ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: меблі, меблева промисловість, маркетингова стратегія, маркетингові інструменти, еко-дизайн

Анотація

В статті розглядаються сучасний стан розвитку меблевої промисловості в Україні. З’ясовано основні тенденції розвитку даної індустрії протягом останніх років, що супроводжувалася пандемією COVID-19, повномасштабним вторгненням та російською агресією. Встановлено, що виробництво меблів у 2022 році скоротилося, проте у 2023 році збільшилося майже на третину. Розглянуто основні тренди у сфері виробництва меблів, що набувають популярності останніми роками: еко-дизайн із використанням екологічних безвідходним матеріалів і технологій; персоналізація меблів під смаки та вподобання, спосіб життя покупців. Рекомендовано для вітчизняних виробників меблів використовувати так цифрові маркетингові інструменти: ведення власного веб-сайту, використання SEO, ведення соціальних мереж, еmail маркетинг та використання контент маркетингу, проведення онлайн реклами, застосування технологій 3-D моделювання та віртуальної реальності (VR).

Посилання

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua.

Компанії та ФОП за КВЕД 31.0 Переробна промисловість. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/kved/31.

Меблева промисловість. ДіяБізнес. URL: https://export.gov.ua/industry/4-mebleva_promislovist.

Стан меблевої галузі під час війни. Українська асоціація меблевиків. URL: https://uafm.com.ua/stan-meblevoyi-galuzi-ukrayiny-pid-chas-vijny.

Божок А. Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 5 (25), 27–32. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-27-32.

Галушка К.О., Давидов Д.С. Сучасні маркетингові інструменти в рекламній кампанії. Бізнесінформ. 2020. №4 (507), 404-410.

Опікунова Н.В., Тимофєєва О.А. Ефективні маркетингові інструменти продажу послуг. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i61.127819.

Ставська Ю.В. Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства. Modern Economics. 2019. № 13, 227-232. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-35.

Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології: науковий журнал. 2017. Том 1, № 1, 20-33.

Чукурна О.П., Кофман В.Ю. Маркетингові інструменти просування екологічних брендів в парадигмі сталого розвитку. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-45.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Аvailable at: https://ukrstat.gov.ua.

Kompaniita FOP za KVED 31.0 Pererobna promyslovist [Companies and private entrepreneur under KVED 23.1-23.9 Processing industry]. Аvailable at: https://youcontrol.com.ua/catalog/kved/23.

Mebleva promyslovist. DiiaBiznes [Furniture industry. DiyaBusiness]. Аvailable at: https://export.gov.ua/industry/4-mebleva_promislovist.

Stan meblevoi haluzi pid chas viiny. Ukrainska asotsiatsiia meblevykiv [The state of the furniture industry during the war. Ukrainian Association of Furniture Makers.] Аvailable at: https://uafm.com.ua/stan-meblevoyi-galuzi-ukrayiny-pid-chas-vijny.

Bozhok A. (2021) Tendentsii tsyfrovoho marketynhu: instrumenty zaluchennia spozhyvachiv [Digital marketing trends: consumer involvement tools]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 5 (25), 27–32. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-27-32.

Galushka К.О., Davydov D.S. (2020) Suchasni marketynhovi instrumenty v reklamnii kampanii [Modern marketing instruments in the advertising campaign]. Biznesinform, vol. 4 (507), 404-410.

Opekunova N.V., Tymofeeva E.A. (2018) Efektyvni marketynhovi instrumenty prodazhu posluh [Efficient marketing tools for sales services]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i61.127819.

Stavska U. (2019) Marketynhovi instrumenty ta yikh vplyv na stabilizatsiiu ekonomichnoho stanu pidpryiemstva [Marketing means and their influence on the stabilization of enterprise economic condition]. Modern Economics, vol. 13, 227-232. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-35.

Savytska N.L. (2017) Marketynh u sotsialnykh merezhakh: stratehii ta instrumenty na rynku V2S [Socail media marketing: strategies and tools in the B2C market]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii: naukovyi zhurnal, vol. 1 (1), 20-33.

Chukurna О., Kofman V. (2023) Marketynhovi instrumenty prosuvannia ekolohichnykh brendiv v paradyhmi staloho rozvytku [Marketing tools for the promotion of ecological brands in the paradigm of sustainable development]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-45.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Копець, Г., Мірошник, Р., & Шовкопляс, Д. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-92
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають