ВИКОРИСТАННЯ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: якість, нормальний розподіл, неперервна ознака якості, крива Гаусса, стандартизація нормального розподілу

Анотація

У статті запропоновано підходи до використання статистичних методів в управлінні якістю на підприємстві легкої промисловості. В умовах глобалізації при масовому виробництві одягу та взуття для формування оптимального розмірно-повнотного асортименту потрібна інформація про споживачів різних ринків світу, які можуть відрізнятися антропометричними розмірами. Для вирішення цього завдання пропонується використання нормального розподілу. Нормальний розподіл – найважливіший розподіл для неперервних випадкових величин – величин, можливі значення яких безперервно заповнюють деякий інтервал на числовій осі дійсних значень. Метричні розміри фешн виробів є неперервними величинами. Внаслідок дії різноманітних чинників ознака якості може набувати різних значень. Точне значення, яке може набути ознака, є невідомим і носить випадковий характер під дією варіації. Набуття ознакою одних значень є частішим, ніж інших, тобто поява певних значень є імовірнішою, ніж поява інших. Застосування нормального розподілу для формування оптимального розмірно-повнотного асортименту продукції легкої промисловості розглянуто на прикладі визначення відсотку жінок, які мають стандартний і нестандартний зріст.

Посилання

Бондаренко С.М., Касич А.О. Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029

Бондаренко С.М. Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України. Економічний простір. 2016. № 116. С. 200–208.

Бондаренко С.М. Використання біноміального розподілу в управлінні якістю на підприємстві. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7272

Бондаренко С.М. Використання розподілу Пуассона в системі управління якістю на підприємстві. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 58–1. С. 108–112.

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с.

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015 IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 21 с.

Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистика якості. Київ : МАУП, 2005. 576 с.

Касич А.О., Харькова Ж.В. Управління конкурентними перевагами підприємства. Економічний аналіз. 2016. № 2. С. 79–85.

Статистические методы управления качеством. Київ : Украинская ассоциация качества. Прирост-Академия, 2007. 129 с.

Цалко Т.Р., Невмержицька С.М. Система ключових показників ефективності як запорука ефективного управління бізнес-процесами в компанії. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск № 6 (74). С. 160–167.

Bondarenko S.M., Kasych A.O. (2017) Vykorystannia kontseptsii zahalnoho upravlinnia yakistiu (TQM) v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Use of the concept of total quality management (TQM) in local governments]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, no. 2. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2016) Dilova doskonalistj pidpryjemstv jak faktor konkurentospromozhnosti nacionaljnoji ekonomiky Ukrajiny [Business excellence of enterprises as a factor of competitiveness of the national economy of Ukraine]. Ekonomichnyj prostir, no. 116, pp. 200–208. (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2019) Vykorystannya binomialnogo rozpodilu v upravlinni yakistyu na pidpryyemstvi [Use of Binomial distribution in quality management at the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no. 9. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7272 (in Ukrainian)

Bondarenko S.M. (2020) Vykorystannia rozpodilu Puassona v systemi upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvi [The use of the Poisson distribution in the quality management system in the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 58–1, pp. 108–112. Retrieved from: http://bses.in.ua/journals/2020/58_1_2020/20.pdf (in Ukrainian)

UkrNDNTs (2016) DSTU ISO 9000:2015 Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms]. Кyiv : UkrNDNTs. (in Ukrainian)

UkrNDNTs (2016) DSTU ISO 9001:2015 Systemy upravlinnia iakistiu. Vymohy [Quality management systems. Requirements]. Кyiv : UkrNDNTs. (in Ukrainian)

Zaxozhaj V.B., Chornyj A.Yu. (2005) Statystyka yakosti. [Quality statistics]. Kyiv : MAUP (in Ukrainian)

Kasych A.O., Kharkova Zh.V. (2016) Upravlinnya konkurentnymy perevagamy pidpryyemstva [Management of competitive advantages of the enterprise]. Ekonomichnyj analiz, no. 2, pp. 79–85. Retrieved from: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1212/970 (in Ukrainian)

Ukrainskaja asociacija kachestva (2007) Statisticheskie metody upravlenija kachestvom. [Statistical methods of quality management]. Kyiv : Ukrainskaja asociacija kachestva. Prirost-Akademija. (in Ukrainian)

Tsalko T.R., Nevmerzhytska S.M. (2019) Systema kliuchovykh pokaznykiv efektyvnosti yak zaporuka efektyvnoho upravlinnia biznes-protsesamy v kompanii. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomits, vol. 6 (74), pp. 160–167. Retrieved from: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_2_2019_ukr/21.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Бондаренко, С. (2021). ВИКОРИСТАННЯ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-71
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ