АНАЛІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фінансово-економічна криза, антикризове державне управління, індекс фінансового стресу, ВВП, валютний курс, інфляція, облікова ставка НБУ, інфляційне таргетування

Анотація

Стаття присвячена аналізу останніх фінансово-економічних криз в Україні за періоди 2014-2015, 2020 та 2022 років. Було досліджено динаміку індексу фінансового стресу та визначено головні субіндекси, котрі зазнавали найбільших змін під час окремих криз. Виокремлено головні причини та передумови кожної кризи та окреслено найбільш вразливі фінансово-економічні показники, на котрі вплинули їх негативні наслідки. Також було проаналізовано динаміку значень ВВП та золотовалютних резервів України упродовж останніх десяти років та визначено взаємозв’язок між цими показниками за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона. Увагу приділено основним етапам співпраці України з МВФ у після кризові періоди. Також було проаналізовано динаміку валютного курсу та визначено ряд факторів, які впливали на його коливання. Окреслено процес переходу політики Національного банку України від фіксованого валютного курсу до плаваючого одночасно із прийняттям рішення щодо переходу на режим інфляційного таргетування, та досліджено, який вплив мало це рішення на рівень інфляції, та як змінювалася динаміка облікової ставки для врегулювання інфляційних коливань у після кризові періоди, особливо у 2016-2019 та 2022 роках.

Посилання

Велігурська А.М. Антикризові заходи країн у сучасних реаліях. Студентський вісник НУВГП. 2020. № 1 (13). С. 42–45.

Бойко І.А., Супруненко С.А. Фінансова політика держави як інструмент антикризового управління. The latest problems of modern science and practice. 2022. № 1. С. 131.

Черленяк І.І., Курей О.А. Виклики антикризового управління економікою в умовах пандемії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2020. № 1(55). С. 10–18.

Стешенко О.Д. Антикризове управління в умовах пандемії Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70-71. С. 75–82.

Курносенко Л.В. Проблеми та особливості міжнародної фінансової підтримки України в умовах війни. Public Administration and Regional Development. 2022. № 15. С. 255–274.

Манцуров І., Храпунова Я., Барвінок А., Омельченко В. Оцінювання стану та перспектив співробітництва України з МВФ. Журнал європейської економіки. 2022. № 21(2). С. 135–155.

Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Антощук І.А. Україна і Міжнародний валютний фонд: особливості співпраці. Підприємництво та інновації. 2020. № 13. С. 99–104.

Дзюблюк О. Ефективність режиму інфляційного таргетування як основи монетарної політики в умовах кризових явищ в економіці. Вісник Економіки. 2021. № 3. С. 20–40.

Береславська, O. Інфляційне таргетування: еволюція розвитку й українська практика. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, Economics. 2018. № 10. С. 46–51.

Офіційний сайт Національного банку України. Фінансова стабільність. Індекс фінансового стресу. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/fsi (дата звернення: 19.11.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистика України. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.11.2022).

Міністерство Фінансів України. Індекси, державні фінанси. Золотовалютні резерви. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2022/ (дата звернення: 19.11.2022).

Офіційний сайт Національного банку України. Наглядова статистика. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 19.11.2022).

Міністерство Фінансів України. Індекси, економіка України. Індекс інфляції. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 19.11.2022).

Velihurska, A.M. (2020). Antykryzovi zakhody krain u suchasnykh realiiakh [Anti-crisis measures of countries in modern realities]. Studentskyi visnyk NUVHP – Student Bulletin of NUVHP, 1(13), 42–45 [in Ukrainian].

Boiko, I. A., & Suprunenko, S. A. (2022). Finansova polityka derzhavy yak instrument antykryzovoho upravlinnia [Financial policy of the state as a tool of anti-crisis management]. The latest problems of modern science and practice, 1, 131 [in Ukrainian].

Cherleniak, I.I., Kurei O.A. (2020) Vyklyky antykryzovoho upravlinnia ekonomikoiu v umovakh pandemii [Challenges of anti-crisis management of the economy in the conditions of a pandemic]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. "Economy" series, 1(55), 10–18 [in Ukrainian].

Steshenko, O. D. (2020). Antykryzove upravlinnia v umovakh pandemii [Anti-crisis management in the conditions of a pandemic]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of the economy of transport and industry, 70, 75–82 [in Ukrainian].

Kurnosenko, L. V. (2022). Problemy ta osoblyvosti mizhnarodnoi finansovoi pidtrymky Ukrainy v umovakh viiny [Problems and peculiarities of international financial support of Ukraine in the conditions of war]. Public Administration and Regional Development, 15, 255–274 [in Ukrainian].

Mantsurov, I., Khrapunova, Ya., Barvinok, A., & Omelchenko, V. (2022). Otsiniuvannia stanu ta perspektyv spivrobitnytstva Ukrainy z MVF [Assessment of the state and prospects of Ukraine's cooperation with the IMF]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky – Journal of European Economy, 21(2), 135–155 [in Ukrainian].

Lyvdar, M. V., Yaroshevych, N. B., & Antoshchuk, I. A. (2020). Ukraina i Mizhnarodnyi valiutnyi fond: osoblyvosti spivpratsi [Ukraine and the International Monetary Fund: features of cooperation]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, 13, 99–104 [in Ukrainian].

Dziubliuk, O. (2021). Efektyvnist rezhymu infliatsiinoho tarhetuvannia yak osnovy monetarnoi polityky v umovakh kryzovykh yavyshch v ekonomitsi [The effectiveness of the inflation targeting regime as the basis of monetary policy in the context of crisis phenomena in the economy]. Visnyk Ekonomiky – Bulletin of the Economy, 3, 20–40 [in Ukrainian].

Bereslavska, O. (2018). Infliatsiine tarhetuvannia: evoliutsiia rozvytku y ukrainska praktyka [Inflation targeting: evolution of development and Ukrainian practice]. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics", 10, 46–51 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Finansova stabilnist. Indeks finansovoho stresu [Official website of the National Bank of Ukraine. Financial stability. Financial stress index]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/stability/fsi (accessed November 19, 2022).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyka Ukrainy. Statystychna informatsiia [Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Statistical information]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed November 19, 2022).

Minfin. Indeksy, derzhavni finansy. Zolotovaliutni rezervy [Ministry of Finance. Indices, state finances. Gold and currency reserves]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/2022/ (accessed November 19, 2022).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Nahliadova statystyka [Official website of the National Bank of Ukraine. Surveillance statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed November 19, 2022).

Minfin. Indeksy, ekonomika Ukrainy. Indeks infliatsii [Ministry of Finance. Indices, economy of Ukraine. Inflation index]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (accessed November 19, 2022).

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Бондаренко, Л., & Антощук, І. (2022). АНАЛІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-25
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають