РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Олена Драган Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-7606-2385
  • Максим Пилипенко Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій https://orcid.org/0000-0003-2413-0486
Ключові слова: управління талантами, система менеджменту персоналу, персонал, талановиті працівники, підприємство, харчова промисловість

Анотація

У статті досліджується управління талантами та його розвиток у системі менеджменту персоналу підприємства. Визначено, що у зарубіжній практиці на стратегічному рівні управління персоналом на зміну поняттю «управління людськими ресурсами» широко застосовується термін «управління талантами». Проаналізовані визначення науковців поняття «управління талантами», які підтверджують його спрямованість на стратегічний рівень управління персоналом. Дискусійним є авторське визначення поняття «талановитий працівник», і недостатньо визначені категорії персоналу, які до нього відносяться на підприємстві харчової промисловості. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня управління талантами на підставі визначення інтегрального показника, який дозволить знайти слабкі і проблемні його місця з метою подальшого удосконалення та усунення негативних тенденцій в розвитку персоналу підприємства.

Посилання

Майклз Э., Хэндфилд-Джонс Х., Экселрод Э. Война за таланты [Текст] : пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2005. 261 с.

Эффрон М., Орт М. Управление талантами: краткий курс. Москва : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2014. 224 с.

Tomas Chamorro-Premuzic The Talent Delusion: Why Data, Not Intuition, Is Key to Unlocking Human Potential, Little Brown Book, London. 2017. 304 р.

Ragland Thomas What will be your strategy for 2018? URL: http://www.management.com.ua/notes/talent-strategy-2018.html

Робертсон Алан, Эбби Грэм Управление талантами : Как извлечь выгоду из таланта ваших подчиненных. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. 176 с.

Schweyer A. Talent Management Systems: Best Practices in Technology Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Planning. Toronto, Ont.: Wiley, 2004. 253 p.

Watkins D. Lightyear – An Application Framework for Talent Management That Acts as a Central Feedback Center for all Organizational Functions. – Softscape, Inc. URL: https://www.scribd.com/document/255608672/Talent-Managment

Винничук Р. О. Таланти як особлива категорія працівників організації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 246–250.

Кузнецова Н. Б. Концепція управління талантами в системі менеджменту знань. Соціально­трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. Київ : Інститут соціально­трудових відносин КНЕУ. 2014. № 2(8). С. 181–187.

Продіус О. І., Журавель А. І., Сітор М. О. Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації. Економіка: реалії часу. 2013. № 1 (6). С. 172–177. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html

Щьокіна Є. Ю., Задорожнюк Н. О., Білоусова І.А. Система управління талантами в сучасних організаціях Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 347–351. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_65.

Лук’янихін В. Менеджмент персоналу : навчальний посібник. Київ : Університетська книга, 2015. 592 с.

Michaels E., Handfield-Jones H., Excelrod E. (2012) War for Talent / transl. from English. Yu.E. Kornilovich. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 280 p.

Effron M., Orth M. (2014) Talent management: a short course. Moscow: Azbuka Business, Azbuka-Atticus, 224 p.

Tomas Chamorro-Premuzic The Talent Delusion: Why Data, Not Intuition, Is Key to Unlocking Human Potential, Little Brown Book, London. 2017. 304 р.

Ragland Thomas What will be your strategy for 2018? Source: http://www.management.com.ua/notes/talent-strategy-2018.html

Robertson Alan, Abby Graham Talent Management: How to Benefit from the Talent of Your Subordinates. Dnepropetrovsk: Balance Club, 2004. 176 p.

Schweyer A. Talent Management Systems: Best Practices in Technology Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Planning. Toronto, Ont.: Wiley, 2004. 253 p.

Watkins D. Lightyear – An Application Framework for Talent Management That Acts as a Central Feedback Center for all Organizational Functions. Softscape, Inc. URL: https://www.scribd.com/document/255608672/Talent-Managment

Vynnychuk R. O. (2018) Talanty yak Soboleva katehoriya pratsivnykiv orhanizatsiyi. [Talents as a special category of employees of the organization] Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. № 21. S. 246–250.

Kuznetsova N. B. (2014) Kontseptsiya upravlinnya talantamy v systemi menedzhmentu znanʹ. [The concept of talent management in the knowledge management system]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka : zb. nauk. pratsʹ. Kyiv : Instytut sotsialʹno-trudovykh vidnosyn KNEU. № 2(8). S. 181-187.

Prodius O. I., Zhuravelʹ A. I., Sitor M. O. (2013) Talant-menedzhment yak nevidʺyemna skladova uspikhu orhanizatsiyi. [Talent management as an integral part of the success of the organization]. Ekonomika: realiyi chasu. № 1 (6). S. 172–177. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html

Shchʹokina YE. YU., Zadorozhnyuk N. O., Bilousova I. A. (2020) Systema upravlinnya talantamy v suchasnykh orhanizatsiyakh. [Talent management system in modern organizations]. Infrastruktura rynku. № 43. S. 347–351. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_43_65.

Luk'yanykhin V. (2015) Menedzhment personalu: navchalʹnyy posibnyk. Kyiv: Universytetsʹka knyha. 592 s.

Переглядів статті: 330
Завантажень PDF: 640
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Драган, О., & Пилипенко, М. (2021). РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-52
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ