ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: економічна безпека, економічна безпека підприємства, будівельні підприємства, інформаційність, конкурентоспроможність, технологічність, економічні ризики, будівельна галузь

Анотація

У статті проаналізовано стан будівельних підприємств за 2016-2022 рр., визначено динаміку базових економічних показників, які характеризують діяльність підприємств будівельної галузі стосовно будівництва як інженерних споруд, так і будівель. Специфічними проблемами визначено невідповідність якості та погіршення логістики постачання будівельних матеріалів, кризовий стан вітчизняного виробництва будівельної сировини, руйнування виробничих потужностей, нерівномірність завантаження наявних виробничих потужностей, збільшення логістичних витрат. Охарактеризовано особливості базових складників економічної безпеки будівельних підприємств, які мають найбільший вплив на конкурентоспроможність. Запропоновано авторський підхід до визначення конфігурації триєдиної складової економічної безпеки підприємства, яка нерозривно поєднує її технологічну, адаптаційну та інформаційну компоненти.

Посилання

Будівельна промисловість критично потрібна для відновлення країни від наслідків війни. Український союз промисловців і підприємців. URL: https://uspp.ua/news/ostanni-novyny/2019/budivelna-promyslovist-krytychno-potribna-dlia-vidnovlennia-krainy-vid-naslidkiv-viiny (дата звернення: 01.09.2023).

Ваганова Л. В. Створення механізму інноваційної безпеки підприємства на основі маркетингової складової. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4, Т. І. С. 202¬206. URL: https://mmi.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/mmi/volume-2-issue-4-part-1/mmi2011_4_1_202_206.pdf (дата звернення: 01.09.2023).

Воробйов Ю. М., Воробьєва О. І., Блажевич О. Г. Фінансова безпека будівельних підприємств : монографія. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. 180 с.

Ковальчук А. М. Чинники стратегічного управління економічною безпекою підприємства в умовах змін. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". 2021. Вип. 18. С. 88¬93.

Лойко В. В., Руденко М. В., Руденко В. С. Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/328802586.pdf (дата звернення: 01.07.2023).

Мамонов К. А., Троян В. І. Формування і реалізація стратегії управління брендом будівельних підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7246 (дата звернення: 16.08.2023).

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2014-2022 роках. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.08.2023).

Пархоменко Н. О. Особливості управління економічною безпекою будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877 (дата звернення: 27.08.2023).

Романенко О. В., Алавердян Л .М. Огляд стану та оцінка потенціалу будівельної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770 (дата звернення: 15.07.2023).

Тульчинська С. О., Солосіч О. С. Актуальні проблеми підвищення прибутковості комунальних підприємств як фактору економічної безпеки. Агросвіт. 2019. № 22. С. 54-59.

Тульчинська С., Солосіч О., Чорній В. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 9. С. 54¬58.

Фісуненко П. А. Забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, принципи, функції, методи, засоби. Економічний простір. 2019. № 152. С. 176¬203.

Lavrentieva L., Anisimova O. Strategic Approaches to the Risk Management and their Influence on Economic Security of the Enterprise. Journal of Modern Science. 2018. Vol. 37(2). Pp. 127¬144. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/92515.

Mishchuk Ie., Dergaliuk B., Ilchenko V., Polishchuk I., Rtyshchev S. The mechanism of ensuring economic security of strategic interests of machine-building enterprises of Ukraine. WSEAS. Transactions on Environment and Development. 2021. Vol. 17. Рр. 145-154.

Pohrebniak A., Tkachenko T., Arefieva O., Karpenko O., Chub A. Formation of a Competitive Paradigm of Ensuring Economic Security of Industrial Enterprises in the Conditions of Formation of Circular Economy. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21(9). Рр. 118¬124.

Popelo O., Shaposhnykov K., Popelo O., Hrubliak O., Malysh V., Lysenko Z. The influence of digitalization on the innovative strategy of the industrial enterprises development in the context of ensuring economic security. International Journal of Safety and Security Engineering. 2023. Vol. 13, No. 1. Рp 39¬49.

Budivelna promyslovist krytychno potribna dlia vidnovlennia krainy vid naslidkiv viiny. Ukrainskyi soiuz promyslovtsiv i pidpryiemtsiv [The construction industry is critically needed for the recovery of the country from the consequences of the war. Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs]. Available at: https://uspp.ua/news/ostanni-novyny/2019/budivelna-promyslovist-krytychno-potribna-dlia-vidnovlennia-krainy-vid-naslidkiv-viiny (accessed September 1, 2023).

Vahanova L. V. (2011) Stvorennia mekhanizmu innovatsiinoi bezpeky pidpryiemstva na osnovi marketynhovoi skladovoi [Creation of a mechanism of innovative security of the enterprise based on the marketing component]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, no. 4, vol. I, pp. 202-206. Available at: https://mmi.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/mmi/volume-2-issue-4-part-1/mmi2011_4_1_202_206.pdf (accessed September 1, 2023).

Vorobiov Yu. M., Vorobieva O. I., Blazhevych O. H. (2013) Finansova bezpeka budivelnykh pidpryiemstv: monohrafiia [Financial security of construction enterprises: a monograph]. Simferopol: VD «ARIAL», 180 p.

Kovalchuk A. M. (2021) Chynnyky stratehichnoho upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva v umovakh zmin [Factors of strategic management of the economic security of the enterprise in conditions of change]. Ekonomichnyi visnyk NTUU "Kyivskyi politekhnichnyi instytut" – Economic bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 18, pp. 88¬93.

Loiko V. V., Rudenko M. V., Rudenko V. S. (2020) Dynamika rozvytku budivelnykh pidpryiemstv Ukrainy ta mista Kyieva v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Dynamics of development of construction enterprises of Ukraine and the city of Kyiv in the context of ensuring economic security]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 7. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/328802586.pdf (accessed accessed 01 July, 2023).

Mamonov K. A., Troian V. I. (2019) Formuvannia i realizatsiia stratehii upravlinnia brendom budivelnykh pidpryiemstv [Formation and implementation of the brand management strategy of construction enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7246 (accessed August 16, 2023).

Obsiah vyroblenoi budivelnoi produktsii za vydamy u 2014-2022 rokakh. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Volume of manufactured construction products by types in 2014-2022. Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia August 1, 2023).

Parkhomenko N. O. (2020) Osoblyvosti upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu budivelnoho pidpryiemstva [Peculiarities of managing the economic security of a construction enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877 (accessed August 27, 2023).

Romanenko O. V., Alaverdian L .M. (2020) Ohliad stanu ta otsinka potentsialu budivelnoi haluzi Ukrainy [Alaverdyan. Overview of the state and assessment of the potential of the construction industry of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770 (accessed July 15, 2023).

Tulchynska S. O., Solosich O. S. (2019) Aktualni problemy pidvyshchennia prybutkovosti komunalnykh pidpryiemstv yak faktoru ekonomichnoi bezpeky [Actual problems of increasing the profitability of communal enterprises as a factor of economic security]. Ahrosvit – Agroworld, no. 22, pp. 54-59.

Tulchynska S., Solosich O., Chornii V. (2021) Vplyv didzhytalizatsii upravlinskykh protsesiv na systemu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The impact of digitalization of management processes on the system of ensuring economic security of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 9, pp. 54¬58.

Fisunenko P. A. (2019) Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: sutnist, pryntsypy, funktsii, metody, zasoby [Ensuring economic security of the enterprise: essence, principles, functions, methods, means]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, no. 152, pp. 176¬203.

Lavrentieva L., Anisimova O. (2018) Strategic Approaches to the Risk Management and their Influence on Economic Security of the Enterprise. Journal of Modern Science, vol. 37(2), pp. 127¬144. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/92515.

Mishchuk Ie., Dergaliuk B., Ilchenko V., Polishchuk I., Rtyshchev S. (2021) The mechanism of ensuring economic security of strategic interests of machine-building enterprises of Ukraine. WSEAS. Transactions on Environment and Development, vol. 17, pр. 145¬154.

Pohrebniak A., Tkachenko T., Arefieva O., Karpenko O., Chub A. (2021) Formation of a Competitive Paradigm of Ensuring Economic Security of Industrial Enterprises in the Conditions of Formation of Circular Economy. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 21(9), pp. 118-124.

Popelo O., Shaposhnykov K., Popelo O., Hrubliak O., Malysh V., Lysenko Z. (2023) The influence of digitalization on the innovative strategy of the industrial enterprises development in the context of ensuring economic security. International Journal of Safety and Security Engineering, vol. 13, no. 1, pp. 39¬49.

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Попело, О., & Дубина, М. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-77
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ