УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: фінансова стійкість, сфера гостинності, механізм управління фінансовою стійкістю, інструменти фінансового менеджменту, система забезпечення механізму фінансової стійкості, показники фінансової стійкості

Анотація

Стаття присвячена комплексному узагальненню теоретико-методологічних та прикладних аспектів удосконалення механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств сфери гостинності та пошуку ефективних шляхів управління діяльністю з урахуванням особливостей сфери специфічними інструментами фінансового менеджменту. Сформульовано удосконалену комплексну систему управління фінансовою стійкістю, що включає базисні (основні) функції управління фінансовою стійкістю, впровадження та реалізація яких, передбачає застосування відповідних фінансових методів, форм і належного фінансового інструментарію. Здійснено класифікацію показників оцінки фінансової стійкості підприємства за визначеними ключовими ознаками. Визначено основні функції забезпечення фінансової стійкості. Досліджено основні принципи, за якими повинен функціонувати механізм управління фінансовою стійкістю підприємств сфери гостинності. З метою оцінки ефективності управління фінансовою стійкістю визначено рівні: оперативний, тактичний і стратегічний рівнях та відповідний інструментарій забезпечення.

Посилання

Батченко Л.В., Гончар Л.О., Беляк А.О. Особливості формування механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств сфери гостинності: теоретико-методологічний аспект. Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб’єктів господарювання різних типів та сфер діяльності. Херсон : Вид. дім «Гельветика»? 2020. С. 266–286.

Батченко Л.В., Гончар Л.О., Беляк А.О. Формування механізму фінансової стійкості підприємств сфери гостинності: організаційно-економічний аналіз. Підприємництво і торгівля. 2020. №27. С. 13–20. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02.

Богацька Н.М., Галюк О.В. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства. Молодий вчений. 2013. №2. С. 12–16.

Корчевська Л.О., Адвокатова Н.О. Вартісний підхід до визначення фінансової стійкості підприємств. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. Вип. 1 (76). С. 198–203. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.25.

Пандяк І. Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура. Вісник Львівського університету. 2016. № 50. С. 277–285. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8714.

Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України: монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 184 с.

Тридід О.М., Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: монографія. Київ : Університет БС НБ України. 2010. 143 с.

Baranova N., Bogatyreva L. Financial stability and investment attractiveness of the hotel business enterprises: theoretical aspects and practical analysis. Рeople: International Journal of Social Sciences. 2017. №3 (2). DOI: https://doi.org/10.20319/pijss.2017.32.522532.

Batchenko L., Honchar L., Beliak A. The effectiveness of ensuring the financial stability of the restaurant business in the crisis COVID-19. Anti-crisis management: state, region, enterprise: Multi-authored monograph. Kaunas, Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”. 2020. P. 151–176. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-020-9-11.

Kotler P., Bowen J.T., Baloglu S., Makens J. Marketing for Hospitality and Tourism 7th Global ed. Pearson. 2016. 688 p.

Marshall John F., Bansal Vipul K. Financial Engineering: A Complete Guide to Financial Innovation. 1992. 728 р.

Batchenko, L.V., Honchar, L O., & Beliak, A.O. (2020). Features of formation of the mechanism of maintenance of financial stability of the enterprises of sphere of hospitality: theoretical and methodological aspect. Financial levers of the socio-economic mechanism of interaction of economic entities of different types and spheres of activity. Kherson: Vyd. dim «Helvetyka». (in Ukrainian)

Batchenko, L.V., Honchar, L.O., & Beliak, A.O. (2020). Formuvannia mekhanizmu finansovoi stiikosti pidpryiemstv sfery hostynnosti: orhanizatsiino-ekonomichnyi analiz [Formation of the mechanism of financial stability of enterprises in the field of hospitality: organizational and economic analysis]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, (27), 13–20. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-02 (in Ukrainian)

Bohatska, N.M. & Haliuk, O.V. (2013), “The financial condition of the enterprise and ways to improve it in the business processes of the enterprise”, Molodyi vchenyi, № 2, 12–16. (in Ukrainian)

Korchevska L.O., & Advokatova N.O. (2021). Vartisnyi pidkhid do vyznachennia finansovoi stiikosti pidpryiemstv [Cost approach to determining the financial stability of enterprises]. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Vyp. 1 (76), 198–203. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.25 (in Ukrainian)

Pandiak, I. (2016), “The phenomenon of the hospitality industry: definition, basic approaches, structure”, Visnyk Lvivskoho universytetu, № 50, 277–285. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8714 (in Ukrainian)

Poddierohin, A.M. & Naumova, L.Iu. (2011), “Finansova stiikist pidpryiemstv v ekonomitsi: monohrafiia”, KNEU, Kyiv, 184 р. (in Ukrainian)

Trydid, O.M. and Oriekhova, K.V. (2010), “Otsiniuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstva: monohrafiia”, vyd-vo Universytetu BS NB Ukrainy, Kyiv, 143 р. (in Ukrainian)

Baranova, N., & Bogatyreva, L. (2017). Financial stability and investment attractiveness of the hotel business enterprises: theoretical aspects and practical analysis. people: International Journal of Social Sciences, 3(2), 522–532. DOI: https://doi.org/10.20319/pijss.2017.32.522532 (in Russian)

Batchenko, L., Honchar, L., & Beliak, A. (2020). The effectiveness of ensuring the financial stability of the restaurant business in the crisis COVID-19. Anti-crisis management: state, region, enterprise: Multi-authored monograph. Kaunas, Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-020-9-11 (in Ukrainian)

Kotler P., Bowen J.T., Baloglu S., & Makens J. (2016). Marketing for Hospitality and Tourism 7th Global ed. Pearson, 688 p.

Marshall, John F., & Bansal Vipul K. (1992). Financial Engineering: A Complete Guide to Financial Innovation, 728 р.

Переглядів статті: 396
Завантажень PDF: 895
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Гончар, Л., & Беляк, А. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-23
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають