РОЛЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: сталий розвиток, фінансова послуга, ринок фінансових послуг, фінансова установа, цифровізація

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти фінансового забезпечення досягнення цілей сталого розвитку та роль фінансових установ в стійкому фінансуванні. Метою статті є дослідження ролі фінансових установ в досягненні цілей сталого розвитку та розробка напрямів державної економічної політики в контексті переходу до стійкого фінансування. Проаналізовано сучасний стан фінансування цілей сталого розвитку та перспективні інвестиційні можливості. Визначено специфіку фінансування проєктів сталого розвитку, запропоновано авторське визначення стійкого фінансування. Визначено зміст та основні цілі механізму фінансового забезпечення цілей сталого розвитку в контексті державного регулювання економіки. Обґрунтовано, що реалізація механізму стає можливою на засадах забезпечення балансу між цифровими трансформаціями, що впроваджуються на вітчизняному ринку фінансових послуг, та інтересами держави і фінансових установ, що задіяні до його реалізації.

Посилання

Данилишин Б. М. Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України. Механізм регулювання економіки. 2008. № 3 (2). С. 214–218.

Ландик В.І., Семенець С.В., Яхеєва Т.М. Концепція переходу України до сталого розвитку. Київ : Інститут сталого розвитку, 2004. 64 с.

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. Донецьк : НАН України, Інститут економіки промисловості, 2012. 534 с.

Кореновський О. В. Концептуальні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком соціально-економічної системи. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С. 482–490.

Зомчак Л., Коваль Л. Сталий розвиток регіонів України: просторово-панельний підхід. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 65. С. 211–215. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-3.

Малюта Л.Я. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства. Галицький економічний вісник. 2014. Т. 44, № 1. С. 21–29.

Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» (“AGENDA 21») : ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля» 1992 р.). Київ : Інтелсфера, 2000. 359 с.

Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 2005. № 3. Рр. 8–21.

Sustainable development report 2022 URL: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainabledevelopment-report.pdf.

Dubyna M., Zhavoronok A., Kudlaieva N., Lopashchuk I. Transformation of household credit behavior in the conditions of digitalization of the financial services market. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 2021. Vol. 14(1). Pp. 97-102.

Duka A., Kosach I., Myhaylovska O., Starchenko G., Kychan O. Socio-Economic Viability of Public Management: Essence, Measurements and Validity. Revista Espacios. 2020. Vol. 41(19). Pp. 282–92.

Danilishin B.M. (2008) Developing national sustainable development strategies: a useful experience for Ukraine [Rozroblennia natsionalnykh stratehii staloho rozvytku: korysnyi dosvid dlia Ukrainy]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – The mechanism of regulation of the economy, no.3 (2), рр. 214–218.

Landik V.I., Semetets S. V., Yaheyeva T. M. (2004) Konceptsiia perehodu Ukraini do stalogo rozvitku [The Concept of Ukraine’s Transition to Sustainable Development]. Kyiv: Institut stalogo rozvitku, 64 p. (in Ukrainian)

Novikova O. F., Amosha O. I. and Antoniuk V. P. (2012) Stalyi rozvytok promyslovoho rehionu: sotsialni aspekty [Sustainable development of the industrial region: social aspects]. Donetsk: NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti. 534 p. (in Ukrainian)

Korenovskyj, O. V. (2012) Kontseptualni pidkhody do formuvannia mekhanizmiv upravlinnia stalym rozvytkom sotsialno-ekonomichnoi systemy [Conceptual approaches to the formation of mechanisms for managing the sustainable development of the socio-economic system]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, vol. 32, pp. 482–490.

Zomchak L., Koval L. (2022) Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy: prostorovo-panelnyi pidkhid [Sustainable development of Ukrainian regions: spatial panel method]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 65, pp. 211–215. Available at: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-35 (accessed 22.09.2022).

Malyuta L.Y. (2014) An ecological imperative to ensure economic security in the context of sustainable development of society [Ekolohichnyi imperatyv zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v konteksti staloho rozvytku suspilstva]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, no. 1, рр. 21–29.

Samit «Planeta Zemlia» [Earth Summit] (1992) Prohrama dii «Poriadok dennyi na ХХІ stolittia» [AGENDA 21]. Kyiv. (in Ukrainian)

Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. (2005) What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, no. 3, pp. 8–21.

Sustainable development report 2021. Available at: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainabledevelopment-report.pdf (accessed 22.09.2022).

Dubyna M., Zhavoronok A., Kudlaieva N., Lopashchuk I. (2021) Transformation of household credit behavior in the conditions of digitalization of the financial services market. Journal of Optimization in Industrial Engineering, vol. 14(1), pp. 97-102.

Duka A., Kosach I., Myhaylovska O., Starchenko G., Kychan O. (2020) Socio-Economic Viability of Public Management: Essence, Measurements and Validity. Revista Espacios, vol. 41(19), pp. 282–92.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Тарасенко, А. (2024). РОЛЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-42
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ