ВПЛИВ ВІЙНИ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛЕКТРОН»

Ключові слова: ділова активність, оборотність, тривалість ділового циклу, економічна ефективність, військовий стан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню економічної ефективності, і в першу чергу ділової активності, підприємств Західного регіону України на прикладі ТОВ «Торговий дім «Електрон». У статті розглянуто проблеми функціонування підприємств за час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни з росією. Ділова активність відображає зв’язок внутрішнього потенціалу підприємства і зовнішніх його можливостей у навколишньому бізнес-середовищі, саме тому індикатори ділової активності першими сигналізують про потенційні проблеми у операційній діяльності. У статті розкрито основні проблеми ділової активності підприємств під час військового стану за даними обраної компанії, що дає змогу оцінити проблематику діяльності підприємств, що ведуть бізнес на вільній від військових дій території, але, все ж, перебувають під впливом деструктивних зовнішніх факторів, що зумовлені війною. Для більш повного розуміння ситуації було здійснене моделювання, що базується на виборі трьох найбільш важливих для ТОВ «Торговий дім «Електрон» показників ділової активності: коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості та коефіцієнта оборотності активів. На основі цих показників було здійснено побудову кореляційної матриці і розраховано рівняння головних компонент ефективності управління діловою активністю для трьох досліджуваних років з 2020 по 2022 рр. Проведене моделювання дало змогу виокремити найвагоміші фактори впливу на ділову активність підприємства та зв’язати їх з ситуацією зовнішнього середовища. Як висновок, було окреслено подальші перспективи функціонування підприємств у військовій економіці.

Посилання

Антипенко Є.Ю., Ногіна С.М., Піддубна Ю.С. Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства та існуючих підходів до її оцінювання. Сталий розвиток економіки. 2012. № 3. С. 76-80.

Воронко Р.М. Аналіз ділової активності в системі управління розвитком підприємства. Підприємництво і торгівля. 2018. № 23. С 65-69.

Замлинський В.А., Жук Н.Л., Осик С.В., Мартіянова М.П. Сучасна бізнес-діагностика: цифрова зрілість та відновлення екосистем. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. № 3. С. 18 – 25.

Корват О.В. Цифрові платформи та екосистеми в Індустрії 4.0. Збірник наукових праць НДІ НАПрН України. 2023. C. 19-23.

Мєшкова Н.Л. Оцінка ділової активності підприємства на макрорівні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С 508-511.

Мєшкова Н.Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2013. № 1. С. 105–108.

Никифорук О.І., Стасюк О.М., Федяй Н.О. Соціально- економічні мультиплікативні ефекти від реалізації великих інфраструктурних проєктів для української економіки. Економіка України. 2023. № 5 (738). С. 23–34.

Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 33-38.

Ткачук Г.Ю. Оцінка ділової активності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 13. С. 88–90.

Федулова Л., Білич В., Хаустов В. Порівняльна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням ділової активності підприємництва. Економіст. 2006. № 2. C. 82-85.

Хома І. Б. Теоретичні аспекти та особливості управління діловою активністю підприємства. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. № 24. С. 150-155.

Шпильова В.О., Кравчик Ю.В., Ященко І.В. Управління конкурентними позиціями підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 1. С. 23-30.

Antipenko E.Yu., Nogina S.M. & Piddubna Yu.S. (2012). Analiz teoretychnyh aspektiv dilovoii aktyvnosti podpryjemstva ta isnuychyh pidhodiv do ii ocinuvania [Analysis of theoretical aspects of the enterprise's business activity and existing approaches to its evaluation]. Stalyj rozvytok economiky – Sustainable economic development, 3, 76-80 [in Ukrainian].

Voronko R.M. (2018). Analiz dilovoii aktyvnosti v systemi upravlinia rozvytkom pidpryemstva [Analysis of business activity in the enterprise development management system]. Pidpryjemnyctvo i torhivlia – Entrepreneurship and trade, 23, 65-69 [in Ukrainian].

Zamlynskyi V.A., Zhuk N.L., Osyk S.V. & Martiyanova M.P. (2023). Suchasna biznes diahnostyka: cyfrova zrilist ta vidnovlenia ecosystem [Modern Business diagnostics: digital maturity and ecosystem recovery]. Ukrainskyj zhurnal prykladnoi economiky i tehniky – Ukrainian journal of applied economics and technology, 3, 18-25 [in Ukrainian].

Korvat O.V. (2023). Cyfrovi platformy ta ecosystemy v Industrii 4.0 [Digital platforms and ecosystems in Industry 4.0]. Zbirnyk naukovyh prac naukovo-doslidnoho instytutu Nacianalnoi Akademii Nauky Ukrainy – Collection of scientific works of the scientific research institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, 19-23 [in Ukrainian].

Meshkova N.L. (2015). Ocinka dilovoii aktyvnosti pidpryemstva na makro rivni [Assessment of business activity of the enterprise at the macro level]. Globalni ta nacionalni problem economiky – Global and national economic problems, 5, 508-511 [in Ukrainian].

Meshkova N.L. (2013). Economichna sutnist dilovoii aktyvnosti promyslovoho pidpryemstva [The economic essence of the business activity of an industrial enterprise]. Visnyk economichnoi nauky Ukrainy – Herald of economic science of Ukraine, 1, 105–108 [in Ukrainian].

Nikiforuk O.I., Stasyuk, O.M. & Fedyai, N.O. (2023). Socialno-economichni multyplikatyvni efekty vid realizacii velykyh infrastrukturnyh proektiv dlia ukrainskoi economiky [Socio and economic multiplier effects from the implementation of large infrastructure projects for the Ukrainian economy]. Economika Ukrainy – Ukraine economy, 5 (738), 23–34 [in Ukrainian].

Pylnova V.P. (2020). Dotrymania balansy debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti jak pokaznyk stabilnoho finansovoho stanu pidpryemstva [Compliance with the balance of receivables and payables as an indicator of the stable financial condition of the enterprise]. Investycii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 1, 33-38 [in Ukrainian].

Tkachuk G.Yu. (2015). Ocinka dilovoii aktyvnosti pidpryemstva [Assessment of business activity of the enterprise]. Naukovyj visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 13, 88–90 [in Ukrainian].

Fedulova L., Bilich V. & Haustov V. (2006). Porivnalna ocinka socialno-economichnoho rozvytku regioniv z urahuvaniam dilovoii aktyvnosti pidpryemnyctva [Comparative assessment of socio and economic development of regions considering the business activity of entrepreneurship]. Economist, 2, 82-85 [in Ukrainian].

Khoma I. B. (2014). Teoretychni aspekty ta osoblyvosti upravlinia dilovoii aktyvnosti pidpryemstva [Theoretical aspects and peculiarities of managing the business activity of the enterprise]. Naukovyj visnyk nacionalnoho lisotehnichnoho universytetu Ukrainy – Scientific bulletin of the National Forestry University of Ukraine, 24, 150-155 [in Ukrainian].

Shpylyova V.O., Kravchyk Yu.V. & Yashchenko I.V. (2022). Upravlinia konkuretnymy pozycijamy pidpryemstva [Management of competitive positions of the enterprise]. Buleten Khmelnyckoho nacionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 1, 23-30 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 15
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Бондаренко, Л., & Кузовкін, А. (2023). ВПЛИВ ВІЙНИ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛЕКТРОН». Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-68
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають