МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА ПОКАЗНИКАМИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Ключові слова: державний борг, економетричне моделювання, монетарна політика, аналіз, векторна авторегресійна модель, структурна модель

Анотація

В публікації висвітлено результати проведеного дослідження, спрямованого на формування моделей аналізу макроекономічних показників, котрі визначають ключові параметри боргової політики держави у їх взаємозв'язку та взаємозалежності. Проведений аналіз статистичної інформації, а також використання методів економетричного аналізу дозволили запропонувати можливий підхід до вирішення задачі оцінювання характеру взаємозв'язків між макроекономічними показниками та параметрами боргової і монетарної політики держави. Аналіз макроекономічних показників засвідчив, що застосування класичної векторної авторегресивної моделі дає дещо кращі результати, аніж застосування структурної економетричної моделі в контексті вирішення задачі розробки інструментарію аналізу та моделювання чинників, котрі визначають закономірності та тенденції формування державного боргу України. На основі сформованих і досліджених моделей можна стверджувати, що зміна величини внутрішнього державного боргу визначається впливом параметрів монетарної політики, а також зовнішнім боргом, величиною золотовалютних резервів, середньорічною звітною дохідністю ОВДП, платіжним балансом, кількістю економічно активного та зайнятого населення, реальним роздрібним товарооборотом підприємств, офіційним курсом купівлі гривні щодо долара та дефіцитом Зведеного бюджету. Проведений економетричний аналіз сформованих моделей показав наявність статистично значимих оцінок параметрів при змінних, які відповідають монетарним показникам в кожному з рівнянь, що підтверджує існування значного впливу монетарної політики на формування внутрішнього боргу.

Посилання

Togo, E. Coordinating public debt management withfiscal and monetary policies: Ananalytical framework (World Bank Policy Research Working Paper 4369), 2007.

Cavalcanti, M. A. F. H., Vereda, L., de Doctors, R. B., & Lima, F. C. The macroeconomiceffects of monetary policy shocks underfiscal rules constrained by public debt sustainability. Economic Modelling. 2018. №71. P. 184–201.

Canzoneri, M., Cumby, E., & Diba, B. Optimal money and debt management: Liquidity provision vs tax smoothing. Journal of Monetary Economics. 2016. № 83. P. 39−53.

Barro, R. J. (1995).Optimal debt management (NBER Working Paper 5327), 1995.

Martin Hodula and Aleš Melecký Debt management when monetary andfiscal policies clash:some empirical evidence. Journal of applied economics. 2020. Vol. 23, No. 1, p. 253–280.

Пілько А.Д. Перспективні напрями системного аналізу та моделювання процесів управління державним боргом. Проблеми економіки. 2015. № 3. С. 317–321.

Вінокуров Я. Державний борг України перевищить 100 % ВВП. Що це означає? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/25/692991/ (дата звернення: 23.12.2022)

Guidelines for Public Debt Management. Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank. URL: https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm?fbclid=IwAR0EXHidnxBnvksqYxPkkdihGx1P3H1TuuZL7l-3ojWfQPPsurXJntiMQN4 (дата звернення: 22.12.2022)

Макар О.П. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні. Економіка та держава. 2012. № 10. С. 54–57.

Меренкова Л.О. Оцінка державного боргу та боргової політики у контексті забезпечення боргової безпеки України. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 22. 2018. С. 823–828. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/155.pdf

Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: https://nabu.ua (дата звернення: 01.12.2022)

Офіційний сайт Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua (дата звернення: 01.12.2022).

Пілько А.Д, Крамар В.Р. Аналіз та прогнозування параметрів монетарної політики на основі системи одночасних структурних рівнянь. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 163–169.

Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації [І.Г. Лук’яненко, Д. Віт, O.K. Прімєрова та інші]; І.Г. Лук’яненко; Києво-Могилянська академія. Київ : [НаУКМА], 2017. 463 с.

Прімєрова О.К., Осадча К.І. Оцінювання боргового навантаження та платоспроможності України на сучасному етапі. Ефективна економіка. 2020. № 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.54

Togo, E. (2007).Coordinating public debt management withfiscal and monetary policies: Ananalytical framework(World Bank Policy Research Working Paper 4369).

Cavalcanti, M. A. F. H., Vereda, L., de Doctors, R. B., & Lima, F. C. (2018). The macroeconomiceffects of monetary policy shocks underfiscal rules constrained by public debt sustainability. Economic Modelling, vol. 71, pp. 184–201.

Canzoneri, M., Cumby, E., & Diba, B. (2016). Optimal money and debt management: Liquidity provision vs tax smoothing. Journal of Monetary Economics, vol. 83, pp. 39−53.

Barro, R. J. (1995).Optimal debt management (NBER Working Paper 5327).

Martin Hodula and Aleš Melecký (2020) Debt management when monetary and fiscal policies clash: some empirical evidence. Journal of applied economics, vol. 23, no. 1, pp. 253–280.

Pilko A.D. (2015) Perspektyvni napriamy systemnoho analizu ta modeliuvannia protsesiv upravlinnia derzhavnym borhom. [Prospective areas of system analysis and modeling of public debt management processes] Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 317–321. (in Ukrainian)

Vinokurov Ya. Derzhavnyi borh Ukrainy perevyshchyt 100 % VVP. Shcho tse oznachaie? [The national debt of Ukraine will exceed 100% of GDP. What does it mean?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/25/692991/ (in Ukrainian)

Guidelines for Public Debt Management. Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank. Available at: https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm?fbclid=IwAR0EXHidnxBnvksqYxPkkdihGx1P3H1TuuZL7l-3ojWfQPPsurXJntiMQN4

Makar O.P. (2012) Svitovyi dosvid upravlinnia derzhavnym borhom i perspektyvy yoho zastosuvannia v Ukraini [Global experience of public debt management and prospects for its application in Ukraine]. Economy and the state, no. 10, pp. 54–57. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_10_15 (in Ukrainian)

Merenkova L.O. (2018) Otsinka derzhavnoho borhu ta borhovoi polityky u konteksti zabezpechennia borhovoi bezpeky Ukrainy [Assessment of public debt and debt policy in the context of ensuring Ukraine's debt security]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 22, pp. 823–828. Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/155.pdf (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy [Official website of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine] Available at: https://nabu.ua

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. Available at: www.bank.gov.ua

Pilko A.D., Kramar V.R. (2020) Analiz ta prohnozuvannia parametriv monetarnoi polityky na osnovi systemy odnochasnykh strukturnykh rivnian. [Analysis and forecasting of monetary policy parameters based on the system of simultaneous structural equations]. Business Inform, no 1, pp. 163–169. (in Ukrainian)

Lukianenko I.H., Vit D., Primierova O.K. (2017) Systemnyi analiz formuvannia derzhavnoi polityky v umovakh makroekonomichnoi destabilizatsii [Systematic analysis of state policy formation in conditions of macroeconomic destabilization]. 463 p. (in Ukrainian)

Primierova O.K., Osadcha K.I. (2020) Otsiniuvannia borhovoho navantazhennia ta platospromozhnosti Ukrainy na suchasnomu etapi [Assessment of the debt burden and solvency of Ukraine at the current stage]. Efektyvna ekonomika, no 10. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.10.54 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 371
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Пілько, А., & Чепига, Б. (2022). МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА ПОКАЗНИКАМИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-60
Розділ
ЕКОНОМІКА