НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: фінансова грамотність, фінансова установа, домогосподарство, фінансова стабільність, фінансові ресурси, фінансова послуга, диджиталізація, сфера фінансових послуг

Анотація

У статті поглиблено теоретико-прикладні положення підвищення рівня фінансової грамотності домогосподарств в умовах диджиталізації ринку фінансових послуг, що здійснено на основі конкретизації сутності такого виду грамотності як економічної категорії. Для цього використано метод контент-аналізу та проведено аналіз наявних у науковій літературі підходів до розуміння сутності фінансової грамотності. Встановлено, що відсутність єдиної позиції науковців щодо змісту фінансової грамотності як економічної категорії, сприяло формуванню різних концепцій до трактування її сутності Також у статті деталізовано особливості фінансової грамотності як об’єкта пізнання, розглядаються базові проблеми і напрямки їх вирішення для підвищення її рівня в Україні. Вагома увага приділяється теоретичним та прикладним положенням опису взаємодії між основними стейкхолдерами в напрямку підвищення рівня фінансової грамотності в українському суспільстві.

Посилання

Гаразд. UDC: https://harazd.bank.gov.ua.

Домбровська С. О. Сучасні методи формування фінансової грамотності населення України. Освітня аналітика України. 2022. № 3 (19). С. 5-14. URL: http://surl.li/mwwka

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.

Дубина М. В., Холявко Н. І., Попело О. В. Цифровізації ринку фінансових послуг: переваги та ризики для домогосподарств. Науковий вісник Полісся. 2022. № 2 (25). C. 160-177.

Дудчик О. Ю. фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 31. С. 631-635. URL: http://surl.li/mwwkk

Захаркіна Л. С., Катериніна К. П. Підвищення рівня фінансової грамотності населення. Економічний форум. 2014. № 4. С. 200-207. http://surl.li/mwwcs

Латковська Т. А. Підвищення рівня фінансової грамотності та фінансової освіти – виклик сучасності. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". 2013. Т. 13. С. 429-438. URL: http://surl.li/mwwii

Повод Т. Фінансова грамотність населення як пріоритетна умова успішного розвитку держави. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. № 9. С. 84-90. URL: http://surl.li/mwwla

Полях С. С. Методичні засади захисту інтересів споживачів на ринку фінансових послуг : дис. … канд. екон. наук / Сумський державний університет. Суми, 2019. 213 с. UDC: http://surl.li/mwwje .

Приймак С. А. Економічний механізм захисту прав споживачів на ринку банківських послуг в Україні : дис. … канд. екон. наук / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2017. 246 с. UDC: http://surl.li/mwwoa

Романів В. В. Фінансова грамотність населення України. Ефективна економіка. 2018. № 22. UDC: http://surl.li/mwwnb

Смовженко Т. С., Кузнецова А. Я. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 34-42. UDC: http://surl.li/mwwlx

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. UDC: http://surl.li/cvpla

Тимків А. О., Сидор Г. В. Фінансова інклюзія як складова відновлення економіки України. Інклюзія і суспільство. 2022. Вип. 1. С. 5-14. UDC: https://journals.kpdi.in.ua/index.php/inclusion-society/article/view/2/1.

Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021. Звіт за результатами дослідження. UDC: http://surl.li/fdsyj.

Шевченко О. М., Рудич Л. В. Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61.

Юрій С. І., Кізима Т. О. Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій. Фінанси України. 2012. № 2. С. 16-25. URL: https://finukr.org.ua/docs/FU_12_02_016_uk.pdf.

ECD International Network on Financial Education - OECD/INFE. URL: http://surl.li/mwwfl

Harazd [Okay]. Available at: https://harazd.bank.gov.ua (accessed August 29, 2023).

Dombrovska S. O. (2022) Suchasni metody formuvannia finansovoi hramotnosti naselennia Ukrainy [Modern methods of forming financial literacy of the population of Ukraine]. Osvitnia analityka Ukrainy – Educational analytics of Ukraine, vol. 3 (19), pp. 5-14. Available at: http://surl.li/mwwka (accessed August 29, 2023).

Dubyna M. V. (2018) Mekhanizm rozvytku rynku finansovykh posluh na osnovi formuvannia instytutu doviry: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [The mechanism of development of the financial services market based on the formation of the institution of trust: theory, methodology, practice: monograph]. Chernihiv: ChNTU, 668 s. (in Ukrainian).

Dubyna M. V., Kholiavko N. I., Popelo O. V. (2022) Tsyfrovizatsii rynku finansovykh posluh: perevahy ta ryzyky dlia domohospodarstv [Digitization of the financial services market: advantages and risks for households]. Naukovyi visnyk Polissia – Polissya scientific bulletin, vol. 2 (25), pp. 160-177.

Dudchyk O. Yu. (2019) Finansova hramotnist naselennia: teoretychni aspekty, problemy i perspektyvy polipshennia v Ukraini [Financial literacy of the population: theoretical aspects, problems and prospects for improvement in Ukraine]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 31, pp. 631-635. Available at: http://surl.li/mwwkk (accessed August 29, 2023).

Zakharkina L. S., Katerynina K. P. (2014) Pidvyshchennia rivnia finansovoi hramotnosti naselennia [Increasing the level of financial literacy of the population]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, vol. 4, pp. 200-207.

Latkovska T. A. (2013) Pidvyshchennia rivnia finansovoi hramotnosti ta finansovoi osvity – vyklyk suchasnosti [Increasing the level of financial literacy and financial education is a modern challenge]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia" – Scientific works of the National University "Odesa Law Academy", vol. 13, pp. 429-438. Available at: http://surl.li/mwwii (accessed August 29, 2023).

Povod T. (2021) Finansova hramotnist naselennia yak priorytetna umova uspishnoho rozvytku derzhavy [Financial literacy of the population as a priority condition for the successful development of the state]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika – Taurian Scientific Herald. Series: Economy, vol. 9, pp. 84-90. Available at: http://surl.li/mwwla (accessed August 29, 2023).

Poliakh S. S. (2019) Metodychni zasady zakhystu interesiv spozhyvachiv na rynku finansovykh posluh [Methodological principles of protecting the interests of consumers in the market of financial services]: dys. … kand. ekon. nauk. Sumy, 213 p. Available at: http://surl.li/mwwje. (accessed September 2, 2023).

Pryimak S. A. (2017) Ekonomichnyi mekhanizm zakhystu prav spozhyvachiv na rynku bankivskykh posluh v Ukraini [The economic mechanism of consumer rights protection in the market of banking services in Ukraine]: dys. … kand. ekon. nauk. Lviv, 246 p. Available at: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/dis_pryimak.pdf . (accessed August 30, 2023).

Romaniv V. V. (2018). Finansova hramotnist naselennia Ukrainy [Financial literacy of the population of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 22. Available at: http://surl.li/mwwnb (accessed September 4, 2023).

Smovzhenko T. S., Kuznetsova A. Ya. (2013) Finansova hramotnist naselennia ta yii vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrainy [Financial literacy of the population and its influence on the development of the economy of Ukraine]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, vol. 2, pp. 34-42. Available at: http://surl.li/mwwlx (accessed August 31, 2023).

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. Available at: http://surl.li/cvpla (accessed September 15, 2023).

Tymkiv A. O., Sydor H. V. (2022) Finansova inkliuziia yak skladova vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Financial inclusion as a component of recovery of the economy of Ukraine]. Inkliuziia i suspilstvo – Inclusion and society, vol. 1, pp. 5-14. Available at: https://journals.kpdi.in.ua/index.php/inclusion-society/article/view/2/1 (accessed August 31, 2023).

Finansova hramotnist, finansova inkliuziia ta finansovyi dobrobut v Ukraini u 2021. Zvit za rezultatamy doslidzhennia [Financial literacy, financial inclusion and financial well-being in Ukraine in 2021. Report based on research results]. Available at: http://surl.li/fdsyj (accessed September 15, 2023).

Shevchenko O. M., Rudych L. V. (2020) Rozvytok finansovykh tekhnolohii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy [Development of financial technologies in conditions of digitization of the economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61. (accessed September 20, 2023).

Yurii S. I., Kizyma T. O. (2012) Finansova hramotnist naselennia v dialektytsi suchasnykh osvitnikh tendentsii [Financial literacy of the population in the dialectics of modern educational trends]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, vol. 2, pp. 16-25. Available at: https://finukr.org.ua/docs/FU_12_02_016_uk.pdf (accessed September 20, 2023).

ECD International Network on Financial Education - OECD/INFE. URL: http://surl.li/mwwfl

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Дубина, М., Тарасенко, А., & Тарасенко, О. (2023). НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ . Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-17
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ