РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: комунікативний менеджмент, комунікативна компетентність, система менеджменту персоналу, менеджер з персоналу, підприємство харчової промисловості

Анотація

В статті запропоновано авторське бачення взаємозв’язку комунікативного менеджменту та системи менеджменту персоналу організації на підставі розвитку комунікаційної компетентності. Дослідження свідчить, що комунікативний менеджмент впливає на усі підсистеми системи менеджменту персоналу організації. Завдяки комунікативному менеджменту менеджери з персоналу набувають комунікативну компетентність, яка є складовою всіх HR-процесів організації. Для оцінки найважливіших чинників впливу на розвиток комунікативної компетентності менеджерів з персоналу на прикладі підприємства харчового спрямування, проведено їхнє ранжування. Проведене ранжування свідчить, що найбільше впливають на розвиток комунікативної компетентності фактори, які пов’язані з психологією працівника і ситуаційним мисленням щодо прийняття управлінського рішення менеджером з персоналу.

Посилання

Баранецька А. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: кризові практики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2021. Т. 32(71), № 6(3). С. 112–119.

Бурмака Т.М., Великих К.О. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій (для студентів бакалаврату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент); Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 69 с.

Дзяна Г.О., Дзяний Р.Б. Управління комунікаціями в умовах криз. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. Вип. 2. С. 13–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2022_2_4

Іщенко М.І., Міщук Є.В., Адамовська В.С., Усик Д.Д. Комунікаційний менеджмент в сучасних організаціях. Менеджер. 2018. № 3. С. 39–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2018_3_7

Коваленко О.М. Комунікативний менеджмент як інструмент взаємодії соціально відповідального бізнесу і соціальної держави. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 1. С. 201–207.

Левченко І. Соціальна комунікація як важлива складова інформаційно-комунікаційного простору. Соціум. Документ. Комунікація. 2022. Вип. 14. С. 253–265. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2022_14_14

Економіко-математичні методи і моделі в галузі управління персоналом : навчальний посібник: / Л.В. Мазник, Т.В. Березянко, О.В. Безпалько, А.Д. Бергер, Ю.М. Гринюк, О.М. Олійниченко. [За заг. редакцією Л.В. Мазник]. Київ : Кафедра, 2019. 278 с.

Baranetska A. (2021) Informatsiyno-komunikatsiynyy menedzhment: kryzovi praktyky. [Information and communication management: crisis practices]. Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. T. 32(71), № 6(3). S. 112–119.

Burmaka T.M., Velykykh K.O. (2019) Komunikatyvnyy menedzhment : konspekt lektsiy (dlya studentiv bakalavratu vsikh form navchannya spetsialnosti 073 – Menedzhment); Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O.M. Beketova. Kharkiv : KHNUMH im. O.M. Beketova, 69 s. (in Ukrainian)

Dzyana H.O., Dzyanyy R.B. (2022) Upravlinnya komunikatsiyamy v umovakh kryz. [Management of communications in crisis conditions]. Dniprovskyy naukovyy chasopys publichnoho upravlinnya, psykholohiyi, prava. Vyp. 2. S. 13–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2022_2_4

Ishchenko M.I., Mishchuk YE.V., Adamovska V.S., Usyk D.D. (2018) Komunikatsiynyy menedzhment v suchasnykh orhanizatsiyakh. [Communication management in modern organizations]. Menedzher. № 3. S. 39–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2018_3_7

Kovalenko O.M. (2012) Komunikatyvnyy menedzhment yak instrument vzayemodiyi sotsialno vidpovidalnoho biznesu i sotsialnoyi derzhavy. [Communicative management as a tool of interaction between socially responsible business and the social state]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnya. № 1. S. 201–207.

Levchenko I. (2022) Sotsialna komunikatsiya yak vazhlyva skladova informatsiyno-komunikatsiynoho prostoru. [Social communication as an important component of the information and communication space]. Sotsium. Dokument. Komunikatsiya. Vyp. 14. S. 253–265. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2022_14_14

Ekonomiko-matematychni metody i modeli v haluzi upravlinnya personalom (2019) navchalnyy posibnyk / L.V. Maznyk, T.V. Berezyanko, O.V. Bezpalko, A.D. Berher, YU.M. Hrynyuk, O.M. Oliynychenko. [Za zah. redaktsiyeyu L.V. Maznyk]. Kyiv : Kafedra, 278 s. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Мазник, Л., Драган, О., & Турчина, М. (2022). РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-80
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ