ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЗА ПРИНЦИПАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: соціально-економічна безпека, організація праці, нормування праці, техніко-технологічна безпека, стандарти, безпека праці

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність дослідження організації і нормування праці з урахуванням принципів соціально-економічної безпеки. Соціально-економічна безпека підприємства на перше місце ставить всебічне врахування інтересів, потреб і захисту людини у сфері праці. Узагальнено класифікацію загроз техніко-технологічній безпеці підприємства з поділом на зовнішні та внутрішні. Розроблено сучасну структуру техніко-технологічної безпеки, за складовими, зокрема, стан та рівень техніко-технологічної бази підприємства, виробнича безпека, охорона праці, техніка безпека, система управління охороною здоров’я і безпекою праці. Проаналізовані негативні тенденції у розвитку організації і нормування праці підприємств харчової промисловості сьогодення. Запропоновані заходи щодо удосконалення організації і нормування праці на підприємствах харчової промисловості з урахуванням принципів соціально-економічної безпеки та міжнародного досвіду.

Посилання

Арапов О.С., Дорошенко Т.М. Нормування праці як фактор підвищення ефективності виробництва. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 4. С. 188–195.

Бутенко Д.С. Теорія управління персоналом на засадах нормування праці та дослідженні витрат робочого часу. Молодий вчений. 2019. № 1(2). С. 433–437. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__44

Водянка Л.Д., Зрибнєва І.П., Сибирка Л.А. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання. Вісник Чернівецького торго-вельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. 1-2. С. 98–105.

Ковальова О.М. Роль нормування праці в системі управління трудовим потенціалом. Економічний простір. 2020. № 153. С. 61–64.

Седляр М.О. Проблеми нормування праці в умовах становлення постіндустріального суспільства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 2. С. 281–286. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_2_43

Холодницька А., Мозгова І. Оптимізація процедури нормування праці на підприємствах у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. №4. С. 88–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2019_4_10

Черноіванова Г. Особливості визначення трудомісткості при нормування творчої та інноваційної праці. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 3 (235). С. 160–173.

Чернушкіна О.О., Царук В.Ю. Зарубіжний досвід нормування праці та можливість його застосування на підприємствах України. Інноваційна економіка. 2017. № 5-6. С. 85–90.

Соцільно-економічна безпека: навчальний посібник / О. Безпалько, Т. Березянко та інші. Київ : Вид-во «Кафедра». 2019. 278 с.

Смірная С.М. Соціально-економічна безпека підприємства у світлі концепції сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 282–287. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_52

Романовська Ю.А. Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об'єкти. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 13–20.

ISO 45001:2018 Система управління охороною здоров'я і безпека праці. URL: http://www.ukrstandart.net/ua/posluhy/iso-systemy-upravlinnia-iakistiu/iso-45001-2018

Arapov O.S., Doroshenko T.M. (2017) Normuvannya pratsi yak faktor pidvyshchennya efektyvnosti vyrobnytstva [Labor rationing as a factor in improving production efficiency]. Ekonomichnyy analiz. T. 27, № 4. S. 188–195.

Butenko D.S. (2019) Teoriya upravlinnya personalom na zasadakh normuvannya pratsi ta doslidzhenni vytrat robochoho chasu [Theory of personnel management on the basis of labor rationing and research of labor costs]. Molodyy vchenyy. № 1(2). S. 433–437. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__44

Vodyanka L.D., Zrybnyeva I.P., Sybyrka L.A. (2017) Osoblyvosti normuvannya pratsi v suchasnykh kryzovykh umovakh hospodaryuvannya [Peculiarities of labor rationing in modern crisis management conditions]. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Vyp. 1–2. S. 98–105.

Kovalʹova O.M. (2020) Rolʹ normuvannya pratsi v systemi upravlinnya trudovym potentsialom [The role of labor rationing in the system of labor potential management]. Ekonomichnyy prostir. № 153. S. 61–64.

Sedlyar M.O. (2020) Problemy normuvannya pratsi v umovakh stanovlennya postindustrialʹnoho suspilʹstva [Problems of labor rationing in the conditions of formation of post-industrial society]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. Vyp. 2. S. 281–286. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_2_43

Kholodnytsʹka A., Moz·hova I. (2019) Optymizatsiya protsedury normuvannya pratsi na pidpryyemstvakh u suchasnykh umovakh [Optimization of labor rationing procedure at enterprises in modern conditions]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya. №4. S. 88–94. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2019_4_10

Chernoivanova H. (2016) Osoblyvosti vyznachennia trudomistkosti pry normuvannia tvorchoi ta innovatsiinoi pratsi [Features of determination of complexity at normalization of creative and innovative work]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, no. 3(235), pp. 160–173.

Chernushkina O.O., Tsaruk V.YU. (2017) Zarubizhnyy dosvid normuvannya pratsi ta mozhlyvistʹ yoho zastosuvannya na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Foreign experience of labor rationing and possibility of its application at the enterprises of Ukraine]. Innovatsiyna ekonomika. № 5–6. S. 85–90.

Sotsialʹno-ekonomichna bezpeka (2019): navchalʹnyy posibnyk / O. Bezpalʹko, T. Berezyanko ta inshi. Kyiv: «Kafedra». 278 p. (in Ukrainian)

Smirnaya S.M. (2020) Sotsialʹno-ekonomichna bezpeka pidpryyemstva u svitli kontseptsiyi staloho rozvytku [Socio-economic security of the enterprise in the light of the concept of sustainable development]. Infrastruktura rynku. Vyp. 43. S. 282-287. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_52

Romanovsʹka YU.A. (2019) Sotsialʹno-ekonomichna bezpeka: zmist katehoriyi ta yiyi ob'yekty. [Socio-economic security: the content of the category and its objects]. Biznes Inform. № 6. S. 13–20.

ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System. Available at: http://www.ukrstandart.net/ua/posluhy/iso-systemy-upravlinnia-iakistiu/iso-45001-2018

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 324
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Драган, О., & Бергер, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЗА ПРИНЦИПАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають