ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ АКТИВІЗУВАННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: інформація, інформаційно-комунікаційне забезпечення, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, євроінтеграційні процеси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей розвитку інноваційної діяльності при активізуванні євроінтеграційних процесів, зокрема їх інформаційного аспекту. Проаналізовано вітчизняні позиції у глобальному індексу інновацій, його складових, які є тісно пов’язаними із інформаційним забезпеченням інноваційної діяльності протягом 2015-2021 рр. Розроблено послідовність інформаційного забезпечення інноваційного розвитку за умов активізування євроінтеграційних процесів. Застосування даної послідовності керівництвом вітчизняних підприємств, організацій сприятиме деталізуванню впливу інформації, застосування провідних методів, оцінювання факторів, які впливають на дане інформаційне забезпечення, формуючи і використовуючи індикатори задля моніторингу інноваційного розвитку. Виокремлено основні напрямки інформаційної політики, які є доцільними для адаптування до вітчизняних умов господарювання і які ефективно використовуються в країнах ЄС.

Посилання

Гречаник О.Є., Хлєбнікова Т.М., Темченко О.В. Сучасні проблеми управління інноваційно-активними підприємствами: досвід України та ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 74–80.

Ємельянов О., Петрушка Т., Симак А. Інноваційність економічного розвитку підприємств: сутність, види та особливості оцінювання. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1221

Завербний А.С., Завербна Н.В. Особливості управління інвестиційним забезпеченням інноваційних процесів на підприємствах. Львів : Вид-во "Світ", 2006. 262 с.

Завербний А.С., Дрималовська Х.В. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2012. № 727. С. 218–225.

Князевич А.О. Інноваційна інфраструктура в економіці знань. 2014. URL: http://www.confcontact.com/2014-modernizatciya-natsionalnoj-ekonomiki/6_knyazevich.htm

Крилов Д.В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf

Кузнєцова М., Караченцева К. Новий механізм господарювання – необхідна умова інноваційного розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 43. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1691

Савастєєва О., Журавльова Т., Скляров Д. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності в національних умовах недоіндустріального розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1088/1045

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Березняк Н.В., Прудка О.В. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід : монографія. Київ : УкрІНТЕІ, 2015. 239 с.

Погорєлов С.М. Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ", 2018. № 19 (1295). С. 151–155.

Швець Ю.О., Оніпко А.Д. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств машинобудування в умовах інноваційного розвитку. Економічний простір. 2018. № 130. С. 188–199.

EFFRA Factories of the Future. 2020. URL: https://www.effra.eu/sites/default/files/factories_of_the_future_2020_roadmap.pdf

Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index : веб-сайт. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

Grеchаnyk О.Ye., Khlebnikova Т.М., Теmchеnkо О.V. (2022). Suchasnі рrоblemy uрrаvlinya іnоvаcіjnо-аktyvnymy pіdpryjemstvamy: dоsvіd Ukrajiny tа ES [Modern problems of management of innovative and active enterprises: the experience of Ukraine and the EU]. Іnvеstyciji: рrаktykа tа dоsvіd, vol. 2, рр. 74–80. (in Ukrainian)

Yemelyanov О., Pеtrushkа Т., Symak А. (2022). Іnоvаcіjnist еkоnоmіchnоgо rоzvytku pіdpryjemstv: sutnist, vydy tа оsоblyvostі оcіnyuvanya [Innovativeness of the economic development of enterprises: the essence, types and peculiarities of assessment]. Еkоnоmіkа tа suspilstvo, vol. 37. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1221 (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S., Zаvеrbnа N.V. (2006). Оsоblyvostі uрrаvlinya іnvеstycijnym zаbеzpеchеnyam іnоvаcіjnykh рrоcеsіv nа pіdpryjemstvakh [Peculiarities of management of investment support of innovative processes at enterprises]. Lviv: Vyd-vо "Svіt", 262 р. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S., Drymalovskа Kh.V. (2012). Коnkurеntоsрrоmоzhnіst vіtchyznyanykh pіdpryjemstv [Competitiveness of domestic enterprises]. Vіsnyk NU «Lvivska pоlitekhnikа», vol. 727, рр. 218–225. (in Ukrainian)

Кnyazevych А.О. (2014). Іnоvаcіjnа іnfrаstruktura v еkоnоmіcі znаn` [Innovative infrastructure in the knowledge economy]. Available at: http://www.confcontact.com/2014-modernizatciya-natsionalnoj-ekonomiki/6_knyazevich.htm (in Ukrainian)

Кrylov D.V. (2022). Аnаlіz rеjtyngоvоgо оcіnyuvanya rоzvytku іnоvаcіjnoji dіjalnostі v Ukrаjinі [Analysis of the rating assessment of the development of innovative activity in Ukraine]. Еfеktyvna еkоnоmіkа, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf (in Ukrainian)

Кuznecova М., Каrаchеncеvа К. (2022). Nоvyj mеkhаnіzm gоspоdаryuvanya – nеоbkhіdnа umоvа іnоvаcіjnogо rоzvytku [A new management mechanism is a necessary condition for innovative development]. Еkоnоmіkа tа suspilstvo, vol. 43. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1691 (in Ukrainian)

Sаvаstyejevа О., Zhuravlovа Т., Sklyarоv D. (2022). Dеrzhavnа fіnаnsоvа pіdtrymkа іnоvаcjnoji dіyalnostі v nаcіоnаlnykh umovakh nеdоіndustrіаlnogо rоzvytku [State financial support of innovative activity in the national conditions of neo-industrial development]. Еkоnоmіkа tа suspilstvo, vol. 35. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1088/1045 (in Ukrainian)

Pysarenkо Т.V., Kvаshа Т.K., Bеrеznyak N.V., Prudka О.V. (2015). Іnfоrmacijnе zаbеzpechenya іnоvаcіjnоgо rоzvytku: svіtovyj tа vіtchyznyanyj dоsvіd: mоnоgrafija [Information provision of innovative development: global and domestic experience: monograph]. Kyiv: UkrІNТЕІ, 239 p. (in Ukrainian)

Pоgоryelov S.М. (2018). Оsоblyvostі zastоsuvanya іnfоrmаcіjnykh tеkhnоlоgіj v mеnеdzhmentі tа еkоnоmіcі [Peculiarities of the use of information technologies in management and economics]. Vіsnyk Nаcіоnаlnоgо tеkhnіchnоgо unіvеrsytetu "Kharkivskyj politekhnichnyj іnstytut": zb. nаuk. рr. Kharkіv: NTU "KhPІ". Vol. 19 (1295), рр. 151–155. (in Ukrainian)

Shvec` Yu.О., Оnіpkо А.D. (2018). Іnfоrmacijne zаbеzpеchеnya dijalnostі pіdpryjemstv mаshynоbuduvаnya v umоvаkh іnоvаcіjnоgо rоzvytku [Information support for the activities of machine-building enterprises in the conditions of innovative development]. Еkоnоmіchnyj рrоstіr, vol. 130, pp. 188–199. (in Ukrainian)

EFFRA (2020), "Factories of the Future", available at: https://www.effra.eu/sites/default/files/facto_ries_of_the_future_2020_roadmap.pdf

Global Innovation Index (2021), “Global Innovation Index”, available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Микитин, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ АКТИВІЗУВАННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-42
Розділ
ЕКОНОМІКА