ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Ключові слова: євроінтеграція, фінанси, грошові потоки, планування, платоспроможність підприємств

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей планування грошових потоків підприємств за євроінтеграційних умов під час війни, потенціалу щодо розвитку управління, зокрема планування грошових потоків. Проаналізовано проблеми управління фінансовими, грошовими потоками в Україні в умовах війни. Виокремлено основні фактори формування системи планування грошових потоків вітчизняних підприємств. Запропоновано схему послідовності моделювання структури капіталу підприємства в умовах євроінтеграції. Для запропонованої схеми послідовності моделювання структури капіталу підприємства в умовах євроінтеграції можливі є обмеження внутрішніх, зовнішніх параметрів. Їх набір (перелік), рівні можна варіювати в залежності від рівня складності системи, внутрішніх, зовнішніх вимог, інституціональних особливостей становлення, функціонування, розвитку системи тощо.

Посилання

Головко Т.В. Планування грошових потоків підприємства: нова парадигма. Вісник КНТЕУ. 2017. Вип.4 (114). С.104¬113.

Гріщенко І.В., Кобаль О.А. Оцінка показників в процесі фінансового планування підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 223–225

Денисенко М.П. Заходи покращення фінансового стану підприємства у сучасних умовах господарювання. Економіка і держава. 2019. No 12. С. 61¬65.

Завербний А., Залізна Л., Жук О. Особливості формування методів прийняття рішень вітчизняними підприємствами у зовнішньоекономічній діяльності: інформаційний аспект. Економіка та суспільство. 50. 2023. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2400

Івченко І.Ю., В’язовська К.М. Побудова динамічної оптимізаційної моделі фінансових потоків підприємства. Економіка: реалії часу №4 (9), 2013. С. 202¬208.

Костенко Ю., Короленко О., Гузь М. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 43. 2022. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1758

Лапіна І.С., Гончаренко О.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Одеса: Атлант, 2016. 313 с.

Офіційний сайт НБУ URL: https://bank.gov.ua/

Пешко М., Завербний А. Діджиталізація української економіки в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 47. 2023. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136

Попович Д.В., Алимов О.С. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2018. No 1. С. 31–35. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf

Скриль В.В., Ступенко К.Ю. Планування грошових потоків підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6737 (дата звернення: 28.10.2023).

Талах Т.А. Особливості методики проведення аналізу та оптимізації грошових потоків підприємства. Луцький НТУ. 2008. Вип. 5 (20). Ч. 2. С. 247¬260.

Томчук О., Трегубов О., Андронік О. Фінансові аспекти управління платоспроможністю малого та середнього бізнесу в умовах війни. 2023. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2395

Хома І.Б., Кріп О.І. Фінансове моделювання управління грошовими потоками в економіці України на прикладі пат «Львівхім» Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.10. С. 335¬343.

Чижишин О.І. Управлінські аспекти раціоналізації використання грошових ресурсів підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17 С. 486-490.

Юрченко О.Ю. Сучасні підходи до управління грошовими потоками підприємства. Бізнеснавігатор. 2020. Вип. 4(47). С. 77¬82

Hrischenko I.V., Kobal O.A. (2020). Otsinka pokaznykiv v protsesi finansovoho planuvannia pidpryiemstva [An estimation of indexes is in the process of the financial planning of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08–09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 223–225. (in Ukrainian)

Golovko T.V. (2017). Planuvanya grоshovykh potokiv pіdрryjemstvа: nоvа pаrаdygmа [Planning of cash flows of the enterprise: a new paradigm]. Visnyk KNTEU, vol. 4, no. 114, pp. 104¬113. (in Ukrainian)

Denysenko M.P. (2019). Zakhody pokrashchennia finansovoho stanu pidpryiemstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Measures to improve the financial condition of the enterprise in modern business conditions]. Ekonomika i derzhava. vol. 12, pp. 61–65. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А., Zаlіznа L., Zhuk О. (2023). Оsоblyvosti fоrmuvanya mеtоdіv рryjnyatya rіshеn` vіtchyznyanymy pіdрryjemstvamy u zоvnіshn`оеkоnоmіchnіj dіjal`nostі: іnfоrmаcіjnyj аspekt [Peculiarities of formation of methods of decision-making by domestic enterprises in foreign economic activity: Information Aspect]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо, 50. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2400 (in Ukrainian)

Іvchеnkо І.Yu., Vjazоvs`kа K.М. (2013). Pоbudovа dynаmіchnoji оptymіzаcіjnoji mоdеlі fіnаnsovykh pоtоkіv pіdpryjemstv [Building a dynamic optimization model of enterprise financial flows]. Еkоnоmіkа: rеаliji chasu. 4. pp. 202-208. (in Ukrainian)

Kоstеnkо Yu., Kоrоlеnkо О., Guz` М. (2022). Аnаlіz fіnаnsоvоji stijkostі pіdpryjemstvа v umovakh vоjenоgо stаnu [Analysis of financial stability of an enterprise under martial law]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 43. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1758 (in Ukrainian)

Lapina I.S., Goncharenko O.M. (2016). Finansovyj menedzhment [Financial management], Atlant, Odessa, Ukraine. (in Ukrainian)

Оficijnyj sajt NBU URL: https://bank.gov.ua/

Pеshkо М., Zаvеrbnyj А. (2023). Dіdzhytаlіzаcіja ukrаjins`koji еkоnоmіky v umovakh evrоіntеgraciji [Digitalization of the Ukrainian economy in the context of European integration]. Еkоnоmіkа tа suspil`stvо. 47. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2136

Popovych D.V., Alymov O.S. (2018). Doslidzhennia efektyvnosti finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv ta zasoby yii pidvyshchennia u suchasnykh umovakh [Research of efficiency of financial and economic activity of enterprises and means of its increase in modern conditions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. vol. 1, pp. 31–35. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf (in Ukrainian)

Skryl V.V., Stupenko K.Yu. (2018). Plаnuvаnya grоshоvykh pоtоkiv pіdрryjemstvа [Planning cash flows of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6737 (in Ukrainian).

Таlаkh Т.А. (2008). Оsоblyvostі mеtоdyky рrоvеdеnya аnаlіzu tа оptymіzаcіji grоshovykh pоtоkіv pіdрryjemstvа [Peculiarities of the methodology for analyzing and optimizing the company's cash flows]. Luc`kyj NТU. 5(20). Ch. 2. pp. 247¬260.

Тоmchuk О., Тrеgubоv О., Аndrоnіk О. (2023). Fіnаnsоvі аspekty uрrаvlinya plаtоsprоmмzhnistiu mаlоgо tа sеrеdn`оgо bіznesu v umovаkh vіjny [Financial aspects of managing the solvency of small and medium-sized businesses in times of war]. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2395

Khomа І.B., Krip О.І. (2011). Fіnаnsоvе mоdеliuvanya uрrаvlinya grоshovymy pоtоkаmy v еkнnomіcі Ukrаjiny nа рrykladі PАТ «L`vivkhim» [Financial modeling of cash flow management in the ukrainian economy on the example of Lvivkhim PJSC]. Nаukovyj vіsnyk NLTU Ukrajiny. 21.10. рр. 335¬343.

Chzhyshyn, O.I. (2017). Uprаvlins`ki aspеkty rаcіоnаlіzаcіji vykоrystanya groshovykh rеsursiv pіdpryjemstvа [Management aspects of rationalizing the use of enterprise resources], Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 17, pp. 486¬490.

Yurchenko O. Yu. (2020). Suchasnі pіdkhody dо uрravlinya grоshоvymy pоtоkamy pіdрyjemstvа [Modern approaches to cash flow management of the enterprise]. Business Navigator, Issue 4 (47), рр. 77–82

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Микитин, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ