ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ»

Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, цифрова економіка, інформаційні системи, інформаційні технології, мережа Інтернет, Інтернет-комерція, електронний бізнес

Анотація

В межах даної статті були розкриті наукові підходи щодо визначення сутності поняття «електронна комерція». Було виділено ключові характеристики електронної комерції за такими підходами, як: організаційний, процесний, функціональний, комунікацій та часово-просторовий, що дозволило сформовати авторське визначення даної категорії. Також були розкриті рівні функціонування електронної комерції: перший рівень – Інтернет-комерція; другий рівень – електронна комерція; третій рівень – електронний бізнес. Визначено основних учасників електронної комерції, а саме: підприємства або компанії, споживач та уряд. Після проведеного дослідження було виділено ряд особливостей, які притаманні електронній комерції – це зручність, цілісність, безпека, координація та наявність спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення, яке дозволить надійний доступ до мережі Інтернет.

Посилання

Апопій В. В., Міщук І. П., Ребицький В. М. та ін. Організація торгівлі : підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. за ред В. В. Апопія. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 616 с.

Балик У. О., Колісник М. В. Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2014. № 811. С. 11–19. URL: http://surl.li/jyqes

Безугла Л. А. Електронний бізнес як базовий інститут інформаційної економіки. Journal of Economic Regulation (Питання регулювання економіки). 2013. № 1. Т. 4. С. 69–79.

Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А. Електронна комерція : Навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2002. С. 326

Берко А. Ю., Висоцька В. А., Пасічник В. В. Системи електронної контент-комерції : Монографія. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. 612 с.

Дражниця С. А. Забурмеха Є. М. Електронна комерція: світові тренди та прогноз розвитку в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5(2). С. 69–73. URL: http://surl.li/jyqfh

Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 184–188.

Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес : Навчальний посібник. / За наук. ред. Н. В. Морзе. Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2015. 264 с.

Лебеденко М. С. Основні поняття та моделі електронного бізнесу. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://surl.li/jyqfl

Маєвська А. А. Електронна комерція і право : навч.-метод. посібник. Харків, 2010. С. 256.

Маліцька Г. Г., Мельник О. І. Особливості електронної комерції та стан її розвитку в сучасних економічних умовах України Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://surl.li/jyqfv

Марусей Т. В. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 1011–1015.

Підкомітет з ЕДО та електронних довірчих послуг ІТ-комітету СУП. Всеукраїнське професійне юридичне видання. Юридична газета online. URL: http://surl.li/jyqgb

Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція : підруч. Київ : Знання, 2007. С. 535.

Про електронну комерцію. Закон України від 3 вересня 2015 року № 675-VIII (зі змінами і доповненнями). URL: http://surl.li/jrhw

П’ятницька Г. Т., Григоренко О. М. Електронна комерція В2С: розвиток у східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення. Менеджмент та підприємництво в Україні. 2019. Вип. 1. № 1. С. 122–130.

Самойленко Л. Б. Застосування технологій електронної комерції для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 4. URL: http://surl.li/jyqgr

Трубін І. О. Правові засади функціонування електронних грошей у сфері електронної комерції : монографія. Київ : Алерта, 2013. 136 с.

Царьов Р. Ю. Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки бакалаврів. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. 112 с.

Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2011. С. 216. URL: http://surl.li/rxoe

Шемет А. Д. Форми електронної комерції та її склад в системі цифрової економіки. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2012. С. 311–315. URL: http://surl.li/jyqha

Marketing Encyclopedia. E-Commerce. URL: http://surl.li/jyqfq

Scott Borhauer. The role of e commerce in the Fourth Industrial Revolution. URL: http://surl.li/jyqhh

Summer, A., Dunkan, Gr. E-Commerce. New York: NYH Publishing, 1999. 263 p.

Treese C. Winfield, Stewart Lawrence C. Designing Systems for Internet Commerce. AddisonWesley, 1998. P. 375.

. Apopii, V. V., Mishchuk, I. P. & Rebytskyi, V. M., et al. (2005). Orhanizatsiya torhivli [Organization of trade]. Pidruchnyk; 2-he vyd., pererob. ta dop. za red V. V. Apopiya. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian]

Balik, U. O. & Kolisnyk, M. V. (2014) Elektronna komertsiya yak element systemy svitovoho hospodarstva [Electronic commerce as an element of the world economy system]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Lohistyka. – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Logistics, vol. 811, pp. 11–19. Available at: http://surl.li/jyqes [in Ukrainian]

Bezugla, L. A. (2013). Elektronnyy biznes yak bazovyy instytut informatsiynoyi ekonomiky.[Electronic business as a basic institute of information economy.]. Pytannya rehulyuvannya ekonomiky – Journal of Economic Regulation, no 1, vol. 4, pp. 69–79. [in Ukrainian]

Bereza, A. M., Kozak, I. A. & Levchenko, F. A. (2002). Elektronna komertsiya: Navch. posibnyk [Electronic commerce: Education. Manual]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Berko, A. Yu., Vysotska, V. A. & Pasichnyk, V. V. (2009). Systemy elektronnoyi kontent-komertsiyi: Monohrafiy [Systems of electronic content commerce: Monograph]. Lviv: Publishing House of the National University «Lviv Polytechnic». [in Ukrainian]

Drazhnytsia, S. A. & Zaburmekha, E. M. (2018). Elektronna komertsiya: svitovi trendy ta prohnoz rozvytku v Ukrayini [Electronic commerce: global trends and development forecast in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, vol. 5(2). [in Ukrainian]

Yevtushenko, D. D. (2014). Elektronnyi biznes, elektronna komertsiia, internet-torhivlia: sutnist ta vzaiemozviazok poniat [E-business, E-commerce, Internet Commerce: The Nature and Interrelation of Concepts]. Biznes Inform, no. 8, pp. 184–188. [in Ukrainian]

Zaitseva, O. O., & Bolotyniuk, I. M. (2015). Elektronnyi biznes [E-business]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV. [in Ukrainian]

Lebedenko M. S. (2014). Osnovni ponyattya ta modeli elektronnoho biznesu [Basic concepts and models of electronic business] Efektyvna ekonomika – Effective economy, no. 12. Available at: http://surl.li/jyqfl [in Ukrainian].

Mayevska, A. A. (2010). Elektronna komertsiya i pravo: navch.-metod.. posibnyk [Electronic commerce and law: educational method. manual]. Kharkiv. [in Ukrainian]

Malitska, H. G. & Melnyk, O. I. (2018). Osoblyvosti elektronnoyi komertsiyi ta stan yiyi rozvytku v suchasnykh ekonomichnykh umovakh Ukrayiny [Peculiarities of e-commerce and the state of its development in modern economic conditions of Ukraine] Efektyvna ekonomika – Effective economy, vol. 12. Available at: http://surl.li/jyqfv [in Ukrainian]

Marusei, T. V. (2018). Osnovni tendentsiyi rozvytku rynku elektronnoyi komertsiyi v Ukrayini [The main trends in the development of the e-commerce market in Ukraine]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society, vol. 14, pp. 1011–1015. [in Ukrainian]

Pidkomitet z EDO ta elektronnykh dovirchykh posluh IT-komitetu SUP [Subcommittee on EDO and electronic trust services of the IT Committee of the SUP]. Vseukrayinsʹke profesiyne yurydychne vydannya, Yurydychna hazeta online – All-Ukrainian professional legal publication, Legal newspaper online. Available at: http://surl.li/jyqgb [in Ukrainian]

Pleskach, V. L. & Zatonatska T. G. (2007). Elektronna komertsiya: pidruch. [Electronic commerce: tutorial]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian]

About electronic commerce, Law of Ukraine № 675-VIII 3 (2015) (Ukraine) Available at: http://surl.li/jrhw [in Ukrainian]

Pyatnytska, G. T. & Grigorenko, O. M. (2019). Elektronna komertsiya V2S: rozvytok u skhidniy Yevropi, ryzyky ta efekt instytutsionalʹnoho vytisnennya [B2C electronic commerce: development in Eastern Europe, risks and effect of institutional crowding out]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini. – Management and entrepreneurship in Ukraine, vol. 1, no. 1, pp. 122–130. [in Ukrainian]

Samoilenko, L. B. (2015). Zastosuvannya tekhnolohiy elektronnoyi komertsiyi dlya pidvyshchennya konkurentospromozhnosti vitchyznyanykh pidpryyemstv. [Application of electronic commerce technologies to increase the competitiveness of domestic enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 4. Available at: http://surl.li/jyqgr [in Ukrainian]

Trubin, I. O. (2013). Pravovi zasady funktsionuvannia elektronnykh hroshei u sferi elektronnoi komertsii [Legal Principles of the Functioning of Electronic Money in the Field of Electronic Commerce]. Kyiv: Alerta. [in Ukrainian]

Tsarev, R. Yu. (2010). Elektronna komertsiya: navchalʹnyy posibnyk z pidhotovky bakalavriv [Electronic commerce: study guide for bachelor's training]. Odesa: ONAZ named after O.S. Popova. [in Ukrainian]

Shaleva, O. I. (2011). Elektronna komertsiya: navch. posib. [Electronic commerce: training. manual]. Kyiv. Available at: http://surl.li/rxoe [in Ukrainian]

Shemet, A. D. (2012). Formy elektronnoyi komertsiyi ta yiyi sklad v systemi tsyfrovoyi ekonomiky [Forms of electronic commerce and its structure in the digital economy system]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. P. 311–315. [in Ukrainian]

Marketing Encyclopedia. E-Commerce. Available at: http://surl.li/jyqfq

Borhauer, Scott. (2018). The role of e commerce in the Fourth Industrial Revolution. Available at: http://surl.li/jyqhh

Summer, A., Dunkan, Gr. (1999). E-Commerce. New York: NYH Publishing, 263.

Treese, C. (1998). Winfield, Stewart Lawrence C. Designing Systems for Internet Commerce. AddisonWesley, 375.

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Садчикова, І., Тарасенко, А., & Дубина, М. (2023). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ». Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-36
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають