СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ КРИЗИ

  • Орислава Графська Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-8134-3771
  • Юлія Головчук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-4516-109X
  • Назарій Гарасимчук Львівський університет бізнесу та права https://orcid.org/0000-0001-6812-1667
Ключові слова: регіональна економіка, криза, стратегія розвитку, пріоритети, загрози, маркетингові механізми

Анотація

Стаття присвячена аналізу та узагальненню напрямів впливу кризових явищ на розвиток регіональної економіки, на прикладі сучасного етапу соціально-економічного розвитку України, та обґрунтуванню методологічних засад і пріоритетів розвитку економіки регіонів держави в умовах кризи. Засвідчено актуальність проблем формування пріоритетів антикризового управління на регіональному рівні. Обґрунтовано принципи та виокремлено функції розвитку регіональної економіки в умовах кризи, окреслено основні проблеми, що потребують вирішення. Регіональна економіка може трактуватися як система, що функціонує в умовах нестабільності. У такому випадку напрями функціонування системи в кризових умовах будуть визначатися рівнем та характером загроз, а також специфікою внутрішньої структури такої системи і стійкістю окремих її компонентів. Узагальнено чотири пріоритети посткризового розвитку регіональних соціально-економічних систем України – гарантування безпеки; швидке відновлення підприємницької активності; збереження горизонтальних зв’язків між суб’єктами економічної діяльності та компонентами економічних систем різних рівнів; диверсифікація економічної діяльності в контексті реалізації положень сталого розвитку і з огляду на пріоритетність безпеки.

Посилання

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с.

Голод А.П. Безпека туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. 2014. № 4(53). С. 190–194.

Клименко О.М. Теоретичні аспекти антикризового управління регіоном. Наукові праці НДФІ. 2012. Вип. 4. С. 70–72.

Смочко Н.М. Монорозвиток територій у сучасному геопросторі: теорія та методологія : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2019. 458 с.

Феленчак Ю.Б., Графська О.І., Крижанівський Т.Я., Базюк М.Б. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку туристичних дестинацій в умовах глобальної нестабільності. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2022. № 9. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8249

Leys C. The crisis in «development theory». New Political Economy, 1996. 1. P. 41–58.

Penuel K., Statler M., Hagen R. Encyclopedia of crisis management. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, Calif., 2013. 1176 p.

World Bank Open Data. URL: https://data.worldbank.org/

REFERENCES:

Holod, A. (2017) Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriia, metodolohiia ta problemy harantuvannia: monohrafiia [Safety of regional tourism systems: theory, methodology and guarantee problems: monograph]. Lviv : LDUFK. (in Ukrainian)

Holod, A.P. (2014) Bezpeka turyzmu yak obiekt rehionalnykh ekonomichnykh doslidzhen [Tourism safety as an object of regional economic research]. Innovatsiina ekonomika : naukovo-vyrobnychyi zhurnal, no 4(53), pp. 190–194. (in Ukrainian)

Klymenko, O.M. (2012) Teoretychni aspekty antykryzovoho upravlinnia rehionom [Theoretical aspects of anti-crisis management in the region]. Naukovi pratsi NDFI, no 4, pp. 70–72. (in Ukrainian)

Smochko, N.M. (2019) Monorozvytok terytorii u suchasnomu heoprostori: teoriia ta metodolohiia: monohrafiia [Monodevelopment of territories in modern geospace: theory and methodology: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo NNVK «ATB». (in Ukrainian)

Felenchak, Yu.B., Hrafska, O.I., Kryzhanivskyi, T.Ya., Baziuk, M.B. (2022) Stratehichni priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku turystychnykh destynatsii v umovakh hlobalnoi nestabilnosti [Strategic priorities of socio-economic development of tourist destinations in conditions of global instability]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky", no 9. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8249

Leys, C. (1996) The crisis in «development theory». New Political Economy, no 1, pp. 41–58.

Penuel, K., Statler, M., Hagen, R. (2013) Encyclopedia of crisis management. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, Calif.

World Bank Open Data. Retrieved from: https://data.worldbank.org/

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Графська, О., Головчук, Ю., & Гарасимчук, Н. (2022). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-37
Розділ
ЕКОНОМІКА