаційних систем в умовах посилення інтеграційних процесів. Економічний форум. 2012. № 4. С. 228–236.

Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник. Чернівці, 2003. 596 с.

Adeel H. B., Sabir R. I., Shahnawaz M. et al. Adoption of environmental technologies in the hotel industry: development of sustainable intelligence and pro-environmental behavior. Discover Sustainability. 2024. 5. DOI: https://doi.org/10.1007/s43621-024-00270-x

Edgell D. et al. Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow (3rd ed.). Routledge, 2018. 348 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351033541

Ghimire K. B. (Ed.). The Native Tourist: Mass Tourism Within Developing Countries (1st ed.). Routledge, 2001. 248 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315870564

Svagzdiene B., Streimikiene D., Jasinskas E. Tourism – a tool for economic diversification for other sectors. Humanities Studies. 2021. 7(84). P. 129-135. DOI: https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-15.

Holod, A. (2017) Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriia, metodolohiia ta problemy harantuvannia [Safety and security of regional tourism systems: theory, methodology and guarantee problems], Lviv : LDUFK. 340 p. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7667 (in Ukrainian)

Zaverbnyi, A. S., Zalizna, L. V., Ozarko, K. S. (2022) Teoretyko-prykladni zasady instytutsiinoho zabezpechennia turystychno-rekreatsiinoi sfery Ukrainy za umov didzhytalizatsiino-intelektualizatsiinykh ta yevrointehratsiinykh umov [Theoretical and applied principles of institutional support of the tourism and recreation sphere of Ukraine under conditions of digitalization, intellectualization and European integration]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 68. DOI: https://www.doi.org/10.32782/infrastruct68-5 (in Ukrainian)

Kamushkov, O. S. (2010) Upravlinnia rozvytkom turystychnoi sfery Ukrainy [Management of the development of the tourism sphere of Ukraine]: avtoref. dys. … k.e.n.: spets. 08.00.03 "Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom". Zaporizhzhia. 25 p. (in Ukrainian)

Korkuna, O. (2020) Potentsial turystychno-rekreatsiinoi sfery u rozvytku ekonomiky terytorialnykh hromad Ukrainy [The potential of the tourism and recreation sphere in the development of the economy of territorial communities of Ukraine]. Lviv : LDUFK. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30434 (in Ukrainian)

Liubitseva, O. O. (2005) Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)], Kyiv : Altpres. 436 p. (in Ukrainian)

Malska, M. (2012). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku turyzmu v Ukraini z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [Improvement of state regulation of tourism development in Ukraine taking into account international experience]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny – Bulletin of Lviv University. Series: International relations, vol. 29(2). pp. 143–151 (in Ukrainian)

Moran, O. I. (2008) Rozvytok turystychnoho rynku v ekonomichnii systemi rehionu [Development of the tourist market in the economic system of the region]: avtoref. dys. k. e. n.: spets. 08.00.05 «Rozvytok produktyvnykh syl ta rehionalna ekonomika». Lviv. 22 p. (in Ukrainian)

Nod, O. (2022) Kontseptualni osnovy stratehichnykh oriientyriv zbalansovanoho rehionalnoho rozvytku haluzi turyzmu [Conceptual foundations of strategic guidelines for balanced regional development of the tourism industry]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, no. 2. vol. 2. pp. 104-110. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-18 (in Ukrainian)

Paska, M. Z. (2022) Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu Lvivshchyny v konteksti formuvannia restorannykh brendiv [Innovative development of gastronomic tourism in the Lviv region in the context of the formation of restaurant brands]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi – Tourism and hospitality industry in Central and Eastern Europe, vol. 5. pp. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12 (in Ukrainian)

Polishchuk, A. O. (2009) Derzhavne rehuliuvannia detinizatsii turystychnoho biznesu [State regulation of detinization of tourist business]: avoref. dys. k. e.n: spets. 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom». Zaporizhzhia. 20 p. (in Ukrainian)

Pro turyzm [On tourism]: Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 № 324/95-VR. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)

Cherchyk, L.M. (2012) Suchasni realii formuvannia ta rozvytku rehionalnykh rekreatsiinykh system v umovakh posylennia intehratsiinykh protsesiv [Modern realities of the formation and development of regional recreation systems in the conditions of strengthening integration processes]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, vol. 4. pp. 228–236. (in Ukrainian)

Shkola, I. M. et al. (2003) Menedzhment turystychnoi industrii: Navch. Posibnyk [Management of the tourism industry: Education. manual]. Chernivtsi. 596 p. (in Ukrainian)

Adeel, H. B., Sabir, R. I., Shahnawaz, M. et al. (2024) Adoption of environmental technologies in the hotel industry: development of sustainable intelligence and pro-environmental behavior. Discover Sustainability. vol. 5. DOI: https://doi.org/10.1007/s43621-024-00270-x

Edgell, D.L. et al. (2018). Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow (3rd ed.). Routledge. 348 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351033541

Ghimire, K.B. (Ed.). (2001). The Native Tourist: Mass Tourism Within Developing Countries (1st ed.). Routledge. 248 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315870564

Svagzdiene, B., Streimikiene, D. Jasinskas, E. (2021) Tourism – a tool for economic diversification for other sectors. Humanities Studies. 7(84). pp.129–135. DOI: https://doi.org/10.26661/hst-2020-7-84-15.

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Паска, М., Графська , О., & Кулик, О. (2024). ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-76