ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Ключові слова: відповідальне споживання та виробництво, біотехнології, екологізація управління якістю, фрісайклінг, апсайклінг, ресайклінг, система екологічного управління

Анотація

Відповідальне споживання та виробництво – це шлях до сталого розвитку суспільства, порятунку планети від екологічної катастрофи. Біотехнології на підприємствах легкої промисловості дозволяють виготовляти матеріали для верху і низу взуття із нетрадиційної сировини. Для України як сільськогосподарської країни напрям біотехнологій є перспективним, так як дасть змогу не викидати відходи сільскогосподарської продукції, а використовувати їх у легкій промисловості. Найбільш доцільними методами екологізації управління якістю на підприємствах легкої промисловості є впровадження системи бережливого виробництва плюс шість сигма, що відносяться до превентивних методів екологізації. Серед інформаційно-аналітичних методів екологізації управління якістю необхідно виділити добровільну сертифікацію продукції та систем управління, моніторинг та аудит стану довкілля. Ліквідаційно-відновлювальний напрям екологізації управління якістю представлено такими методами як утилізація та переробка відходів, методи фрісайклінгу, апсайклінгу, ресайсклінгу, даунсайклінгу.

Посилання

Бондаренко С. М. Екомода як чинник підвищення якості життя людського суспільства. New economics– 2019 : матеріали Міжнародного наукового форуму, м. Київ, 14-15 листопада 2019 року. В 2-х т. Т. 1. Київ : НАН України ; Ін-т економіки промисловості, 2019. С. 214-217.

Бондаренко С.М. Екомода як перспективний напрям підвищення якості управління на підприємствах легкої промисловості. Інфраструктура ринку. 2021. Випуск 60. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/13.pdf (дата звернення 30.09.2023).

Воробей В., Данилюк А., Журовська І. Відповідальне управління ланцюгами постачань. Київ: Представництво ООН в Україні. 48 с.

Гобела В.В. Економіко-безпекова екологізація: теорія та практика. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 244 с.

Гончаров Ю.В., Бондаренко С.М. Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки. Економіст. 2010. № 3. С. 26-30.

Екологізація економіки та екологічність. URL: http://zsfoe.org/?p=4045 (дата звернення 30.09.2023).

Касич А.О., Литвиненко Я.О., Мельничук П.С. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід. Наукові записки. Серія Економіка: збір. наук. праць. Острог: Видавництво національного університету „Острозька академія”, 2013. Вип. 23. С. 43–47.

Офіційний сайт QMILK URL : https://www.qmilkfiber.eu/?lang=en (дата звернення 30.09.2023).

Офіційний сайт Spiber URL : https://spiber.inc/en/goldwin0/ (дата звернення 30.09.2023).

Офіційний сайт Suzannelee URL : https://www.launch.org/innovators/suzanne-lee/ (дата звернення: 30.09.2023).

Офіційний сайт Mycotex URL : https://www.mycotex.nl/ (дата звернення: 30.09.2023).

Офіційний сайт BIOC URL : https://www.bioc.com.ua/ (дата звернення: 30.09.2023).

«Мода дуже швидко формує звалища»: 5 правил eco-friendly гардеробу. URL : https://rubryka.com/video/eco-friendly-wardrobe/ (дата звернення: 30.09.2023).

Has this dress been to more countries than you? URL : https://www.bbc.com/news/business-39337204 (дата звернення: 30.09.2023).

Шевчук В.Я. Економічний механізм стимулювання ресурсозбереження. Вісник КНУТД. 2016. № 1 (95). С. 23-29.

Bondarenko S. M. (2019) Ekomoda yak chynnyk pidvyshchennia yakosti zhyttia liudskoho suspilstva [Eco-fashion as a factor in improving the quality of life of human society]. New economics– 2019: materialy Mizhnarodnoho naukovoho forumu (Kyiv, 14-15 lystopada 2019). T. 1. Kyiv : NAN Ukrainy ; In-t ekonomiky promyslovosti. pp. 214-217. (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2021) Ekomoda yak perspektyvnyi napriam pidvyshchennia yakosti upravlinnia na pidpryiemstvakh lehkoi promyslovosti [Eco-fashion as a promising direction for improving the quality of management at enterprises of the fashion industry]. Infrastruktura rynku. Vypusk 60. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/13.pdf (accessed September, 30, 2023)

Vorobei V., Danyliuk A., Zhurovska I. (2011) Vidpovidalne upravlinnia lantsiuhamy postachan [Responsible supply chain management]. Kyiv: Pred¬stavnytstvo OON v Ukraini, 48 p. (in Ukrainian)

Hobela V.V. (2021) Ekonomiko-bezpekova ekolohizatsiia: teoriia ta praktyka [Economic and security greening: theory and practice]. Lviv : LvDUVS, 244 p. (in Ukrainian).

Honcharov Yu.V., Bondarenko S.M. (2010) Nanoindustriia yak zasib pidvyshchennia yakosti zhyttia liudei ta konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Nanoindustry as a means of improving the quality of life of people and the competitiveness of the national economy]. Ekonomist, № 3, pp. 26–30.

Ekolohizatsiia ekonomiky ta ekolohichnist [Greening of the economy and environmental friendliness]. Available at: http://zsfoe.org/?p=4045 (accessed September, 30, 2023)

Kasych A.O., Lytvynenko Ya.O., Melnychuk P.S. (2013) Alternatyvna enerhetyka: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Alternative energy: global and domestic experience]. Naukovi zapysky. Seriia Ekonomika: zbir. nauk. prats. Ostroh: Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu „Ostrozka akademiia”. Vyp. 23, pp. 43–47. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait QMILK. Available at: https://www.qmilkfiber.eu/?lang=en (accessed September, 30, 2023)

Ofitsiinyi sait Spiber. Available at: https://spiber.inc/en/goldwin0/ (accessed September, 30, 2023)

Ofitsiinyi sait Suzannele. Available at: https://www.launch.org/innovators/suzanne-lee/ (accessed September, 30, 2023)

Ofitsiinyi sait Mycotex. Available at: https://www.mycotex.nl/ (accessed September, 30, 2023)

Ofitsiinyi sait BIOC. Available at: https://www.bioc.com.ua/ (accessed September, 30, 2023)

«Moda duzhe shvydko formuie zvalyshcha»: 5 pravyl eco-friendly harderobu ["Fashion very quickly creates landfills": 5 rules of eco-friendly wardrobe]. Available at: https://rubryka.com/video/eco-friendly-wardrobe/ (accessed September, 30, 2023).

Has this dress been to more countries than you? Available at: https://www.bbc.com/news/business-39337204 (accessed September, 30, 2023)

Shevchuk V.Ia. (2016) Ekonomichnyi mekhanizm stymuliuvannia resursozberezhennia [An economic mechanism for stimulating resource conservation]. Visnyk KNUTD. № 1 (95). pp. 23-29.

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Бондаренко, С. (2023). ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ). Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-100
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ