СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: стандартизація, стандарти, цілі сталого розвитку, цілі стандартизації, принципи стандартизації, об’єкти стандартизації

Анотація

У статті розглянуто стандартизацію як інструмент досягнення Цілей сталого розвитку ООН. Розглянуто суб’єкти, об’єкти стандартизації, її цілі та принципи у контексті охорони довкілля, забезпечення здоров’я працівників на робочих місцях, сприяння енергозбереженню, безпеки харчових продуктів. Виходячи із цілей стандартизації та її принципів можна констатувати, що система стандартизації є інструментом, для забезпечення реалізації Цілей сталого розвитку ООН, які є напрямами розвитку глобального світу, окремих країн, регіонів, підприємств та організацій. Досягнення Цілей дасть змогу задовольняти потреби сучасного покоління не загрожуючи можливості майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Стандарти незалежно від їх рівня, категорії, виду, об’єкту повинні забезпечувати реалізацію Цілей сталого розвитку і розроблятися з врахуванням впливу на довкілля, життя та здоров’я людей.

Посилання

Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Львів : Афіша. 2006. 324 с.

Бондаренко С.М., Касич А.О. Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (дата звернення: 28.09.2022)

Бондаренко С.М. Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України. Економічний простір. 2016. № 116. С. 200–208.

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с.

ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги. (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 21 с.

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного керування. Вимоги і настанови щодо застосування. (ISO 14001:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 23 с.

Захожай В.Б., Салухіна Н.Г., Язвінська О.М., Чорний А.Ю. Управління якістю. Київ : Видавничий дім «Персонал», 2011. 936 с.

Касич А.О., Бондаренко С.М. Рециклінг як сфера реалізації державного-приватного партнерства та інструмент забезпечення цілей сталого розвитку. Причорноморські економічні студії. 2022. № 76. URL: http://bses.in.ua/journals/2022/76_2022/27.pdf

Лойко Д.П., Вотченікова О.В., Удовіченко О.П., Котляр М.А. Управління якістю. Львів : «Магнолія 2006», 2010. 336 с.

Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації. ISO. URL: https://www.iso.org

Про акредитацію органів з оцінки відповідності: Закон України від 17 травня 2001 року № 2407-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2407-14#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2735-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Про загальну безпечність нехарчової продукції : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2736-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Про стандартизацію : Закон України від 05.06.2014 року № 1315-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15 січня 2015 р. № 124 - VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 336 с.

Структура національної системи акредитації. URL: https://naau.org.ua/2-struktura-natsionalnoi-sistemi-akreditatsii (дата звернення: 30.10.2022).

Технічні комітети стандартизації. URL: https://protocol.ua/ua/pro_standartizatsiyu_stattya_15/ (дата звернення: 30.10.2022).

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 264 с.

Bozhenko L.I. (2006) Metrolohiia, standartyzatsiia, sertyfikatsiia ta akredytatsiia [Metrology, standardization, certification and accreditation]. Lviv: Afisha. (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. & Kasych A.O. (2017). Vykorystannia kontseptsii zahalnoho upravlinnia yakistiu (TQM) v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Use of the concept of total quality management (TQM) in local self-government bodies]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 2. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2016). Dilova doskonalist pidpryiemstv yak faktor konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Business excellence of enterprises as a factor of competitiveness of the national economy of Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, vol. 116, pp. 200–208. (in Ukrainian)

UkrNDNTs (2016) DSTU ISO 9000:2015 Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms]. Kyiv: UkrNDNTs. (in Ukrainian)

UkrNDNTs (2016) DSTU EN ISO 9000:2018 Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms]. Kyiv: UkrNDNTs. (in Ukrainian)

UkrNDNTs (2016) DSTU ISO 14001:2015 Systemy ekologichnogo keruvannya. Vymogy i nastanovy shhodo zastosuvannya. [Environmental management systems. Requirements and instructions for use]. Kyiv: UkrNDNTs. (in Ukrainian)

Zakhozhai V.B., Salukhina N.H., Yazvinska O.M. & Chornyi A.Iu. (2011) Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Personal». (in Ukrainian)

Kasych A.O. & Bondarenko S.M. (2022) Recykling yak sfera realizaciyi derzhavnogo-pryvatnogo partnerstva ta instrument zabezpechennya cilej stalogo rozvytku [Recycling as a sphere of implementation of public-private partnership and a tool for ensuring the goals of sustainable development]. Prychornomorski ekonomichni studiyi, vol. 76. Available at: http://bses.in.ua/journals/2022/76_2022/27.pdf (in Ukrainian)

Loiko D.P., Votchenikova O.V., Udovichenko O.P. & Kotliar M.A. (2010) Upravlinnia yakistiu [Quality management]. Lviv: «Mahnoliia 2006». (in Ukrainian)

Official website of the International Organization for Standardization ISO. [Official website of the International Organization for Standardization]. Available at: https://www.iso.org

The Verkhovna Rada of Ukraine (2001) The Law of Ukraine "About accreditation of conformity assessment bodies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2407-14#Text (accessed 30 October 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) The Law of Ukraine "On state market supervision and control of non-food products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17#Text (accessed 30 October 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) The Law of Ukraine "About the general safety of non-food products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17#Text (accessed 30 October 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991) The Law of Ukraine "On the protection of consumer rights", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (accessed 30 October 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014) The Law of Ukraine "About standardization", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (accessed 30 October 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015) The Law of Ukraine "About technical regulations and conformity assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text (accessed 30 October 2022).

Salukhina N.H. & Yazvinska O.M. (2010) Standartyzatsiia ta sertyfikatsiia tovariv i posluh [Standardization and certification of goods and services]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Struktura nacionalnoyi systemy akredytaciyi [The structure of the national accreditation system]. Available at: https://naau.org.ua/2-struktura-natsionalnoi-sistemi-akreditatsii

Texnichni komitety standartyzaciyi [Technical standardization committees] Available at: https://protocol.ua/ua/pro_standartizatsiyu_stattya_15/

Tarasova V.V., Malynovskyi A.S. & Rybak M.F. (2006) Metrolohiia, standartyzatsiia i sertyfikatsiia [Metrology, standardization and certification]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Бондаренко, С., & Терещенко, Н. (2022). СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-68
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ