ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: діджиталізація, цифровізація, інформація, розвиток, репутація репутаційний менеджмент, гудвіл, євроінтегрування

Анотація

Стаття присвячена сутності розвитку репутаційного менеджменту в Україні за умов діджиталізації. Визначено що репутація, діджиталізація є достатньо новими поняттями для економіки нашої країни. Система репутаційного менеджменту покликана залишати підприємство «в тренді», максимізувати його прибуток, мінімізувати витрати тощо. Формувати ефективну систему репутаційного менеджменту сприяє діджиталізація. Досліджено, що вітчизняним керівникам потрібно враховувати, що системи репутаційного менеджменту суттєво відрізняються використанням традиційних методів та цифрових технологій. Запровадження сучасних інфокомунікаційних технологій виступатиме напрямком підвищення рівня репутації підприємств, рівня їх конкурентоспроможності, зростання гнучкості за умов економічної нестабільності, конкурентної боротьби із іноземними підприємствами внаслідок глобалізування (в т.ч. євроінтегрування).

Посилання

Верба В.А., Гайдамака Ю.М. Маркетингові інструменти посилення репутації фармацевтичних компаній в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8639

Войнаренко М.П., Скоробогата Л.В. Мережеві інструменти капіталізації інформаційно інтелектуального потенціалу та інновацій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3.Т. 3. С. 18–24.

Грабчак В.І. Сутність поняття «репутація підприємства» та її складових. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. 10. С. 313–318.

Грибіненко О. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2018. N 16. С. 35–37.

Гудзь О., Федюнін С., Щербина В. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. 3. С. 18–24.

Гуренко А., Гашутіна О. Напрями розвитку систем управління в умовах діджіталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. 19. С. 739–745.

Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности; пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 2003. XXVI, 368 с.

Дерев’янко О.Г. Механізми впливу репутаційного менеджменту на бізнес-результати. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 5–18.

Ділова репутація банків: цифрові виклики та управління : монографія. За редакцією Л.В. Кузнєцової. Харків : «Діса Плюс», 2020. 327 с.

Завербний А., Ломага Ю. Проблеми та перспективи формування репутаційного менеджменту українськими підприємствами і організаціями з метою підвищення їх конкуренції. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/93.

Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107.

Коробка С.В. Діджиталізація підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2021. № 100. С. 88–96.

Король С. Польовик Є. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. 2019. № 18. С. 67–73.

Офіційний сайт RepTrak. URL: https://www.reptrak.com/rankings/

Помянська Н.Ю. Управління діловою репутацією на синергетичних засадах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 9. Частина 4. С. 57–61.

Verba, V. A. and Haidamaka, Y. M. (2020), “Marketing tools to strengthen the reputation of pharmaceutical companies in the context of digitalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8639

Vоjnarenkо М.P., Skоrоbоgаtа L.V. (2015). Меrеzеvі іnstrumenty kаpіtаlіzаcii іnfоrmаsіjnо іntеlеktuаlnogо pоtеncіalu tа іnоvаcij [Network tools for capitalization of information intellectual potential and innovations]. Vіsnyk Khmеlnyckogo nаcіоnаlnоgо unіvеrsytetu, 3.3, 18–24. (in Ukrainian)

Grаbchak V.І. (2016). Sytnist pоniatia «rеputaciya pіdpryjemstvа» tа ii sklаdоvykh [The essence of the concept of "reputation of the enterprise" and its components]. Globalni tа nаcіоnаlnі рroblemy еkоnоmіky, 10, 313–318. (in Ukrainian)

Grybіnеnkо О. (2018). Dіdzytalizacija еkоnоmіky v nоvіj pаrаdygmі cyfrovoi trаnsformacii [Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation]. Міznаrоdnі vіdnоsyny, 16, 35–37. (in Ukrainian)

Gudz О., Fеdiunin S., Shczerbynа V. (2019). Dіdzytalizacija, jak kоnkurentna pеrеvаgа pіdpryjamstv [Digitalization as a competitive advantage of enterprises]. Еkоnоmіkа. Меnеdzment. Bіznеs, 3, 18–24. (in Ukrainian)

Gurеnkо А., Gаshutіnа О. (2018). Nарriamy rоzvytku sуstеm uрrаvlinia v umovakh dіdzytalizacii bіznesu v Ukraini [Directions of development of management systems in the conditions of digitalization of business in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, 19, 739–745. (in Ukrainian)

Dаuling G. (2003). Rеputacia firmy: sоzdanie, upravlenie i оcеnkа efektivnosti [Company reputation: creation, management and evaluation of efficiency]. Мoskva: INFRА-М, XXVI, 368. (in Russian)

Dеrеviankо О.Г. (2018) Меchаnіzmy vplyvu rеputаcіjnоgо mеndzmentu na bіznes-rezultaty [Mechanisms of influence of reputation management on business results]. Strategija еkоnоmіchnogo rоzvytku Ukrainy, 42, 5–18. (in Ukrainian)

Dіlоvа rеputacija bаnkіv: cyfrovі vyklyky tа uрravlinia: mоnоgraphiia 2020. [Business reputation of banks: digital challenges and management: a monograph]. Кuznecova L.V. Khаrkiv, «Dіsа Plius». (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А., Lоmаgа Yu. (2020). Prоblemy tа pеrspektyvy fоrmyvannia rеputacijnogо mеnеdzmеntu ukrinskymy pіdpryjemstvamy і оrgаnіzаcіjamy z mеtoju pіvyshchennia jikh kоnkurencii [Problems and prospects of formation of reputation management by Ukrainian enterprises and organizations in order to increase their competition]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо, 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/93.

Коliadenkо S.V. (2016). Cyfrova еkоnоmіkа: peredumovy tа еtаpy stтаnоvlennia v Ukraini і u svіtі [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world]. Еkоnоmіkа. Phinаnsy. Меnеdzment, 6, 106–107. (in Ukrainian)

Коrоbkа S.V. (2021). Dіdzytalizacija pіdpryjemnyckoi diyalnostі [Digitalization of entrepreneurial activity]. Vіsnyk Khаrkіvskogо nаcіоnаlnоgо unіvеrsytetu, 100, 88–96. (in Ukrainian)

Коrоl S., Pоlоvyk Ye. (2019). Dіdzytalizacija еkоnоmіky yak fаktor рrоfesijnogо rоzvytku [Digitalization of the economy as a factor of professional development]. Modern Economics, 18, 67–73. (in Ukrainian)

RepTrak. URL: https://www.reptrak.com/rankings/

Pоmians`ka N.Yu. (2014) Upravlinnya dіlоvoyu rеputаcіyeyu nа sinergetichnih zasadah [Business reputation management on a synergistic basis]. Nаukоviy vіsnik Hеrsonskogo derzavnogo universitetu. 9. Part 4, pp. 57–61. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Микитин, О. (2021). ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають