ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: якість, екологізація, управління якістю, екологізація управління якістю, загальні принципи управління якістю, специфічні принципи управління якістю

Анотація

У статті розглянуто етапи розвитку управління якістю на підприємстві. 1900 – 1940 рр. – етап контролю якості; 1940 – 1980 рр. – етап управління якістю; 1980 – 1990 рр. – етап управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів; 1990 – 2010 рр. – етап загального управління якістю TQM; 2010 – по сьогоднішній день – етап екологізації управління якістю. Екологізація управління якістю має на меті задовольнити вимоги споживачів, які вважають, що якісна продукція та бізнес-процеси її виробництва і реалізації мають бути етичними, екологічними та такими, які не наносять шкоду довкіллю. Екологізація управління якістю передбачає наявність взаємозв'язку і взаємозалежності системного управління якістю з виконанням вимог до екологічної безпеки якісної продукції та процесу її виробництва. Одночасно проходить зрощування управління якістю з методами екологізації виробництва, які мають на меті виробити якісну продукцію, бережно ставитись до виробничих ресурсів, задовольняти вимоги всіх стейкхолдерів, в тому числі споживачів, акціонерів, персонал підприємства, державні органи та місцеві громади.

Посилання

Бондаренко С.М., Касич А.О. Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (дата звернення: 28.08.2022)

Бондаренко С.М. Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України. Економічний простір. 2016. № 116. С. 200-208.

Бондаренко С.М. Леус А.Ю. Оцінка рівня якості продукції на підприємстві. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5527 (дата звернення: 28.08.2022)

Бондаренко С.М. Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва) : автореф. дис. канд. економ. наук : 08.06.01. Київ, 2002. 20 с.

Вакуленко А.В., Гарафонова О.І., Гарбуз Н.А. Управління якістю. Київ : КНЕУ, 2010. 551 с.

Гобела В.В. Економіко-безпекова екологізація: теорія та практика. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 244 с.

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с.

Екологізація економіки та екологічність. URL: http://zsfoe.org/?p=4045 (дата звернення 28.08.2022)

Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством. Киев : МАУП, 2002. 192 с.

Цалко Т.Р., Невмержицька С.М. Система ключових показників ефективності як запорука ефективного управління бізнес-процесами у компанії. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6 (74). С. 160–167.

Kasych A., Suler P., Rowland Z. Corporate Environmental Responsibility Through the Prism of Strategic Management. Sustainability. (2020). Vol. 12 (22). Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9589 (дата звернення: 28.08.2022)

Bondarenko S.M., Kasych A.O. (2017) Vykorystannia kontseptsii zahalnoho upravlinnia yakistiu (TQM) v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Use of the concept of total quality management (TQM) in local self-government bodies]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 2. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2016) Dilova doskonalist pidpryiemstv yak faktor konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Business excellence of enterprises as a factor of competitiveness of the national economy of Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, vol. 116, pp. 200–208. (in Ukrainian)

Bondarenko S.M., Leus A.Iu. (2017) Otsinka rivnia yakosti produktsii na pidpryiemstvi [Assessment of the level of product quality at the enterprise]. Efektyvna ekonomika, № 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5527 (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2002) Reitynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii promyslovykh pidpryiemstv (na prykladi vzuttievoho vyrobnytstva) [Rating management of the competitiveness of products of industrial enterprises (on the example of footwear production)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Vakulenko A.V., Harafonova O.I. & Harbuz N.A. (2010) Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Hobela V.V. (2021) Ekonomiko-bezpekova ekolohizatsiia: teoriia ta praktyka [Economic and security greening: theory and practice]. Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)

UkrNDNTs (2016) DSTU ISO 9000:2015 Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms]. Кyiv: UkrNDNTs. (in Ukrainian)

Ekolohizatsiia ekonomiky ta ekolohichnist [Greening of the economy and environmental friendliness]. Available at: http://zsfoe.org/?p=4045

Fomychev S.K., Starostyna A.A. & Skriabyna N.Y. (2002) Osnovy upravlenyia kachestvom [Fundamentals of quality management]. Kyiv: MAUP. (in Ukrainian)

Tsalko T.R., Nevmerzhytska S.M. (2019) Systema kliuchovykh pokaznykiv efektyvnosti yak zaporuka efektyvnoho upravlinnia biznes-protsesamy u kompanii [The system of key performance indicators as a guarantee of effective management of business processes in the company]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6 (74), pp. 160–167. (in Ukrainian)

Kasych A., Suler P., Rowland Z. (2020) Corporate Environmental Responsibility Through the Prism of Strategic Management. Sustainability. Vol. 12 (22). Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9589

Переглядів статті: 183
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Бондаренко, С. (2022). ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-60
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ