ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: туризм, пандемія, розвиток, ринок, COVID-19

Анотація

Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку вітчизняного туризму в умовах пандемії COVID-19. Автором розглянуті та визначенні основні проблеми, які виникли у туристичній індустрії через запровадження карантинних обмежень. Досліджено кількість туристів в Україні, що були обслужені туроператорами та турагентами. Виявлено значне скорочення в’їзних, виїзних та внутрішніх туристів у 2020 році із початком пандемії COVID-19. Проаналізовано кількість туроператорів та турагентів та встановлено, що із запровадженням карантинних обмежень чисельність суб’єктів туристичної діяльності в Україні скоротилась. Розглянуті заходи, що доцільно на перспективу впроваджувати у вітчизняному туризмі. Суб’єктам туристичної діяльності потрібно адаптуватися до роботи у нових умовах туристичного ринку, а українському уряду та місцевим органам влади надавати комплексну підтримку вітчизняного туризму.

Посилання

Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19: тенденції та очікування. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 94–99. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-94-99

Графська О.І., Підвальна О.Г., Боднарчук Х.П. Перспективи розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії COVID-19. Економіка і суспільство. 2021. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-52

Кіш Г.В. Вплив пандемії COVID-19 на туристичну сферу. Економічні студії. 2021. № 2 (32). С. 23–26.

Лисюк Т.В., Терещук О.С., Білецький Ю.В. Організація туристичних подорожей на ринку туристичної індустрії в умовах COVID-пандемії. Економіка і суспільство. 2021. № 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-27.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: ://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 10.12.2021).

Радченко О.П., Горбаченко С.А. Стратегія розвитку туристичної галузі України в умовах невизначеності. Економіка і суспільство. 2021. № 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-31

Роїк О.Р., Лущик М.В. Розвиток туристичної сфери України в умовах підвищених епідемічних ризиків. Економіка і суспільство. 2020. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-9

Тюріна Д.М. Ринок туризму в Україні: стан і проблеми в умовах сьогодення. Економіка і суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-18

Atamanchuk Z.A. (2020) Rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v umovakh pandemii COVID-19: tendentsii ta ochikuvannia [The Development of International Tourism in the Context of the COID-19 Pandemic: Tendencies and Expectations]. Biznes Inform. № 5. pp. 94–99. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-94-99

Grafska O., Pidvalna O., Bodnarchuk K. (2021) Perspektyvy rozvytku vnutrishnoho turyzmu v umovakh pandemii COVID-19 [Prospects for the development of domestic tourism during the COVID-19 pandemic]. Ekonomika i suspilstvo, № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-52

Kish G. (2021) Vplyv pandemii COVID-19 na turystychnu sferu [Impact of the COVID-19 pandemic on tourism]. Ekonomichni studii. № 2 (32), pp. 23–26.

Lysiuk T., Tereshchuk O., Biletsky Y. (2021) Orhanizatsiia turystychnykh podorozhei na rynku turystychnoi industrii v umovakh COVID-pandemii [Organization of tourist travel in the market of the tourist industry in the conditions of COVID-pandemic]. Ekonomika i suspilstvo, № 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-27

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine], available at: https://ukrstat.gov.ua (access date December 10, 2021)

Radchenko O., Horbachenko S. (2021) Stratehiia rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy v umovakh nevyznachenosti [Strategy of development of the tourist industry of Ukraine in conditions of uncertainty]. Ekonomika i suspilstvo, № 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-31

Roi O., Lushchyk M. (2020) Rozvytok turystychnoi sfery Ukrainy v umovakh pidvyshchenykh epidemichnykh ryzykiv [Development of the tourist sphere of Ukraine in conditions of increased epidemic risks]. Ekonomika i suspilstvo, № 24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-9

Tiurina D. (2021) Rynok turyzmu v Ukraini: stan i problemy v umovakh sohodennia [Tourism market in Ukraine: state and challenges in modern world]. Ekonomika i suspilstvo, № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-18

Переглядів статті: 194
Завантажень PDF: 284
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Мірошник, Р. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-36

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають