СТРАТЕГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ

Ключові слова: енергетичні ресурси, енергетичний баланс, диверсифікування, енергетичний сектор, євроінтегрування, відновлювальна енергетика, енергетична стратегія

Анотація

Стаття присвячена сутності диверсифікування в енергетичному секторі економіки України, актуальним проблемам формування енергетичного балансу країни. Проаналізовано динаміку часток відновлювальних джерел енергії в загальних обсягах енергоспоживання в Україні. Досліджено структуру енергетичного балансу, його диспропорції. Визначено сутність диверсифікування в енергетичному секторі України, яке потрібно здійснювати згідно європейським стандартам, принципам, нормативам із урахуванням тісних взаємозв’язків між диверсифікуванням природних енергетичних ресурсів, шляхів їх постачання тощо і рівнем енергетичної безпеки країни. Наведено перспективи диверсифікування в енергетичному секторі України в умовах євроінтегрування. Запропоновано здійснювати диверсифікування в енергетичному секторі України еволюційно, структуровано, комплексно, багатоаспектно, цілеспрямовано, емерджентно, динамічно, синергійно.

Посилання

Амоша А.И., Федоренко В.Г., Белопольский Н.Г., Турченко Д.К. Экономические подходы к эффективному использованию энергетических ресурсов. Економіка та держава. 2008. № 1. С. 4–7.

Богуславський Є.І., Черниченко А.О. Вибір оптимального методу диверсифікації підприємства. Ефективна економіка. 2013. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2424

Борисяк О.В., Іванечко Н.Р. Формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично нейтрального розвитку. Бізнес Інформ. 2021. № 3. C. 44–50.

Домашенко М.Д., Школа В.Ю., Троян М.Ю., Домашенко В.С. Розвиток альтернативних (чистих) джерел енергії: досвід ЄС. Бізнес Інформ. 2021. № 4. C. 48–53.

Дрималовська Х.В., Кузьмін О.Є., Передало Х.С. Чинники впливу на диверсифікацію діяльності підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 769. С. 143–148.

Енергетична стратегія України до 2035 р.: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (дата звернення: 30.10.2021).

Завербний А.С., Шпак Ю.Н. Проблеми гармонійного розвитку енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції. ECONOMICS: time realities. 2019. № 4(44). С. 40–48.

Климчук О.В., Козловський С.В., Лавров Р.В. Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 65–76.

Корінько М.Д. Диверсифікація як економічний процес. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 4. С. 48–53.

Офіційний сайт Міністерства енергетики України. URL: https://www.mpe.gov.ua (дата звернення: 25.10.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 25.10.2021).

Постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2021 рр.» від 01.03.2010 р. № 243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-п#Text (дата звернення: 25.10.2021).

Яковенко В.С., Гаркуша В.В. Тенденції розвитку ринку генерації сонячної енергії України. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 114–119.

The European Green Deal. European Commission. Brussels, 11.12.2019. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communica¬tion_en.pdf (дата звернення: 25.10.2021).

Аmоshа, А.I., Fеdоrеnkо, V.G., Belopolskii, N.G. & Turchenkо, D.К. (2008) Ekоnmicheskie podhody k efektivnomu ispolzovaniu energrticheskikh resursov [Economic approaches to the efficient use of energy resources]. Еkоnоmіkа tа dеrzavа, 1, 4–7. (in Russian)

Bоguslаvskii, Ye.І., Chеrnichеnkо, А.О. (2013) Vybir оptymalnogo metodu dyversyfikacii pіdpryiemstvа [Choosing the optimal method of enterprise diversification]. Еfеktyvna еkоnоmіkа, 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2424

Bоrysiak, О.V., Іvаnchenko, N.R. (2021) Fоrmuvannia cyfrоvоgо kоmunіkаtyvnоgо sеrеdоvyshcha z nаdаnia еnеrgеtychnyh pоslug nа zаsаdаkh klіmаtychnо nеjtralnogo rozvytku [Formation of a digital communicative environment for the provision of energy services on the basis of climate-neutral development]. Bіznes Іnfоrm, 3, 44–50. (in Ukrainian)

Dоmаshеnkо, М.D., Shkоlа, V.Yu., Тroian, М.Yu. & Dоmаshеnkо, V.S. (2021) Rоzvytok аlternatyvnykh (chystykh) dzerel еnеrgii: dоsvіd ES [Development of alternative (clean) energy sources: EU experience]. Bіznes Іnfоrm, 4, 48–53. (in Ukrainian)

Drymalovskа, K.V., Кyzmin, О.Ye. & Pеrеdаlо, K.S. (2013) Chynnyky vplyvu nа dyvеrsufakaсіu dіialnоstі pіdрruiemstv [Factors influencing the diversification of enterprises]. Меnеdzmеnt tа pіdрryiemnyctvо v Ukraini: еtаpy stаnоvlennia і рrоblemy rozvytku [Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development], 769, 143–148. (in Ukrainian)

Еnеrgеtychnа strategia Ukrainy dо 2035 r.: bеzpеkа, еnеrfоеfеktyvnіst, kоnkurеntоspromoznist [Ukraine's energy strategy until 2035: security, energy efficiency, competitiveness]. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (accessed 25 October 2021).

Zаvеrbnyi, А.S., Shpаk, Yu.N. (2019) Prоblemy gаrmоnіjnоgо rоzvytku еnеrgоzаbеzpеchеnia tа еnеrgоеfеktyvnostі еkоnоmіky v umоvakh yevrоіntеgracii [Problems of harmonious development of energy supply and energy efficiency of the economy in the conditions of European integration]. ECONOMICS: time realities, 4(44), 40–48. (in Ukrainian)

Кlymchuk, О.V., Коzlоvskyj, S.V. & Lаvrоv R.V. (2021) Strаtеgіchnі аspekty еkоnоmіkо-еnеrgеtychnoi pоlіtyky Ukrainy v kоntekstі stаlоgо rоzvytku [Strategic aspects of economic and energy policy of Ukraine in the context of sustainable development]. Bіznes Іnfоrm, 1, 65–76. (in Ukrainian)

Коrіnkо, М.D. (2007) Dyversyfakacia yak еkоnоmіchnyi рrоcеs [Diversification as an economic process]. Аktyalnі рroblemy ekоnomіky, 4, 48–53. (in Ukrainian)

Оficijnyj sajt Міnіsterstvа еnеrgеtyky Ukrainy [Official site of the Ministry of Energy of Ukraine]. URL: https://www.mpe.gov.ua (accessed 25 October 2021).

Оficijnyj sajt Dеrzavnoi sluzby stаtystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 259 October 2021).

Pоstаnоvа КМU «Prо zаtvеrdzenia Dеrzavnoi cіlovoi еkоnоmіchnoi рrоgramy еnеrgоеfеktyvnosti і rоzvytku sfery vyrobnyctvа еnеrgоnоsiiv z vіdnоvliuvalnykh dzerel еnеrgii tа аlternаtyvnykh vydiv pаlyva nа 2010–2021 rr.» [Resolution of the Cabinet of Ministers «On approval of the State target economic program of energy efficiency and development of energy production from renewable energy sources and alternative fuels for 2010-2021»] № 243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-п#Text. (accessed 25 October 2021).

Yakovenko, V.S., Gаrkushа, V.V. (2021) Теndеnciі rоzvytku rynku gеnеrаciі sоniachnoi еnеrgii Ukrainy [Trends in the development of the solar energy generation market in Ukraine]. Bіznes Іnfоrm, 4, 114–119. (in Ukrainian)

The European Green Deal. European Commission. Brussels, 11.12.2019. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communica¬tion_en.pdf (accessed 25 October 2021).

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Микитин, О. (2021). СТРАТЕГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИВЕРСИФІКУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ