НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, державне регулювання, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, сфера гостинності, фінансова стійкість

Анотація

У статті набуло подальшого розвитку дослідження нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів господарської діяльності у сфері готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (сфері гостинності) як важливого адміністративного важелю державного регулювання. У результаті проведеного дослідження систематизовано нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність суб’єктів господарської діяльності у сфері гостинності за групами: Закони України, постанови Кабінету міністрів України, національні стандарти України, міжнародні стандарти, інші нормативно-правові акти та надано їх стислу характеристику. Систематизовано зовнішні і внутрішні фактори інтенсифікації готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, які вимагають удосконалення нормативно-правового забезпечення. У результаті дослідження визначено, що метою регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу виступає гармонізація відносин між суб’єктами надання послуг та їх споживачами, що спрямована на узгодження інтересів виробників, споживачів та суспільства і формування сприятливих умов для розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу через створення нормативно-правових актів.

Посилання

Бакеренко Н. П. Особливості діяльності підприємств готельної індустрії. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.15. С. 168–176.

Батченко Л. В., Гончар Л. О., Беляк А. О. Формування механізму фінансової стійкості підприємств сфери гостинності: організаційно-економічний аналіз. Підприємництво і торгівля. 2020. №27. С. 13–20. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02.

Бойко М.Г. Організація готельного господарства : [підручник]. Київ : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 448 с.

Гончар Л., Беляк А. Удосконалення механізму формування фінансової стійкості підприємств сфери гостинності. Економіка та суспільство. 2021. №25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-23.

Господарський кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15 (дата звернення: 27.04.2021)

ДБН В.2.2-9:2018. «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 05.05.2021).

ДСТУ 4268:2003. «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги».

ДСТУ 4269:2003. «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація»

ДСТУ 4527:2006. «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення».

Кальченко О. М. Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної сфери. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». 2011. No 11. С. 58–67.

Колєсніченко А. С. Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму. Причорноморські економічні студії. Вип. 23. 2017. С. 37–42.

Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика : [підручник]. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12 (дата звернення: 30.04.2021)

Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) : Наказ Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590. URL: https://bit.ly/2R3JNhS (дата звернення: 30.04.2021)

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/803-2009-%D0%BF (дата звернення: 06.05.2021)

Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470. URL: https://bit.ly/3tsSGP7 (дата звернення: 30.04.2021)

Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/297-2006-%D0%BF (дата звернення: 06.05.2021)

Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг : Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 № 19. URL: https://bit.ly/3tvl3w4 (дата звернення: 06.05.2021)

Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування : Наказ Мінекономіки, європ. інтеграції від 03.01.2003 № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0002569-03 (дата звернення: 08.05.2021)

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1023-12 (дата звернення: 06.05.2021)

Про курорти : Закон України від 05.10.2000 № 2026-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2026-14 (дата звернення: 06.05.2021).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. URL: https://bit.ly/3uvRiwz (дата звернення: 30.04.2021)

Про стандартизацію : Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1315-18 (дата звернення: 06.05.2021)

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/124-19 (дата звернення: 06.05.2021)

Про туризм : Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/324/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.05.2021)

Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), виданих Мінекономрозвитку. URL: https://bit.ly/3uvdw1J (дата звернення: 08.05.2021)

Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПін 42-123-5777-91) від 19.03.1991. URL: https://bit.ly/3euUWRV (дата звернення: 08.05.2021)

Цивільний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15 (дата звернення: 27.04.2021)

Batchenko L., Honchar L., Beliak A. The effectiveness of ensuring the financial stability of the restaurant business in the crisis COVID-19. Anti-crisis management: state, region, enterprise: Multi-authored monograph. Kaunas, Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”. 2020. С. 151–176. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-020-9-11.

ISO/FDIS 18513:2003 Tourism services-Hotels and tourism accommodation-Terminology.

Bakerenko, N. (2013). Osoblyvosti diialnosti pidpryiemstv hotelnoi industrii Features of the hotel industry. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, № 23.15, 168–176 (in Ukrainian).

Batchenko, L. V., Honchar, L. O., & Beliak, A. O. (2020). Formuvannia mekhanizmu finansovoi stiikosti pidpryiemstv sfery hostynnosti: orhanizatsiino-ekonomichnyi analiz [Formation of the mechanism of financial stability of enterprises in the field of hospitality: organizational and economic analysis]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, (27), 13-20. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02 (in Ukrainian).

Boiko, M. & Hopkalo, L. (2006). Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva [Organization of the hotel industry]. Kyiv, nats. torh.-ekon. un-t. Р. 448 (in Ukrainian).

Honchar, L., & Beliak, A. (2021). Udoskonalennia mekhanizmu formuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstv sfery hostynnosti Improvement of mechanism for the formation of financial stability of hospitality. Ekonomika ta suspilstvo, №25. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-23 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (2003), Commercial Code Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (in Ukrainian).

DBN V. 2.2-9-2018. (2018). Gromads'kі budіvlі ta sporudi. Osnovnі polozhennja. [Public buildings and structures. Substantive provisions]. Mіnregіonbud Ukrainy (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).

Derzhspozhy`vstandart Ukrainy (2003), DSTU 4268: Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Zahalni vymohy [DSTU 4268: Tourist services. Accommodation facilities. general requirements], Natsionalnyi standart Ukrainy (in Ukrainian).

Derzhspozhy`vstandartu Ukrayiny (2003), DSTU 4269: Posluhy turystychni. Klasyfikatsiia hoteliv [DSTU 4269: Tourist services. Hotel Classification], Natsionalnyi standart Ukrainy (in Ukrainian).

Derzhspozhy`vstandartu Ukrayiny (2004), DSTU 4281: Zaklady restorannogo gospodarstva. Klasyfikatsiiya [Dining restaurants. Classification], Natsionalnyi standart Ukrainy (in Ukrainian).

Derzhspozhy`v standartu Ukrayiny (2006), DSTU 4527: Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Terminy ta vyznachennia [DSTU4527: Tourist services. Accommodation facilities. Terms and definitions], Natsionalnyi standart Ukrainy (in Ukrainian).

Kalchenko, О. (2011). Innovatsiino-investytsiinyi mekhanizm pidvyshchennia efektyvnosti pidpryiemstv turystychnoi sfery [Innovational investment mechanism of improving the efficiency of enterprises in touristic sphere]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. Seriia «Ekonomichni nauky», no. 11, pp. 58–67 (in Ukrainian).

Koliesnichenko, A. (2017). Normatyvno-pravove rehuliuvannia ta derzhavna pidtrymka rozvytku hotelnoi industrii yak instytutu turyzmu Regulatory and legal regulation and state support for the development of the hotel industry as an institution of tourism. Prychornomorski ekonomichni studii. № 23. рр. 37-42 (in Ukrainian).

Malska, M. (2017). Hotelnyi biznes: teoriia ta praktyka [Hotel business: theory and practice]. Tsentr uchbovoi literatury, Р. 472 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya: Zakon Ukrayiny vid 24.02.1994 # 4004-XII [The Law of Ukraine of 24.02.1994 No 4004-XII “On ensuring sanitary and epidemiological welfare”]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, no. 27, 218 p. (in Ukrainian).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Pro zatverdzhennia Vymoh shchodo rozrobky, vprovadzhennia ta zastosuvannia postiino diiuchykh protsedur, zasnovanykh na pryntsypakh Systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv (НАССР) : Nakaz; Minahropolityky Ukrainy vid 01.10.2012 № 590 [«On approval of the Requirements for the development, implementation and application of permanent procedures based on the principles of the Food Safety Management System (HACCP)» The Law of Ukraine of 01.10.2012 № 590]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny (2009), Pro zatverdzhennia Poriadku vstanovlennia katehorii hoteliam ta inshym obiektam, shcho pryznachaiutsia dlia nadannia posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia) [«On Approval of the Procedure for Establishing Categories for Hotels and Other Objects to Provide Temporary Accommodation Services (Accommodation)»], Kabinet Ministriv Ukrayiny (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny (2013), Pro zatverdzhennia Poriadku dovedennia do spozhyvachiv informatsii pro vyd obiekta turystychnoi infrastruktury ta yoho katehoriiu [About the statement of the Procedure of delivery to consumers of the information on a kind of object of a tourist infrastructure and its category], Kabinet Ministriv Ukrayiny (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny (2006), Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia) [About the statement of the Order of rendering of services on temporary accommodation (residence)], Kabinet Ministriv Ukrayiny (in Ukrainian).

Derzhturadministratsiia Ukrainy (2004), Pro zatverdzhennia Pravyl korystuvannia hoteliamy y analohichnymy zasobamy rozmishchennia ta nadannia hotelnykh posluh [About the statement of Rules of use of hotels and similar means of accommodation and rendering of hotel services], Derzhturadministratsiia Ukrainy (in Ukrainian).

Minekonomiky, yevrop. intehratsii (2003), Pro zatverdzhennia Rekomendovanykh norm tekhnichnoho osnashchennia zakladiv hromadskoho kharchuvannia [About the statement of the Recommended norms of technical equipment of public catering establishments], Minekonomiky, yevrop. Intehratsii, (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (1991), Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy vid 12.05.1991 № 1023-XII [On consumer protection: Law of Ukraine of 12.05.1991 № 1023-XII]. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 30, 379 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (2000), Pro kurorty: Zakon Ukrainy vid 05.10.2000 roku No2026-III. [Аbout resorts: Law of Ukraine from 5.10.2000 No 2026-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (1997), Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv: Zakon Ukrainy vid 23.12.1997 № 771/97-VR. [About the basic principles and requirements for food safety and quality: Law of Ukraine vid 23.12.1997 № 771/97-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (2014), Pro standartyzatsiiu : Zakon Ukrainy vid 05.06.2014 № 1315-VII. [About standardization: Law of Ukraine vid 05.06.2014 № 1315-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (2015), Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti : Zakon Ukrainy vid 15.01.2015 № 124-VIII [About technical regulations and conformity assessment: Law of Ukraine vid 15.01.2015 № 124-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy (1995), Pro turyzm: Zakon Ukrainy № 324/95-ВР [On Tourism; The Law of Ukraine № 324/95-ВР]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Register of certificates on the establishment of categories of hotels and other facilities intended for the provision of temporary accommodation (accommodation), issued by the Ministry of Economic Development. Retrieved from https://bit.ly/3uvdw1J.

Verkhovna Rada Ukrainy (1991), Sanitarni pravyla dlia pidpryiemstv hromadskoho kharchuvannia, vkliuchaiuchy kondyterski tsekhy i pidpryiemstva, shcho vyrobliaiut miake morozyvo: SanPin 42-123-5777-91 [Sanitary rules for catering establishments, including confectioneries and enterprises producing soft ice cream: SanPin 42-123-5777-91]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Civil Code of Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady (in Ukrainian).

Batchenko, L., Honchar, L., & Beliak, A. (2020). The effectiveness of ensuring the financial stability of the restaurant business in the crisis COVID-19. Anti-crisis management: state, region, enterprise: Multi-authored monograph. Kaunas, Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-020-9-11 (in Ukrainian).

ISO/FDIS 18513:2003 Tourism services – Hotels and tourism accommodation-Terminology.

Переглядів статті: 1943
Завантажень PDF: 3669
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Гончар, Л., & Беляк, А. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-3
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають