ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: криза, типологія криз, антикризове управління, сфера гостинності, підходи до антикризового управління, антикризова програма, модель антикризового менеджменту

Анотація

У статті актуалізовано теоретико-прикладні аспекти антикризового управління у сфері гостинності крізь призму порівняльно-аналітичного підходу. Систематизовано визначення поняття «криза», сформовано кризисну типологію. Окреслено види криз, які притаманні безпосередньо сфері гостинності. Запропоновано визначення антикризового управління підприємствами сфери гостинності. Окреслено три підходи до менеджменту кризовими ситуаціями та специфіку їх впровадження у роботу підприємств hospitality industry. Змодельовано покроковий алгоритм антикризового управління підприємствами сфери гостинності, що дозволить спроєктувати концептуальну превентивну модель антикризового управління бізнесом у сфері гостинності з метою забезпечення функціонування злагодженого механізму антикризового менеджменту підприємствами.

Посилання

Велика Українська Енциклопедія. URL: http://surl.li/enuzw (дата звернення: 9.12.2022).

Гасанов С. С., Штангрет А. М., Котляревський Я. В. та ін. Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. 301 с. ISBN 978-966-2380-40-8.

Гончар Л. О., Павлюк Д. М. Формування антикризової моделі розвитку вітчизняного ресторанного бізнесу. Бізнес-навігатор. 2021. Вип. 2 (63). С. 57–66. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.63-10 (дата звернення: 9.12.2022).

Кембриджський словник. URL: https://dictionary.cambridge.org (дата звернення: 9.12.2022).

Кривов’язюк І. В. Антикризове управління підприємством. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 396 с.

Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. Антикризове управління підприємством. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 377 с.

Ляшенко Н. В. Причини виникнення, функції та вплив кризових явищ на управління підприємством. Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=958 (дата звернення: 12.12.2022).

Рубан В. М. Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 48. № 1. С. 109–114.

Ситник Л. С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. 503 с.

Черваньова Д. М., Жилінської О. І. (Ред.) Міждисциплінарний словник з менеджменту. Київ : Нічлава, 2011. 624 с.

Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : МАУП, 2006. 256 с.

Condit B. 7 critical steps to crisis management. 2014. Inc. URL: https://www.inc.com/bruce-condit/7-critical-steps-to-crisis-management.html (date of appeal: 12.12.2022).

Coombs, W.T. Impact of Past Crises on Current Crisis communication. Journal of Business Communication, 41, no. 3 (2004). Рр. 265–289.

Crisis Management – Meaning, Need and its Features. Managenent Study Guide. URL: https://www.managementstudyguide.com/crisis-management.htm (date of appeal: 12.12.2022).

Glaesser, D. Crisis management in the Tourism industry. Routledge. 2006. 352 р. 10.

Mitroff, I. I. Managing Crises Before They Happen – What Every Executive and Manager Needs to Know About Crisis management. AMACOM, 1st edition. 2000. 192 р. 9.

The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0 Windows/Mac Individual User Version. Oxford University Press. Archived from the original on 29 June 2009. Retrieved 26 December 2013.

Velyka Ukrainska Entsyklopediia.URL: http://surl.li/enuzw (date of appeal: 9.12.2022). (in Ukrainian)

Hasanov S. S., Shtanhret A. M., Kotliarevskyi Ya. V. et al. (2012) Antykryzove korporatyvne upravlinnia: teoretychni ta prykladni aspekty [Anti-crisis corporate governance: theoretical and applied aspects]. Kyiv : DNNU “Akad. fin. upravlinnia”. 301 p. (in Ukrainian)

Honchar L. O., Pavliuk D. M. (2021) Formuvannia antykryzovoi modeli rozvytku vitchyznianoho restorannoho biznesu [Formation of an anti-crisis model for the development of the domestic restaurant business]. Biznes-navihator [Business navigator]. Issue 2 (63). 146 p. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.63-10 (date of appeal: 9.12.2022). (in Ukrainian)

Kembrydzhskyi slovnyk. URL: https://dictionary.cambridge.org (date of appeal: 9.12.2022). (in Ukrainian)

Kryvoviaziuk I. V. (2020) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv : Vydavnychyi dim «Kondor». 396 p. (in Ukrainian)

Lihonenko L. O., Tarasiuk M. V., Khilenko O. O. (2005). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics. 377 p. (in Ukrainian)

Liashenko N. V. (2012) Prychyny vynyknennia, funktsii ta vplyv kryzovykh yavyshch na upravlinnia pidpryiemstvom [Causes, functions and impact of crisis phenomena on enterprise management]. Efektyvna ekonomika [Effective economy]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=958 (date of appeal: 12.12.2022). (in Ukr.)

Ruban V. M. (2015) Antykryzovi instrumenty ta osnovni funktsii antykryzovoho menedzhmentu [Crisis management tools and key functions of crisis management]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. Ternopil : TNTU. № 48. № 1. p. 109-114. (in Ukrainian)

Sytnyk L. S. (2000) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational and economic mechanism of enterprise crisis management]. Donetsk : IEP NAN Ukrainy. 503 p. (in Ukrainian)

Chervanova D. M., Zhylinskoi O. I. (Eds.) (2011) Mizhdystsyplinarnyi slovnyk z menedzhmentu. [Interdisciplinary Dictionary of Management]. Kyiv : Nichlava. 624 p. (in Ukrainian)

Cherniavskyi A. D. (2006) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv : MAUP. 256 p. (in Ukrainian)

Condit B. (2014) 7 critical steps to crisis management. Inc. URL: https://www.inc.com/bruce-condit/7-critical-steps-to-crisis-management.html (date of appeal: 12.12.2022).

Coombs, W.T. (2004) Impact of Past Crises on Current Crisis communication. Journal of Business Communication, 41, no. 3 Рр. 265–289.

Crisis Management – Meaning, Need and its Features. Managenent Study Guide. URL: https://www.managementstudyguide.com/crisis-management.htm (date of appeal: 12.12.2022).

Glaesser, D. (2006) Crisis management in the Tourism industry. Routledge. 352 р. 10.

Mitroff, I. I. (2000) Managing Crises Before They Happen – What Every Executive and Manager Needs to Know About Crisis management. AMACOM, 1st edition. 192 р. 9.

The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0 Windows/Mac Individual User Version. Oxford University Press. Archived from the original on 29 June 2009. Retrieved 26 December 2013.

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Гончар, Л., Коваленко, В., & Сокира, А. (2022). ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-52
Розділ
ЕКОНОМІКА