НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЙОГО РОБОТИ

  • Андрій Пілько Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-4418-6877
  • Віталій Людкевич АТ «Креді Агріколь Банк»
Ключові слова: комерційний банк, ефективність, модель, оцінювання, аналіз, евклідова відстань

Анотація

В статті висвітлено результати проведених досліджень, спрямованих на вивчення існуючих підходів до постановки та вирішення задачі оцінювання та аналізу ефективності роботи комерційного банку, а також розробку рекомендацій стосовно формування комплексу взаємопов'язаних економіко-математичних моделей для вирішення даної задачі. Обгрунтовано доцільність розробки нових та адаптації до існуючих реалій наявних підходів до формалізації задачі оцінювання діяльності комерційного банку в умовах зростаючих безпекових ризиків. Доведено, що незважаючи на окремі позитивні зрушення як в плані нормативно-правового регулювання відповідних процесів, так і в розробці численних науково-методичних підходів до вирішення поставленої задачі, існують перспективи для подальшого вдосконалення даного напрямку роботи. Адаптовано до реалій та особливостей нормативно-правового регулювання, а також специфіки роботи комерційних банків існуючі підходи до постановки та вирішення задач оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки територіальних систем регіону, оцінювання потенціалу товарних ринків та проведення маркетингового аудиту. Адаптований з урахуванням банківської специфіки підхід грунтується на застосуванні можливостей кластерного аналізу та багатовимірного порівняння об’єктів. Мірою подібності, яка виступає основою для поділу множини об’єктів на кластери, обрано зважену евклідову відстань. Акцентовано увагу на необхідності ширшого застосування можливостей економіко-математичного моделювання в процесі формування бази моделей оцінювання та аналізу показників роботи комерційного банку.

Посилання

Гатаулліна Е.І. Маршук Л.М. Аналіз показників діяльності комерційних банків в Україні. Випуск 12. 2017. Економіка і суспільство https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/86.pdf

Звіт НБУ про фінансову стабільність, червень 2023 року https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2023-roku

Нянько В., Нянько Л., Нянько В. Банківська система за воєнного стану та у післявоєнному відновленні України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 35/2022. С.96-105 https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/697/637

Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі [Текст] / Л. О. Примостка. Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 316 с.

Донець, А. Ю. Вплив факторів на прибуток банку. Науковий прогрес на межі тисячоліть – 2014 : матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (27.05.2014-05.06.2014, Прага, Чехія). – Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Прага, 2014. – С. 82-84.https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/59217/7/Donets_Vplyv_faktoriv_na_prybutok_banku.pdf

Благун І.С. Моделі оцінювання діяльності комерційних банків. Сучасні підходи до моделювання складних соціально-економічних систем – Х.: ФЛП Александрова К. М.; «ИНЖЭК», 2011. – 280 с., с. 20-39.

Шараєвський Д.В. Інформаційно-аналітична система оцінювання ефективності діяльності комерційних банків. Ефективна економіка № 12, 2011 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=855

Пілько А. Д. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону: дис. канд. екон. наук: 08.03.02. Київський національний економічний ун-т. - К., 2004

Пілько А.Д. Модель оцінки ефективності управління системою маркетингових комунікацій підприємства. Моделювання регіональної економіки 2010. №1. С. 13-24

Пілько А.Д. Застосування моделі оцінки потенціалу регіонального ринку товарів споживчого попиту в маркетинговому аудиті. Економіка та управління підприємствами: теорія, практика, перспективи розвитку: колективна монографія. Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 188 с., с. 108-112

Пілько А.Д. Модель оцінки потенціалу регіонального ринку товарів споживчого попиту та її застосування в маркетинговому аналізі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2015. Випуск 14. Частина 4., с.156-159.

Hataullina E.I. and Marshuk L.M. (2017) Analiz pokaznykiv diyalʹnosti komertsiynykh bankiv v Ukrayini [Analysis of performance indicators of commercial banks in Ukraine]. Vypusk 12.. Ekonomika i suspilʹstvo https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/86.pdf (in Ukrainian).

Zvit NBU pro finansovu stabilʹnistʹ, chervenʹ 2023 roku https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2023-roku (in Ukrainian).

Nyanʹko V., Nyanʹko L. and Nyanʹko V. (2022) Bankivsʹka systema za voyennoho stanu ta u pislyavoyennomu vidnovlenni Ukrayiny [The banking system during the martial law and in the post-war reconstruction of Ukraine] Naukovi zapysky Lʹvivsʹkoho universytetu biznesu ta prava. Seriya ekonomichna. Seriya yurydychna. Vypusk 35. S.96-105 https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/697/6 (in Ukrainian).

Analiz bankivsʹkoyi diyalʹnosti: suchasni kontseptsiyi, metody ta modeli [Tekst] / L. O. Prymostka. Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy un-t. - K. : KNEU, 2002. – 316. (in Ukrainian).

Donetsʹ, A. (2014) Vplyv faktoriv na prybutok banku [Influence of factors on bank profit] Naukovyy prohres na mezhi tysyacholitʹ – 2014: materialy X Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (27.05.2014-05.06.2014, Praha, Chekhiya). – Vydavnytstvo «Osvita i nauka» s.r.o. Praha. 2014. S.82-84. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/59217/7/Donets_Vplyv_faktoriv_na_prybutok_banku.pdf (in Ukrainian).

Blahun I.S. (2011) Modeli otsinyuvannya diyalʹnosti komertsiynykh bankiv. [Models for evaluating the activity of commercial banks] Suchasni pidkhody do modelyuvannya skladnykh sotsialʹno-ekonomichnykh system – KH.: FLP Aleksandrova K. M.; «YNZHÉK. 280 s., s. 20-39. (in Ukrainian).

Sharayevsʹkyy D.V. (2011) Informatsiyno-analitychna systema otsinyuvannya efektyvnosti diyalʹnosti komertsiynykh bankiv [Information and analytical system for evaluating the effectiveness of commercial banks] Efektyvna ekonomika № 12, 2011 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=855. (in Ukrainian).

Pilʹko A.D. (2004) Modelyuvannya protsesiv upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu rehionu [Modeling processes of managing the economic security of the region ]: dys. kand. ekon. nauk: 08.03.02. Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy un-t. - K., 2004. (in Ukrainian).

Pilʹko A.D. (2010) Modelʹ otsinky efektyvnosti upravlinnya systemoyu marketynhovykh komunikatsiy pidpryyemstva. [Model for evaluating the effectiveness of management of the company's marketing communications system] Modelyuvannya rehionalʹnoyi ekonomiky. №1. S. 13-24 (in Ukrainian).

Pilʹko A.D. (2021) Zastosuvannya modeli otsinky potentsialu rehionalʹnoho rynku tovariv spozhyvchoho popytu v marketynhovomu audyti. [Application of the model for assessing the potential of the regional market of consumer goods in marketing audit] Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy: teoriya, praktyka, perspektyvy rozvytku: kolektyvna monohrafiya. Kol. avtoriv. Poltava: PP «Astraya». 188 s., s. 108-112. (in Ukrainian).

Pilʹko A.D. (2015). Modelʹ otsinky potentsialu rehionalʹnoho rynku tovariv spozhyvchoho popytu ta yiyi zastosuvannya v marketynhovomu analizi. [A model for assessing the potential of the regional market of consumer goods and its application in marketing analysis] Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky. Vypusk 14. Chastyna 4. s.156-159 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Пілько, А., & Людкевич, В. (2023). НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЙОГО РОБОТИ . Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-12
Розділ
ЕКОНОМІКА