АУДИТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ПІДХОДІВ

Ключові слова: кредитний портфель, аудит, методика, ризик-менеджмент, аналіз, комерційний банк, кредитний ризик

Анотація

В статті висвітлено результати проведеного аналізу, який мав на меті порівняння існуючих практик та систем проведення аудиту кредитного портфелю комерційних банків в Україні з відповідними підходами до постановки та вирішення задач аудиту кредитної діяльності в комерційних банках за кордоном. Доведено, що незважаючи на позитивні тенденції розвитку аудиту кредитного портфелю в Україні як в напрямку удосконалення нормативно-правового забезпечення, так і розробки прикладних методик на рівні окремих комерційних банків, існують певні виклики та перспективи для подальшого вдосконалення даного напрямку роботи. Виявлено спільні та відмінні риси, що можуть стати підґрунтям для розробки рекомендацій щодо подальшого удосконалення системи аудиту кредитних портфелів в українських комерційних банках. Наголошено на актуальності ширшого застосування можливостей прикладного економіко-математичного інструментарію в процесі формування бази моделей відповідних систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Посилання

Стахів О. Внутрішній аудит кредитних операцій. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 6-7 квітня 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2017. 277 с., с. 266.

Шевченко Л.Я., Карченкова О.Л. Аудит кредитних операцій комерційного банку. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2018. - Вип. 2 (14). - C. 134 – 138.

Altman, E.I. and Saunders, A. (1998) Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742 DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00036-8

Кійко Ю. Т. Модель оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в банку в цілях планування. Вісник Університету банківської справи, 2017. №2(29). с. 69¬74.

Матюха М. М., Чистоколова А. І. Удосконалення організації обліку кредитних операцій в умовах становлення ринкових відносин. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2017. № 15(37), 2 т. с. 42-45

May Aldayel, Evangelia Fragouli Risk management and performance: a case study of credit risk management in commercial banks. Conference proceedings of the Academy of Business and Retail Management (ABRM)The Business and Management Review, Volume 10, Number 1. November 2018 (169-183). https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/2019-07-12-20-16-42-PM.pdf

Stakhiv O. (2017) Vnutrishniy audyt kredytnykh operatsiy [Internal audit of credit operations]. Finansovo-ekonomichnyy rozvytok ukrayiny v umovakh transformatsiynykh peretvorenʹ: materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. 6-7 kvitnya 2017 r. (LTEU, m. Lʹviv). Ternopilʹ: Krok, 2017. 277 s., s. 266. (in Ukrainian).

Shevchenko L.YA., Karchenkova O.L. (2018) Audyt kredytnykh operatsiy komertsiynoho banku. [Audit of credit operations of a commercial bank] Ekonomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Zaporizhzhya - Vyp. 2 (14). - C. 134 – 138. (in Ukrainian).

Altman, E.I. and Saunders, A. (1998) Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742 DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00036-8

Kiyko YU. T. (2017) Modelʹ otsinky ryzyku diyalʹnosti obʺyektiv vnutrishnʹoho audytu v banku v tsilyakh planuvannya. [Risk assessment model of internal audit objects in the bank for planning purposes] Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy, 2(29). s. 69¬74 (in Ukrainian).

Matyukha M.M., Chystokolova A.I. (2017) Udoskonalennya orhanizatsiyi obliku kredytnykh operatsiy v umovakh stanovlennya rynkovykh vidnosyn. [Improvement of the organization of accounting of credit operations in the conditions of the formation of market relations] Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka», № 15(37), 2 t. s. 42-¬5 (in Ukrainian).

May Aldayel, Evangelia Fragouli (2018) Risk management and performance: a case study of credit risk management in commercial banks. Conference proceedings of the Academy of Business and Retail Management (ABRM)The Business and Management Review, Volume 10, Number 1. November 2018 (169-183). https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/2019-07-12-20-16-42-PM.pdf

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Пілько, А., & Андрієшин, Р. (2023). АУДИТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ПІДХОДІВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-26
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ