ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: дискримінанта модель, економетричне моделювання, прогнозування, аналіз, індекс

Анотація

В публікації висвітлено результати проведеного дослідження, спрямованого на розробку підходу до прогнозування змін фінансово-господарського стану підприємства. Проведений аналіз показників фінансової звітності, а також використання методів логічного та економетричного аналізу дозволили запропонувати вирішення задачі оцінювання характеру взаємозв'язків в масиві показників, котрі характеризують різні аспекти діяльності підприємства. На основі сформованих масивів показників розраховано значення відповідних субіндексів, котрі характеризують відповідно потенціал інвестиційного забезпечення, ліквідність та ринкову стійкість, потенціал фінансової стійкості, ділову активність, рентабельність та ефективність використання основного капіталу. На основі інформації про розраховані значення інтегрального показника та субіндексів сформовано правило класифікації і побудовано дискримінантну модель. Подальший розвиток даного підходу дозволить з високою ймовірністю прогнозувати зміни фінансово-господарського стану підприємств.

Посилання

Пілько А.Д., Потятинник Б.Б. Прогнозування змін фінансового стану підприємства: досвід використання економетричних та дискримінантних моделей. Materials of the X International scientific and practical conference, «Scientific horizons», – 2014. Vol. 1. Economic science. Sheffield. Science and education LTD, 96 р., рp. 86–90.

Власюк Н. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства на основі показників ліквідності. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 351–356. URL: https://eprints.cdu.edu.ua/4705/2/shkolna.pdf#page=351

Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2018. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/42.pdf

Лепетюха Н., Рудська І. Інтегральна оцінка ефективності функціонування підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 424–429.

Закаблук Г. Дослідження динаміки показників фінансово-економічного стану промислових підприємств на засадах інтегрального оцінювання. Економічна наука. 2018. №12. С. 36–41. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/9.pdf

Бержанір І., Вінницька А., Гвоздей Н. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Молодий вчений. 2018. № 2. С. 682–686. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/9043/1/Молодий%20вчений-254-258.pdf

Pilʹko A.D., Potyatynnyk B.B. (2014) Prohnozuvannya zmin finansovoho stanu pidpryyemstva: dosvid vykorystannya ekonometrychnykh ta dyskryminantnykh modeley. [Forecasting changes in the company's financial condition: experience using econometric and discriminant models]. Materials of the X International scientific and practical conference, «Scientific horizons», vol. 1. Economic science. Sheffield. Science and education LTD, 96 р., рр. 86–90. (in Ukrainian).

Vlasyuk N. (2017). Kompleksne otsinyuvannya finansovoho stanu pidpryyemstva na osnovi pokaznykiv likvidnosti. [Comprehensive assessment of the financial state of the enterprise based on liquidity indicators]. Ekonomika ta suspilʹstvo. no. 9. рр. 351–356. (in Ukrainian). Available at: https://eprints.cdu.edu.ua/4705/2/shkolna.pdf#page=351

Yunatsʹkyy M.O. (2018) Ohlyad suchasnykh metodiv prohnozuvannya finansovoho stanu pidpryyemstva. [Overview of modern methods of forecasting the financial state of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. no. 4. (in Ukrainian). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/42.pdf

Lepetyukha N., Rudsʹka I. (2016) Intehralʹna otsinka efektyvnosti funktsionuvannya pidpryyemstva. [Integral assessment of the efficiency of enterprise functioning] Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky.. no. 14. pp. 424–429. (in Ukrainian).

Zakabluk H. (2018) Doslidzhennya dynamiky pokaznykiv finansovo-ekonomichnoho stanu promyslovykh pidpryyemstv na zasadakh intehralʹnoho otsinyuvannya [Study of the dynamics of indicators of the financial and economic state of industrial enterprises on the basis of integral evaluation] Ekonomichna nauka. no. 12. pp. 36–41. (in Ukrainian). Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/9.pdf

Berzhanir I., Vinnytsʹka A., Hvozdey N. (2018) Intehralʹna otsinka finansovoho stanu pidpryyemstva [Integrated assessment of the financial state of the enterprise] Molodyy vchenyy, no 2. pp. 682–686. (in Ukrainian). Available at: http://surl.li/spdoa

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Пілько , А., & Вітовська , А. (2024). ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-53
Розділ
ЕКОНОМІКА