ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СТРАТЕГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ

Анотація

У статті актуалізовано та обумовлено необхідність подальшого теоретико-методологічного та практичного досліджень розвитку ресторанного бізнесу в умовах сервісної економіки та нестабільності зовнішнього середовища. Виокремлено проблемні аспекти, які гальмують збалансований розвиток систем ресторанного бізнесу. Поставлено мету, визначено наукові, методичні підходи та низку сучасних методів дослідження для рішення науково-прикладної проблеми. Узагальнено необхідну джерельну (інформаційну) базу дослідження, яка є актуальною та адекватною для якісного сучасного підходу до аналізування проблеми. Конкретизовано сучасні спеціальні принципи розвитку ресторанного бізнесу, врахування яких рекомендовано при формалізації економічної стратегії підприємств. З’ясовано, що економічне стратегування – це не лише функція чи система, а насамперед процедура дій, сукупність економічних рішень щодо діяльності певного підприємства з метою забезпечення його довгострокового ефективного функціонування на ринку послуг.

Посилання

Артеменко Л.П., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід. Інвестиції: практика і досвід. 2009. № 19.

Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 382 с.

Біла І.П. Організаційно-економічний механізм управління гнучкістю виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; Донец. нац. ун-т. Донецьк, 2006. 16 с.

Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(2). С. 331-338.

Вишневський О.С. Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 156 с.

Гончар Л.О. Стратегічне управління змінами у сфері послуг: теоретико-методологічні та практичні аспекти : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 340 с.

Гринів Б.В. (заг. ред.) Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія. Львів : Растр-7, 2019. 212 с.

Денисюк І. Стратегія розвитку підприємства харчової промисловості: економічна сутність. Економічний аналіз. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(3)__25

Дунда С.П. Теоретичні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» URL: http://www.nbuv.gov.ua/portalsoc_gum/ppei/2011_32/Dunda.pdf

Завідна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку. Київ: КНТЕУ, 2017. 600 с.

Зайцева В.М. (заг. ред.) Cтратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 120 с.

Кобєлєв В.М., Захарченко Ю.В. Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_41

Ковалевський В. В., Захарченко О. В., Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/220/1/Internationaleconomicdevelopmentstrategies.pdf

Козаченко Г.В. Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Підприємство. 2003. № 11. С. 107-111.

Македон В.В. Розробка стратегії розвитку промислового підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_81

Поплавський М.М. Готельно-ресторанний сервіс. Київ : Макрос, 2011. 240 с.

Тур О.В. Формування поняття стратегія розвитку підприємства. 2015. № 4.

Шацька З.Я., Романченко А.О. Стратегія інтеграції підприємств готельної сфери. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58(2). С. 63-67.

Batchenko L.V., Honchar L.O. Conceptual Approaches to the Formation of State Strategies for Management of Change in the Services and Industry of the Hotel and Restaurant Business. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. Multi-authored monograph. Vol. 1. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. 420 p. P. 15-33.

Batchenko L., Dielini M., Honchar L. A Value-Oriented Polyparadigmal Approach to the Development of Management Education in the Conditions of Transformation Change. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 6 Number 5. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020, 240 pages. РР. 42-53. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-42-53

Artemenko L.P., Huk O.V., Zhyhalkevych Zh.M. (2009) Realizatsiia stratehii rozvytku pidpryiemstva: synerhichnyi pidkhid [Implementation of the enterprise development strategy: a synergistic approach]. Investytsii: praktyka i dosvid [Investments: practice and experience], no. 19.

Arkhipov V.V. (2016) Restoranna sprava: Asortyment, tekhnolohiia i upravlinnia yakistiu produktsii v suchasnomu restorani [Restaurant business: Assortment, technology and product quality management in a modern restaurant]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 382 p.

Bila I.P. (2006) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia hnuchkistiu vyrobnychykh system: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk [Organizational and economic mechanism for managing the flexibility of production systems: author's dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences]; Donets. nats. un-t. Donetsk, 16 p.

Borysova O.V. (2012) Tendentsii rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini [Trends in the development of hotel and restaurant business in Ukraine]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh [Economic strategy and prospects for the development of trade and services.]. No. 1(2). P. 331-338.

Vyshnevskyi O.S. (2018) Zahalna teoriia stratehuvannia: vid paradyhmy do praktyky vykorystannia [General theory of strategizing: from paradigm to practice of use]. NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 156 s.

Honchar L.O. (2020) Stratehichne upravlinnia zminamy u sferi posluh: teoretyko-metodolohichni ta praktychni aspekty [Strategic management of changes in the service sector: theoretical, methodological and practical aspects]: monohrafiia. Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K. 340 p.

Hryniv B.V. (red.) (2019) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia pidpryiemstv sfery posluh: kolektyvna monohrafiia [Organizational and economic mechanism of functioning of service sector enterprises: collective monograph]. Lviv : Rastr-7, 212 p.

Denysiuk I. (2013) Stratehiia rozvytku pidpryiemstva kharchovoi promyslovosti: ekonomichna sutnist [Development strategy of the food industry enterprise: economic essence]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(3)__25

Dunda S.P. (2011) Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical approaches to the definition of "enterprise development"]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portalsoc_gum/ppei/2011_32/Dunda.pdf

Zavidna L.D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku [Hotel business: development strategies]. Kyiv: KNTEU. 600 p.

Zaitseva V.M. (red.) (2018) Ctratehichne upravlinnia hotelnymy pidpryiemstvamy v umovakh hlobalizatsii [Strategic management of hotel enterprises in the context of globalization]. Zaporizhzhia: ZNT. 120 p.

Kobieliev V.M., Zakharchenko Yu.V. (2013) Teoretychni ta metodolohichni osnovy formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva [Theoretical and methodological foundations of enterprise development strategy formation]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of Economics of Transport and Industry].URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_41

Kovalevskyi V.V., Zakharchenko O. V., Kozak Yu. H. Mizhnarodni stratehii ekonomichnoho rozvytku [International strategies of economic development]. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/220/1/Internationaleconomicdevelopmentstrategies.pdf

Kozachenko H.V. (2003) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm yak instrument upravlinnia pidpryiemstvom [Organizational and economic mechanism as an instrument of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemstvo [Economics. Management. Predpriyatie]. No. 11. P. 107-111.

Makedon V.V. (2013) Rozrobka stratehii rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Development of industrial enterprise development strategy]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti [Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property].URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_81

Poplavsky M.M. (2011) Hotelno-restorannyy servis [Hotel and restaurant service]. Kyiv : Makros, 240 p.

Tur O.V. (2015) Formuvannia poniattia stratehiia rozvytku pidpryiemstva [Formation of the concept of enterprise development strategy]. No. 4.

Shatska Z.Ia., Romanchenko A.O. (2020) Stratehiia intehratsii pidpryiemstv hotelnoi sfery [Strategy of integration of enterprises of the hotel industry]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies]. no. 58(2). P. 63-67.

Batchenko L.V., Honchar L.O. (2019) Conceptual Approaches to the Formation of State Strategies for Management of Change in the Services and Industry of the Hotel and Restaurant Business. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. Multi-authored monograph. Vol. 1. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”. P. 15-33.

Batchenko L., Dielini M., Honchar L. (2020) A Value-Oriented Polyparadigmal Approach to the Development of Management Education in the Conditions of Transformation Change. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 6 No. 5. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 240 pages. РР. 42-53. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-42-53

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Батченко, Л., Гончар, Л., & Гуль, Є. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СТРАТЕГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-86
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають