ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ У ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: соціальна реклама, пандемія COVID-19, рекламно-інформаційні технології, діджитал-технології, фейк, застосунок «Дія»

Анотація

У статті проаналізовано заходи забезпечення соціальної рекламно-інформаційної кампанії у протидії поширенню пандемії COVID-19. Авторами акцентовано увагу на роль соціальної реклами як ефективної технології інформаційних звернень до суспільства. Наголошено на важливій ролі у забезпеченні якісного інформування суспільства про пандемію процесів діджиталізації, зокрема розроблення інтерактивних карт захворюваності, надсилання смс-сповіщень із актуальною інформацією про пандемію, залучення до рекламно-інформаційної кампанії можливості застосунку «Дія», створення освітніх та навчальних курсів тощо. Встановлено, що забезпечення ефективності соціальної функції держави повинно проводитись із своєчасним виявленням та усуненням дезінформації та фейків у інформаційних джерелах, зокрема у соціальних мережах. Результати дослідження можуть бути корисними для органів державної влади для формування оптимального комплексу соціальних рекламно-інформаційних технологій, які можна використовувати у протидії поширенню пандемії COVID-19.

Посилання

Батиргареєва В.С. Наслідки пандемії COVID-19 та шляхи їх усунення: результати опитування громадян України. Питання боротьби зі злочинністю. 2021. Вип. 41. С. 38–55. DOI: https://doi.org/10.31359/2079-6242-2021-41-38

Семигіна Т., Скляр Т. Відповідь соціальної роботи на виклики пандемії COVID. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ «Paradigmatic view on the concept of world science». 2020. Том 1. С. 154–156. DOI: https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.56

Гололобова О., Чмельова О. Вплив коронавірусу COVID-19 на світову економіку. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2020. № 3. С. 63–68. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.67

Хода Л.Д. Мова реклами в часи пандемії коронавірусу COVID-19 (на матеріалі українських та словацьких текстів). Південний архів. Філологічні науки. 2020. Вип. 82. С. 130–134. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2020-82-22

Тимошенко О.В., Коцюбівська К.І. Використання інформаційних технологій у боротьбі проти COVID-19. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 263–268. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-263-268

Семен Н.Ф. Особливості подачі інформації про пандемію COVID-19 на Instagram-акаунтах сучасних українських медіа (на прикладі профілів телеканалів «НТА» та «Україна 24»). Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2021. № 2. С. 130–135. DOI: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.2(46).19

Вайнола Р.Х., Бичковська О.О. Популяризація здорового способу життя молоді засобами рекламно-інформаційних технологій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. 2014. Вип. 18. С. 145–151.

Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року, № 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр.

Прості речі рятують життя. ЮНІСЕФ та МОЗ розробили матеріали з порадами, як захиститися від COVID-19. URL: https://www.unicef.org/ukraine/прості-речі-рятують-життя.

Мінцифра запускає пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів у Києві в центрах вакцинації. Наша команда навчить вас генерувати його / Міністерство цифрової трансформації. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-zapuskae-punkti-komandi-pidtrimki-dii-dlya-otrimannya-sovid-sertifikativ-u-kievi.

До кінця тижня функціонуватимуть понад 100 пунктів-підтримки створення COVID-сертифікатів у «Дії» / АрміяInform. URL: https://armyinform.com.ua/2021/11/09/do-kinczya-tyzhnya-funkczionuvatymut-ponad-100-punktiv-pidtrymky-stvorennya-covid-sertyfikativ-u-diyi.

Бондаренко Ю.Г., Кулиняк І.Я., Гвоздь М.Я. Роль і вплив державних важелів управління на сферу відпочинку населення в кризовій ситуації. Review of transport economics and management. 2020. Вип. 3(19). С. 33–47. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).201197

Дзюрах Ю.М., Кулиняк І.Я., Веселов О.О. Напрями посилення фінансово-економічної б езпеки України в умовах пандемії COVID-19. Соціальна економіка. 2021. № 61. С. 101–113. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-10

Obrenovic B., Du J., Godinic D., Tsoy D., Khan M. A. S., Jakhongirov I. Sustaining enterprise operations and productivity during the COVID-19 pandemic: “enterprise effectiveness and sustainability model”. Sustainability (Switzerland). 2020. Vol. 12(15). DOI: https://doi.org/10.3390/su12155981

МОЗ інформуватиме українців про коронавірус за допомогою СМС-повідомлень. URL: https://moz.gov.ua/article/news/moz-informuvatime-ukrainciv-pro-koronavirus-cherez-sms-povidomlennja.

Медіаграмотність у часи пандемії. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/mediagramotnist-u-casi-pandemii.

Рєпік О. COVID-19, антивакцинаторство та як Facebook протидіє дезінформації про пандемію. URL: https://www.oporaua.org/article/vybory/disinformation/23078-covid-19-antivaktsinatorstvo-ta-iak-facebook-protidiie-dezinformatsiyi-pro-pandemiiu.

Стець А. Facebook видалив сотні російських акаунтів з фейками про вакцинацію. URL: https://zaxid.net/facebook_vidaliv_sotni_rosiyskih_akauntiv_z_feykami_pro_vaktsinatsiyu_n1524052.

YouTube видалятиме відео з фейками про будь-які вакцини. URL: https://www.dw.com/uk/youtube-vydaliatyme-video-z-feikamy-pro-bud-iaki-vaktsyny/a-59359274.

Batyrhareieva V. (2021). Naslidky pandemii COVID-19 ta shliakhy yikh usunennia: rezultaty opytuvannia hromadian Ukrainy [Consequences of the COVID-19 pandemic and ways to eliminate them: the results of a survey of Ukrainian citizens]. Issues of combating crime, 41, 38–55. DOI: https://doi.org/10.31359/2079-6242-2021-41-38

Semyhina T., Skliar T. (2020). Vidpovid sotsialnoi roboty na vyklyky pandemii COVID [The response of social work to the challenges of the COVID pandemic]. Collection of scientific works “Paradigmatic view on the concept of world science”, 1, 154–156. DOI: https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.56

Hololobova O., Chmelova O. (2020). Vplyv koronavirusu COVID-19 na svitovu ekonomiku [The impact of coronavirus COVID-19 on the world economy]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economics), 3, 63–68. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.67

Khoda L. (2020). Mova reklamy v chasy pandemii koronavirusu COVID-19 (na materiali ukrainskykh ta slovatskykh tekstiv) [The language of advertising during the COVID-19 coronavirus pandemic (based on Ukrainian and Slovak texts)]. Southern archive. Philological sciences, 82, 130–134. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2020-82-22

Tymoshenko O., Kotsiubivska K. (2020). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u borotbi proty COVID-19 [The use of information technology in the fight against COVID-19]. Business Inform, 11, 263–268. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-263-268

Semen N. (2021). Osoblyvosti podachi informatsii pro pandemiiu COVID-19 na Instagram-akauntakh suchasnykh ukrainskykh media (na prykladi profiliv telekanaliv “NTA” ta “Ukraina 24”) [Peculiarities of presenting information about the COVID-19 pandemic on Instagram accounts of modern Ukrainian media (on the example of profiles of NTA and Ukraine 24 TV channels)]. State and regions. Series: Social Communications, 2, 130–135. DOI: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.2(46).19

Vainola R., Bychkovska O. (2014). Populiaryzatsiia zdorovoho sposobu zhyttia molodi zasobamy reklamno-informatsiinykh tekhnolohii [Promotion of a healthy lifestyle of young people by means of advertising and information technologies]. Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanov. Series 11: Sociology. Social work. Social pedagogy. Management, 18, 145–151.

Pro reklamu: Zakon Ukrainy [On Advertising: Law of Ukraine], 3.07.1996, No 270/96-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-vr.

Prosti rechi riatuiut zhyttia. YuNISEF ta MOZ rozrobyly materialy z poradamy, yak zakhystytysia vid COVID-19 [Simple things save lives. UNICEF and the Ministry of Health have developed materials on how to protect against COVID-19]. Available at: https://www.unicef.org/ukraine/prosti-rechi-riatuiut-zhyttia.

Mintsyfra zapuskaie punkty dopomohy z otrymannia SOVID-sertyfikativ u Kyievi v tsentrakh vaktsynatsii. Nasha komanda navchyt vas heneruvaty yoho [The Ministry launches COVID certification points in Kyiv at vaccination centers. Our team will teach you to generate it] / Ministry of Digital Transformation. Available at: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-zapuskae-punkti-komandi-pidtrimki-dii-dlya-otrimannya-sovid-sertifikativ-u-kievi.

Do kintsia tyzhnia funktsionuvatymut ponad 100 punktiv-pidtrymky stvorennia COVID-sertyfikativ u «Diii» [By the end of the week there will be more than 100 support points for the creation of COVID certificates in “Diia”] / ArmyInform. Available at: https://armyinform.com.ua/2021/11/09/do-kinczya-tyzhnya-funkczionuvatymut-ponad-100-punktiv-pidtrymky-stvorennya-covid-sertyfikativ-u-diyi.

Bondarenko Yu., Kulyniak I., Hvozd M. (2020). Rol i vplyv derzhavnykh vazheliv upravlinnia na sferu vidpochynku naselennia v kryzovii sytuatsii [The role and impact of state management instruments on the sphere of recreation in the crisis situation]. Review of transport economics and management, 3(19), 33–47. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).201197

Dziurakh Yu., Kulyniak I., Veselov O. (2021). Napriamy posylennia finansovo-ekonomichnoi b ezpeky Ukrainy v umovakh pandemii COVID-19 [Directions for strengthening the financial and economic security of Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic]. Social Economics, 61, 101–113. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-10

Obrenovic B., Du J., Godinic D., Tsoy D., Khan M. A. S., Jakhongirov I. (2020). Sustaining enterprise operations and productivity during the COVID-19 pandemic: “enterprise effectiveness and sustainability model”. Sustainability (Switzerland), 12(15). DOI: https://doi.org/10.3390/su12155981

MOZ informuvatyme ukraintsiv pro koronavirus za dopomohoiu SMS-povidomlen [The Ministry of Health will inform Ukrainians about the coronavirus via SMS]. Available at: https://moz.gov.ua/article/news/moz-informuvatime-ukrainciv-pro-koronavirus-cherez-sms-povidomlennja.

Mediahramotnist u chasy pandemii [Media literacy in a pandemic]. Available at: https://osvita.diia.gov.ua/courses/mediagramotnist-u-casi-pandemii.

Riepik O. COVID-19, antyvaktsynatorstvo ta yak Facebook protydiie dezinformatsii pro pandemiiu [COVID-19, anti-vaccination and how Facebook counteracts misinformation about the pandemic]. Available at: https://www.oporaua.org/article/vybory/disinformation/23078-covid-19-antivaktsinatorstvo-ta-iak-facebook-protidiie-dezinformatsiyi-pro-pandemiiu.

Stets A. Facebook vydalyv sotni rosiiskykh akauntiv z feikamy pro vaktsynatsiiu [Facebook deleted hundreds of Russian accounts with fakes about vaccination]. Available at: https://zaxid.net/facebook_vidaliv_sotni_rosiyskih_akauntiv_z_feykami_pro_vaktsinatsiyu_n1524052.

YouTube vydaliatyme video z feikamy pro bud-yaki vaktsyny [YouTube will remove fake videos about any vaccines]. Available at: https://www.dw.com/uk/youtube-vydaliatyme-video-z-feikamy-pro-bud-iaki-vaktsyny/a-59359274.

Переглядів статті: 261
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Кулиняк, І., Копець, Г., & Гарасюк, І. (2022). ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ У ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-15
Розділ
МАРКЕТИНГ