ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В УПРАВЛІННІ ТАЛАНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Олена Драган Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-7606-2385
  • Анастасія Рудова Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-9843-0038
Ключові слова: креативність, управління талантами, креативне середовище, інтелектуальний потенціал, персонал, талановиті працівники, підприємство

Анотація

У статті обґрунтовується концепція управління талантами з позиції формування креативності персоналу. В управлінні талантами основними процесами є залучення, вирощування та утримання талановитих працівників, що створюють інтелектуальний продукт, інновації та забезпечують комерційний успіх компанії. Для підтримання креативності персоналу в управлінні талантами формується креативне середовище завдяки чому забезпечуються потрібні умови для розвитку інтелектуального потенціалу. Узагальнені наукові підходи до трактування поняття «креативність» як здатності, навику, компетентності тощо. Проаналізовані параметри креативності відповідно до наукових праць Дж. Гілфорда та П. Торренсона, визначені спільні та відмінні риси. Обґрунтовані причини, що обмежують розвиток креативності працівників з різних позицій ‒ компанії та талановитого працівника. Узагальнені фактори, що сприяють формуванню креативності персоналу підприємства. Запропоновані заходи для покращення креативності працівників в управлінні талантами підприємств.

Посилання

Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты / пер. с англ. Ю.Е. Корнилович. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 280 с.

Эффрон М., Орт М. Управление талантами : краткий курс. Москва : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2014. 224 с.

Кузнецова Н.Б. Концепція управління талантами в системі менеджменту знань. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. Київ : КНЕУ. 2014. № 2(8). С. 181–187.

Пікалов В.Л. Щодо проблем управління талановитими працівниками суб’єктів господарської діяльності. Академічний огляд. 2014. № 1. С. 116–120.

29 tips be award-winning companies on “How to increase creativity in the workplace”. URL: https://filestage.io/blog/29-tips-award-winning-companies-increase-creativity-workplace/ (дата звернення: 15.08.2021).

Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. N.Y. 1967. 583 p.

Torrance E. P. The Search for Satori and Creativity. Buffalo N. Y. : Creative Education Foundation, 1979. 386 р.

Башук Т.О., Хижняк М.О. Стимулювання та розвиток креативності персоналу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 1. С. 150–160.

Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 220 с.

Вітвіцька О.В., Підвальна О.Г. Креативний менеджмент в діяльності підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/34-NIEK-2010/Economics/

Дімітрова-Бурлаєнко С.Д. Дефініції понять «творчість» і «креативність» у сучасному науковому дискурсі. Педагогічні науки. 2017. Випуск 135. С. 82–89.

Креативність. Словник.ua портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=креативність

Майстер-клас Едварда де Боно «Курс креативного мислення в менеджменті. URL: http://www.management.com.ua/events/bono.html

Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління. Гілея: науковий вісник. 2011. С. 18–23.

Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. Москва : Издательство Наука, 1976. 304 с.

Сайко Д. Онбординг: навіщо потрібна адаптація працівників? 2020. URL: https://joffer.com.ua/tpost/d2cum2ezzn-onbording-navscho-potrbna-adaptatsya-pra

Michaels E., Handfield-Jones H., Excelrod E. (2012) War for Talent / transl. from English. Yu.E. Kornilovich. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 280 p.

Effron M., Orth M. (2014) Talent management: a short course. Moscow: Azbuka Business, Azbuka-Atticus, 224 p.

Kuznetsova N.B. (2014) Kontseptsiya upravlinnya talantamy v systemi menedzhmentu znan [The concept of talent management in the knowledge management system]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, 2(8), 181–187.

Pikalov V.L. (2014) Shchodo problem upravlinnya talanovytymy pratsivnykamy subʺyektiv hospodarsʹkoyi diyalʹnosti [Regarding the problems of managing talented employees of economic entities]. Akademichnyy ohlyad, 1, 116–120.

29 tips be award-winning companies on “How to increase creativity in the workplace”. URL: https://filestage.io/blog/29-tips-award-winning-companies-increase-creativity-workplace/

Guilford J.P. (1967) The Nature of Human Intelligence. N.Y. 583 p.

Torrance E.P. (1979) The Search for Satori and Creativity. Buffalo N.Y.: Creative Education Foundation, 386 р.

Bashuk T.O., Khyzhnyak M.O. (2013) Stymulyuvannya ta rozvytok kreatyvnosti personalu [Stimulation and development of staff creativity]. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 1, 150–160.

Brych V.YA., Korman M.M. (2018) Kreatyvnyy menedzhment [Creative management]: pidruchnyk. Ternopil: TNEU, 220 s.

Vitvitska OV, Pidvalna OG Creative management in the enterprise. URL: http://www.rusnauka.com/34-NIEK-2010/Economics/

Dimitrova-Burlayenko S.D. (2017) Definitsiyi ponyatʹ «tvorchistʹ» i «kreatyvnistʹ» u suchasnomu naukovomu dyskursi [Definitions of "creativity" and "creativity" in modern scientific discourse]. Pedahohichni nauky, 135, 82–89.

Creativity. Slovnyk.ua portal of Ukrainian language and culture. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=creativity

Edward de Bono master class "Creative thinking course in management. URL: http://www.management.com.ua/events/bono.html

Mala N. (2011) Creativity as a component of effective management. Gilea: scientific bulletin. P. 18–23.

Ponomarev YA.A. (1976) Psykholohyya tvorchestva y pedahohyka. Moskva: Yzdatelʹstvo Nauka, 304 s.

Sayko D. Onbordynh: navishcho potribna adaptatsiya pratsivnykiv? 2020. URL: https://joffer.com.ua/tpost/d2cum2ezzn-onbording-navscho-potrbna-adaptatsya-pra

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Драган, О., & Рудова, А. (2021). ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В УПРАВЛІННІ ТАЛАНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-38
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ