СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ НА РИНКУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Ключові слова: державний борг, дефіцит бюджету, інвестиції, ринок державного боргу, інвестиційна діяльність, боргове фінансування, державний бюджет, державні боргові цінні папери, фінансові інструменти, суб’єкти інвестування

Анотація

Статтю присвячено дослідженню потреб у борговому збалансуванні державного бюджету за рахунок інвестицій суб’єктів на ринку державного боргу. Зростаюча динаміка показників боргового навантаження на бюджет України у тому числі відношення динаміки державного та гарантованого державою боргу до ВВП на фоні зростання видаткової частини бюджету у період воєнного стану обумовили необхідність активізації внутрішніх та зовнішніх інвесторів на ринку державного боргу України. При цьому зростаючі боргові ризики вимагають оптимізації боргової політики в Україні. Це викликало необхідність дослідження діяльності інвесторів в державні боргові інструменти, що відображено в статті. Приділено значну увагу вивченню динаміки інвестицій банків на ринку державного боргу. Виокремлено особливості інвестиційної діяльності різних груп суб’єктів на ринку державного боргу України.

Посилання

Хоменко І.О., Порицька А.О. Управління бюджетним дефіцитом в сучасних умовах. Економіка та управління на транспорті. 2018. №. 6. С. 160–166. URL: http://surl.li/fruya

Державний борг та гарантований державою борг. Боргова статистика. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / За заг. ред. д.е.н., професора С.В. Онишко. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. 452 с.

Черкасова С.В. Банківська інвестиційна діяльність на вітчизняному фондовому ринку. Підприємництво і торгівля. 2019. № 24. URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1256-2019-24-07.pdf.

Річний звіт Національного банку України за 2020 р. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-ukrayini-za-2020-rik

Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 № 363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2009-%D0%BF#Text

Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Prytsiuk L. Analysis of activities of domestic government bonds market entities of Ukraine. Eastern Europe: economy, business and management. 2022. № 1(34). DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.34-34

Вергелюк Ю.Ю., Ганцяк М.О. Варіативність «ефекту витіснення» на ринку Державного боргу Украї-ни. Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neo-industrialisierung : сollective monograph ; herausgegeben vom Pasichnyk Yu. Nuremberg, Germany Verlag SWG imex GimbH, 2020. Р. 46–54.

Khomenko I., Porytska A. (2018) Upravlinnia biudzhetnym defitsytom v suchasnykh umovakh [Budget deficit management in modern conditions]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti – Economy and transport management, 6, 160–166. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2018_6_26 [in Ukrainian]

Borhova statystyka: Derzhavnyi borh ta harantovanyi derzhavoiu borh. [Debt statistics: State debt and state-guaranteed debt]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg. [in Ukrainian]

Onyshko S.V. (2016) Rehuliatyvnyj potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobal'nykh vyklykiv [Regulatory potential of the financial market in the context of global challenges], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, Irpin, Ukraine. [in Ukrainian]

Cherkasova S.V. (2019) Bankivska investytsiina diialnist na vitchyznianomu fondovomu rynku [Banking investment activity on the domestic stock market]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia – Entrepreneurship and trade, 24. Available at: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1256-2019-24-07.pdf [in Ukrainian]

Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2020 r. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Annual report of the National Bank of Ukraine for 2020. Official website of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-ukrayini-za-2020-rik ([in Ukrainian]

Pro zaprovadzhennia instytutu pervynnykh dyleriv na rynku derzhavnykh tsinnykh paperiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.04.2009 № 363 [On the introduction of the institute of primary dealers in the market of state securities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 04.14.2009 No. 363]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2009-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Obsiahy aktyvnykh operatsii ta chastka nepratsiuiuchykh aktyviv v tsilomu po systemi. Natsionalnyi bank Ukrainy [Volumes of active operations and the share of non-performing assets in the system as a whole. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist [in Ukrainian]

Prytsiuk L. (2022) Analysis of activities of domestic government bonds market entities of Ukraine. Eastern Europe: economy, business and management. № 1(34). DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.34-34

Verheliuk Yu.Yu., Hantsiak M.O. (2020) Variatyvnist «efektu vytisnennia» na rynku Derzhavnoho borhu Ukrainy [Variability of the "crowding-out effect" in the market of the State Debt of Ukraine] Gesellschaftsrechtliche transformationen von wirtschaftlichen systemen in den zeiten der neo-industrialisierung: сollective monograph; herausgegeben vom Pasichnyk Yu. Nuremberg, Germany Verlag SWG imex GimbH. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Маргасова, В., Дубина, М., & Забаштанський, М. (2023). СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ НА РИНКУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-51
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають