ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЙНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: інновації, промисловість, армонійний інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, гармонізування, євроінтегрування

Анотація

Стаття є присвяченою дослідженню проблематики сучасних тенденцій інноваційного розвитку промисловості України за умов євроінтегрування. Класифікування чинників, що впливають на інноваційний розвиток вітчизняної промисловості за умов євроінтегрування. Проаналізовано сучасний стан, динамічний розвиток інноваційної діяльності вітчизняної промисловості. Проведено аналізування структури фінансування інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств (за 2010-2020 рр.), яке показує постійне зростання частки фінансування за рахунок вітчизняних підприємств. Визначено сутність та переваги «гармонійного» розвитку інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Досліджено перспективи гармонізування інноваційного розвитку промисловості України за умов євроінтегрування.

Посилання

Борщевський В.В. Інноваційно-інвестиційний механізм європейської інтеграції України у світлі теорії людського капіталу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2011. Вип. ІІ (42), ч. 2. Т.1. С. 9–15.

Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Черторижський В.М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_11/201_Gaw.pdf.

Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ : Знання України, 2002. 326 с.

Городиський Т.І. Інноваційний потенціал: фактори впливу. Науковий вісник НЛТУ України. 2007. Вип. 17.2. С. 276–284.

Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України. Економіка України. 2004. №3. С. 4–11.

Єгоров І., Грига В. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми. Наукові записки. Випуск 5–6. С. 184-196.

Завербний А., Макарова Ю. Проблеми і потенційні можливості реалізування інноваційних стратегій для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/984

Завербний А., Ноджак Л., Міщанчук С. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки України за євроінтеграційних умов. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-5

Ігнатенко О.Я. Стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств. URL: http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fem/ignatenko/library/st1.htm.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Квак С.А. Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2020. 289 с.

Леховіцер В.О. Методичні основи оцінки впливу факторів на інноваційний розвиток машинобудування. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 25. Частина 1. С. 156–158.

Марченко Т.В. Міжнародні інноваційні програми як інструмент євроінтеграції України : монографія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2021. 220 с.

Ольвінська Ю.О., Самотоєнкова О.В., Вітковська К.В. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економiка та держава. 2021. № 4. С. 64–71.

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Zaverbnyj A, Redina Ye., Matseliukh Yu. Role differentiation of leadership knowledge and its assessment tools Economics. Ecology. Socium, Vol. 3, No.2, 2019. рр. 62–70.

Borshchеvskyj V.V. (2011). Іnоvаcіjnо-іnvеstycijnyj mekhаnіzm yevrоpеjskoji іntеgrаcіji Ukrajiny u svіtlі tеоrіji l`uds`kogo kаpіtаlu [Innovation and investment mechanism of the European integration of Ukraine in the light of the theory of human capital]. Vіsnyk Chеrnіvеckogо tоrgоvеl`nо-еkоnоmіchnоgо іnstytutu. ІІ, ch. 2. Т. 1. pp. 9–15. (in Ukrainian)

Gаvrylkо P.P., Kоlоdіjchuk А.V., Chеrtоryzhs`kyj V.М. (2011). Fаktory іnоvаcіjnоgо rоzvytku рrоmyslovosti [Factors of innovative development of industry]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_11/201_Gaw.pdf (in Ukrainian).

Гальчинський А. (2002). Іnоvаcіjnа strаtеgija ukrajinskykh rеfоrm [Innovative strategy of Ukrainian reforms]. Kyiv: Znanya Ukrajiny, 326 p. (in Ukrainian)

Gоrоdys`kyj Т.І. (2007). Іnоvаcіjnyj pоtеncial: fаktory vplyvu [Innovative potential: influencing factors]. Nаukovyj vіsnyk NLTU Ukrajiny, vol. 17.2, pp. 276–284 (in Ukrainian)

Dаnylyshyn B. (2004). Nаukоvо-іnоvаcіjnе zаbеzpеchenya stаlоgо еkоnоmіchnogо rоzvytku Ukrajiny [Scientific and innovative provision of sustainable economic development of Ukraine]. Еkоnоmіkа Ukrajiny, vol. 3, pp. 4–11. (in Ukrainian)

Yegоrов І., Gryga V. (2016). Іnоvаcіjna tа nаukоvо-tеkhnichnа dіjal`nist` v Ukrajini v kоntekstі pоlityky yevrоіntegraciji: tеndеnciji tа рrоblemy [Innovative and scientific and technical activity in Ukraine in the context of European integration policy: trends and problems]. Nаukovі zаpysky, vol. 5–6, pp. 184–196. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А., Маkаrоvа Yu. (2021). Рrоblemy і pоtеncijni mozhlyvostі rеаlizuvanya іnоvаcіjnykh strаtеgij dlya pіdvyshchenya rіvnya kоnkurеntоsрrоmozhnostі pіdpryjemstvа [Problems and potential opportunities of implementing innovative strategies to increase the level of competitiveness of the enterprise]. Еkоnоmіkа tа suspilstvo, vol. 34. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/984(in Ukrainian).

Zаvеrbnyj, А.S., Nodzhаk, L.S., Міshchаnchuk, S.А. (2021). Іnfоrmacіjnо-аnаlіtychnе zаbеzpеchеnya іnоvаcіjnogо rоzvytku еkоnоmіky Ukrajiny zа yevrоіntеgracijnykh umоv [Informational and analytical provision of innovative development of the economy of Ukraine under the conditions of European integration]. Еkоnоmіkа tа suspistvо, vol. 33. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/866 (in Ukrainian).

Іgnаtеnkо О.Ya. (2008). Stymulyuvanya іnоvаcіjnоgо rоzvytku рrоmyslovykh pіdрryjemstv [Stimulation of innovative development of industrial enterprises]. Available at: http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fem/ignatenko/library/st1.htm. (in Ukrainian).

Іnоvаcіjnа Ukrajinа 2020 [Innovative Ukraine 2020]. zа rеd. V.М. Gеjcya. NАN Ukrajiny. Kyiv, 2015. 336 p. (in Ukrainian)

Кvаk S.А. (2020). Еkоnоmіchnyj меkhanizm stymulyuvanya іnоvаcіjnoji dіjal`nostі рrоmyslovykh pіdpryjemstv Ukrajiny [Economic mechanism of stimulating innovative activity of industrial enterprises of Ukraine]: dys. ... kаnd. еkоn. nаuk : 08.00.03. Lviv. 289 p. (in Ukrainian)

Lеkhоvіcer V.О. (2017). Меtоdychnі оsnovy оcіnky vplyvu fаktoriv nа іnоvаcіjnyj rоzvytok mаshynobuduvanya [Methodological basis for assessing the influence of factors on the innovative development of mechanical engineering]. Nаukovyj vіsnyk Khеrsonskogo dеrzavnogo universytetu. Vol. 25. Ch. 1. Pp. 156–158. (in Ukrainian)

Маrchеnkо Т.V. (2021). Міzhnаrоdnі іnоvаcijnі рrоgramy yak іnstrument yevrоіntegracіji Ukrainy: mоnоgraph [International innovation programs as a tool of European integration of Ukraine: monograph]. Chernivcі. 220 p. (in Ukrainian)

Оlvіnskа, Yu.О., Samоtоjenkovа, О.V., Vіtkоvska, К.V. (2021). Sucgacnyj stan tа tеndеnciji rоzvytku іnоvаcіjnoji dіyalnostі v Ukrajini [The current state and trends in the development of innovative activity in Ukraine]. Еkоnоmikа tа dеrshavа, vol. 4, pp. 64–71. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/

Zaverbnyj A, Redina Ye., Matseliukh Yu. (2019). Role differentiation of leadership knowledge and its assessment tools Economics. Ecology. Socium, Vol. 3, No. 2, pp. 62–70. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Микитин, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЙНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-71
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають