НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СИЛІКАТНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: конкурентоспроможність, силікатна галузь, собівартість, дизайн, креативність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку силікатної галузі та розробленню рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств даної сфери. Досліджено обсяги реалізованої промислової продукції в Україні за підгалузями силікатної галузі протягом 2019-2021 років. Авторами проаналізовано обсяги реалізації силікатної продукції в Україні найбільшими виробниками. Окреслено напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств силікатної галузі. Запропоновано впровадження нових технологій у виробничий процес, зменшення вартості силікатної продукції, розроблення дизайну товарів (виробів зі скла, будівельної та сантехнічної кераміки), впровадження новітніх технологій для збільшення обсягів продажу, використання креативного маркетингу з метою диференціації та створення нових видів продукції, розроблення нових способів в просуванні товарів на ринку.

Посилання

Lukashovа M.M. Стан та напрямки розвитку ринку керамічної плитки в Україні. Conference Proceedings Internationals Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019». Київ : КНУБА, 2019. С. 382–383.

Брагіна Л.Л. Сучасний стан та перспективи використання відходів каменевидобування і каменеобробки в силікатних галузях (огляд). Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки. Харків : УкрНДІВ ім. А.С. Бережного, 2020. С. 196–210.

Коломієць Т., Черняк Л. Вітчизняний ринок виробів санітарно-технічного призначення з кераміки. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 100–109.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

Компанії та ФОП за КВЕД 23.1-23.9 Переробна промисловість. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/kved/23

Котуранова Т.В., Котенко А.В. Стан та перспективи розвитку ринку керамічних матеріалів. Економічний простір. 2020. № 161. C. 43–48. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-7

Краснова М.В., Краснова Ю.А. Правові засади забезпечення екологічної безпеки будівельних матеріалів в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2021. № 2. Том 32 (71). С. 33–40.

Ceramics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Traditional, Advanced), by Application (Sanitary Ware, Abrasives, Tiles), By End-use (Building & Construction, Industrial), By Region, And Segment Forescasts, 2021–2028. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ceramics-market

Xue Li, Xiaobing Hu. Current Status of Ceramic Industry and VR Technology Used in Ceramic Display and Dissemination. Next-Generation Optimization Models and Algorithms in Cloud and Fog Computing.2021. Vol. 2021. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/7555550

Безрукова Н.В., Гунченко В.О. Креативний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності компанії. Ефективна економіка. 2015. № 2.

Lukashovа M.M. (2019) Stan ta napriamky rozvytku rynku keramichnoi plytky v Ukraini [State and directions of development of the ceramic tile market in Ukraine]. Conference Proceedings Internationals Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019». Kyiv: KNUBA, pp. 382–383.

Brahina L.L. (2020) Suchasnyi stan ta perspektyvy vykorystannia vidkhodiv kamenevydobuvannia i kameneobrobky v sylikatnykh haluziakh (ohliad) [The current state and prospects of the use of waste from stonemining and stoneprocessing in silicate industries (review)]. Naukovi doslidzhennia z vohnetryviv ta tekhnichnoi keramiky. Kharkiv: UkrNDIVim. A.S. Berezhnoho, pp. 196–210.

Kolomiiets T., Cherniak L. (2018) Vitchyznianyirynokvyrobivsanitarno-tekhnichnohopryznachennia z keramiky [The domestic market of sanitary-technical ceramic products]. Tovary i rynky, vol. 1, pp. 100–109.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Аvailableat: https://ukrstat.gov.ua

Kompaniita FOP za KVED 23.1-23.9 Pererobna promyslovist [Companies and private entrepreneur under KVED 23.1-23.9 Processing industry]. Аvailable at: https://youcontrol.com.ua/catalog/kved/23

Koturanova T.V., Kotenko A.V. (2020) Stan ta perspektyvy rozvytku rynku keramichnykh materialiv [State and prospects of development of the market of ceramic materials]. Ekonomichnyi prostir, vol. 161, pp. 43–48. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-7

Krasnova M.V., Krasnova Yu.A. (2021) Pravovi zasady zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky budivelnykh materialiv v Ukraini [Legal principles of ensuring environmental safety of construction materials in Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky, vol 2 (32(71)), pp. 33–40.

Ceramics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Traditional, Advanced), by Application (Sanitary Ware, Abrasives, Tiles), By End-use (Building & Construction, Industrial), By Region, And Segment Forescasts, 2021–2028. Аvailableat: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ceramics-market

Xue Li, Xiaobing Hu. Current Status of Ceramic Industry and VR Technology Used in Ceramic Display and Dissemination. Next-Generation Optimization Models and Algorithms in Cloud and Fog Computing.2021. Vol. 2021. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/7555550

Bezrukova N.V., Hunchenko V.O. (2015) Kreatyvnyi marketynh yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti kompanii [Creative marketing as a means of increasing the company's competitiveness]. Efektyvna ekonomika, vol. 2.

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Мірошник, Р., & Трендюк, К. (2022). НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СИЛІКАТНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-48
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають