ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, житловий фонд, організаційно-економічний інструментарій, економічний інструмент, житлове будівництво, будівельні підприємства, будівельна галузь

Анотація

У статті поглиблено теоретичні положення застосування організаційно-економічного інструментарію для розвитку житлового фонду України. Це було реалізовано на основі аналізу організаційно-економічного механізму такого розвитку, конкретизації його сутності, структури з визначенням в ній місця економічних та організаційних інструментів. Також проаналізовано сутність економічних інструментів та визначено основні особливості використання організаційно-економічного інструментарію для розвитку житлового фонду. Це дозволило конкретизувати основні напрямки економічних та організаційних заходів, які варто реалізовувати на основі активного застосування доступних для органів державної влади та місцевого самоврядування відповідних інструментів з метою розвитку житлового фонду у довгостроковій перспективі.

Посилання

Білецький І.В. Основні тенденції розвитку будівельного сектору житлової нерухомості України. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 77. С. 13¬19. URL: http://bses.in.ua/journals/2022/77_2022/4.pdf.

Величко В.В., Гайденко С.М. Актуальні питання управління підприємствами житлово-комунального господарства в сучасних економічних умовах. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 119¬126. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/4_ukr/18.pdf.

Дребот О.І., Височанська М.Я., Білотіл В.Ю. Удосконалення організаційного механізму щодо розвитку «зеленого» житлового будівництва на прикладі сільських селітебних територій. Вісник аграрної науки. 2023. № 7(844). С. 60¬71. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2023_07_07.pdf.

Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т.1. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Єлісєєва Л. Особливості розвитку ринку житла в Україні: мікро- та макроекономічні аспекти. Економічний аналіз. 2022. Том 32, № 3. С. 80–85.

Забаштанський М.М., Роговий А.В. Пріоритети державної політики стимулювання розвитку житлового фонду України: аспект інвестиційної активності. Вісник Хмельницького національного університету. 2022, № 6, Том 2. С. 382–388. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-64.

Заяць В.С. Розвиток житлового будівництва як фактор формування житлових умов населення. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2(3). С. 137–151.

Інструмент. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B2%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2.

Інструмент. Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/instrument.

Корбецький М.Б. Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 4. С. 128–133.

Косяк А.П. Організаційно-економічний механізм відновлення міського житлового фонду регіону : автореф. дис. канд. екон. наук / Харківська національна академія міського господарства. Харків, 2011. 24 с. URL: https://radaecon.kname.edu.ua/images/Aref/aref_Kosyak.pdf.

Кравченко В.І. Житлова економіка України: проблеми теорії та практики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 5–12.

Маляр С.А. Формування організаційно-економічного механізму розвитку житлового фонду. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 1. С. 305–309.

Оболенський О.Ю., Базарна О.В. Економічна складова організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7756.

Оболенський О.Ю., Базарна О. В. Економічна складова організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління житлово-комунального господарства. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7756.

Рибачук В.Л. Організаційно-економічний механізм трансформації та розвитку ринку житлово-комунальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 22. С. 86¬88. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2012/22.pdf.

Рижакова Г.М., Приходько Д.О., Предун К.М., Лугіна Т.С., Коваль Т.С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 159–165.

Рижакова Г.М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44.

Роговий А., Дубина М. Забезпечення соціальним житлом як складова житлової політики України в умовах євроінтеграції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. № 1(33). С. 15¬25.

Соколова А. А. Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні. Вісник КНТЕУ. 2009. № 9. С. 88¬96.

Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу. Стратегічні пріоритети : [наук.-аналітичний щоквартальний зб. НІСД при Президентові України. 2008. № 1(6). С. 89–95.

Ушацький С. А., Сердюк А. В. Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 186 с. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8317/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Хринюк О. С., Дергалюк М. О. Генезис наукової думки щодо поняття «організаційно-економічний механізм». Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108769.

Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169–174.

Economic instrument. Law and environment assistance platform. URL: https://leap.unep.org/knowledge/glossary/economic-instrument.

Panayotou T. Economic instruments for environmental management and sustainable development. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/48031478.pdf.

Biletskyi, I.V. (2022). Osnovni tendentsii rozvytku budivelnoho sektoru zhytlovoi nerukhomosti Ukrainy [The main trends in the development of the construction sector of residential real estate in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 77, 13¬19. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2022/77_2022/4.pdf [in Ukrainian].

Velychko, V.V., Haidenko, S.M. (2016). Aktualni pytannia upravlinnia pidpryiemstvamy zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Actual issues of management of housing and communal enterprises in modern economic conditions]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 4, 119¬126. Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/journals/4_ukr/18.pdf [in Ukrainian].

Drebot, O.I., Vysochanska, M.Ya., Bilotil, V.Yu. (2023). Udoskonalennia orhanizatsiinoho mekhanizmu shchodo rozvytku «zelenoho» zhytlovoho budivnytstva na prykladi silskykh selitebnykh terytorii [Improvement of the organizational mechanism for the development of "green" residential construction on the example of rural settlement areas]. Visnyk ahrarnoi nauky – Herald of Agrarian Science, 7(844), 60¬71. Retrieved from https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2023_07_07.pdf [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. (2000). Kyiv : Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Yelisieieva, L. (2022). Osoblyvosti rozvytku rynku zhytla v Ukraini: mikro- ta makroekonomichni aspekty [Peculiarities of housing market development in Ukraine: micro- and macroeconomic aspects]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 32(3), 80–85 [in Ukrainian].

Zabashtanskyi, M.M., Rohovyi, A.V. (2022). Priorytety derzhavnoi polityky stymuliuvannia rozvytku zhytlovoho fondu Ukrainy: aspekt investytsiinoi aktyvnosti [State policy priorities for stimulating the development of the housing stock of Ukraine: the aspect of investment activity]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 6(2), 382-388. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-64 [in Ukrainian].

Zaiats, V.S. (2019). Rozvytok zhytlovoho budivnytstva yak faktor formuvannia zhytlovykh umov naselennia [The development of residential construction as a factor in the formation of living conditions of the population]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, (2(3)), 137–151 [in Ukrainian].

Instrument [Tool]. (n.d.). Retrieved from https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B2%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2 [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy. (n.d.). Instrument [Tool]. Retrieved from http://sum.in.ua/s/instrument [in Ukrainian].

Korbetskyi, M.B. (2020). Orhanizatsiina infrastruktura derzhavnoho upravlinnia rozvytkom DPP u sferi zhytlovoho budivnytstva: zarubizhnyi dosvid [Organizational infrastructure of state management of PPP development in the field of housing construction: foreign experience]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 4, 128–133 [in Ukrainian].

Kosiak, A.P. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm vidnovlennia miskoho zhytlovoho fondu rehionu [Organizational and economic mechanism of restoration of the urban housing stock of the region]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kharkiv. Retrieved from https://radaecon.kname.edu.ua/images/Aref/aref_Kosyak.pdf [in Ukrainian].

Kravchenko, V.I. (2019). Zhytlova ekonomika Ukrainy: problemy teorii ta praktyky [Housing economy of Ukraine: problems of theory and practice]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 15, 5–12 [in Ukrainian].

Maliar, S.A. (2022). Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku zhytlovoho fondu [Formation of the organizational and economic mechanism for the development of the housing stock]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 1, 305–309 [in Ukrainian].

Obolenskyi, O.Yu., Bazarna, O.V. (2020). Ekonomichna skladova orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu rehionalnoho publichnoho upravlinnia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [Economic component of the organizational and economic mechanism of the regional public administration of housing and communal services]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7756 [in Ukrainian].

Obolenskyi, O.Yu., Bazarna, O.V. (2020). Ekonomichna skladova orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu rehionalnoho publichnoho upravlinnia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [The economic component of the organizational and economic mechanism of the regional public administration of housing and communal services]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7756 [in Ukrainian].

Rybachuk, V.L. (2012). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm transformatsii ta rozvytku rynku zhytlovo-komunalnykh posluh [Organizational and economic mechanism of transformation and development of the housing and communal services market]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 22, 86-88. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2012/22.pdf [in Ukrainian].

Ryzhakova, H.M., Prykhodko, D.O., Predun, K.M., Luhina, T.S., Koval, T.S. (2017). Modeli tsilovoho vyboru reprezentatyvnykh indykatoriv diialnosti budivelnykh pidpryiemstv: etymolohiia ta typolohiia system diahnostyky [Models of target selection of representative indicators of the activity of construction enterprises: etymology and typology of diagnostic systems]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of the development of complex systems, 32, 159–165 [in Ukrainian].

Ryzhakova, H.M., Ryzhakov, D.A., Shpakova, H.V. (2018). Zabezpechennia ekonomichno-vidtvoriuvalnoi i analitychno-kontrollinhovoi funktsii instrumentariiu z upravlinnia aktyvamy zabudovnykiv zhytla [Provision of economic-reproducible and analytical-controlling functions of the toolkit for asset management of housing developers]. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn – Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations, 38, 36–44 [in Ukrainian].

Rohovyi, A., Dubyna, M. (2023). Zabezpechennia sotsialnym zhytlom yak skladova zhytlovoi polityky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Provision of social housing as a component of Ukraine's housing policy in the conditions of European integration]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 1(33), 15–25 [in Ukrainian].

Sokolova, A.A. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia kooperatyviv v Ukraini [Organizational and economic mechanism of functioning of cooperatives in Ukraine]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 9, 88–96 [in Ukrainian].

Tulchynska, S.O. (2008). Funktsionuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho protsesu [Functioning of the organizational and economic mechanism of the innovation process]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities, 1(6), 89–95 [in Ukrainian].

Ushatskyi, S.A., Serdiuk, A.V. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy formuvannia ta rozvytku rynku dostupnoho zhytla [Organizational and economic foundations of the formation and development of the affordable housing market]. Vinnytsia : VNTU. Retrieved from https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8317/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Khryniuk, O.S., Derhaliuk, M.O. (2017). Henezys naukovoi dumky shchodo poniattia «orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm» [Genesis of scientific opinion regarding the concept of "organizational and economic mechanism"]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Economic bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", 14. Retrieved from https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108769 [in Ukrainian].

Chupryna, Kh.M., Chupryna, Yu.A., Borodavko, M.V., Havrikov, D.O. (2020). Stratehii rekonfihuratsii biznes-protsesiv budivelnykh pidpryiemstv [Strategies for reconfiguring business processes of construction enterprises]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of the development of complex systems, 41, 169–174 [in Ukrainian].

Law and environment assistance platform. (n.d.). Economic instrument. Retrieved from https://leap.unep.org/knowledge/glossary/economic-instrument

Panayotou, T. (1994). Economic instruments for environmental management and sustainable development. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/48031478.pdf

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Дубина, М., & Забаштанський, М. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-21
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають