СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛЬВІВПІДШИПНИК»

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, коефіцієнти ліквідності, військовий стан, індикатор ділової впевненості

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань розвитку та проблем сфери роздрібної торгівлі України під час війни з акцентом на ліквідність та платоспроможність підприємств цього напрямку. У статті вивчаються основні загальні тенденції функціонування роздрібної торгівлі. Так, систематизуються та аналізуються дані по обсягах оборотів сфери роздрібної торгівлі з 2014 по 2023 рр., обсягах обороту підприємств-юридичних осіб сфери роздрібної торгівлі з 2021 по 2023 рр., індексу ділової впевненості в сфері роздрібної торгівлі з 2015 по 2023 рр. Додатково досліджуюється можливість підприємств роздрібної торгівлі залучати кредитні ресурси, базуючись на даних обсягів кредитування корпоративного сектору банками України з 2017 по 2023 рр. Заключним етапом у роботі є грунтовний аналіз проблем ліквідності та платоспроможності на прикладі конкретного представника сфери торгівлі ТОВ «Львівпідшипник». Як висновок можна сказати, що сфера роздрібної торгівлі виявляє стійку ефективність та стабільну прибутковість незважаючи на довготривалу війну. А проблеми ліквідності та платоспроможності цього сектору носять більше індивідуальний характер, ніж присутні системно.

Посилання

Бержанір І.А. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств. Фінанси, облік, банки. 2014. № 1(20). С. 43–48.

Вовк В., Левкович О.В., Воробйова А.О. Аналітичні основи ліквідності та платоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/78.pdf (дата звернення: 25.04.2024).

Власова Н.О., Пічугіна Т.С., Смірнова П.В. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі: Харків. 2017. 350 с.

Дорошенко А. П. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1805 (дата звернення: 25.04.2024).

Люта О.В., Пігуль Н.Г., Глядько К. Теоретичні засади управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств. Вісник СумДУ. 2019. № 4. С. 14–23.

Майборода О.Є., Косарєва І.П., Каранда О.М. Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства. Молодий вчений. № 3. 2017. С. 793-797

Олександренко І.В. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства. Бухгалтерський облік, аналіз, аудит. 2014. № 6. С. 419–426.

Олійник О.О., Роговий С.М. Фінансовий стан підприємства в контексті ліквідності та платоспроможності. Агросвіт. 2018. № 19. С. 34–38.

Польова Т.В., Кравцова Ю.В. Аналіз ліквідності балансу підприємства на прикладі ПрАТ «Бондарівське». Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/35.pdf (дата звернення: 25.04.2024).

Терен Г.М. Система показників аналізу ліквідності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 36–41.

Томчук О.Ф., Фабіянська В.Ю., Довгополюк Г.Ю. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті фінансового стану підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. №. 5(05). С. 345–351.

Шергіна Л.А., Домшина Т.Р. Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 22–31.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.04.2024).

Офіційний сайт Національного банку України. Статистика Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist. (дата звернення 25.04.2024).

Berzhanir, I.A. (2014). Analiz likvidnosti jak vazlyvyj etap ocinky finansovoho stanu pidpryemstv [Liquidity analysis as an important stage of assessing the financial condition of enterprises]. Financy, oblik, banky – Finance, accounting, banks. vol. 1(20). pp. 43–48 [in Ukrainian].

Vovk, V., Levkovich, O.V., & Vorobyova, A.O. (2022). Analitychni osnovy likvidnosti ta platospromozhnosti pidpryemstv [Analytical foundations of liquidity and solvency of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/78.pdf (accessed April 25, 2024) [in Ukrainian].

Vlasova, N.O., Pichugina, T.S., & Smirnova, P.V. (2017). Ocinka likvidnosti ta platospromozhnosti pidpryemstv rozdribnoi torhivli [Assessment of liquidity and solvency of retail enterprises]: monograph. Kharkiv. state University of food and trade: Kharkiv. 350p. [in Ukrainian].

Doroshenko, A.P. (2013). Ocinka likvidnosti ta platospromozhnosti v konteksti diahnostyky zahalnoho finansovoho stanu pidpryemstv [Assessment of liquidity and solvency in the context of diagnostics of the general financial condition of the enterprise. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1805 (accessed April 25, 2024). [in Ukrainian].

Lyuta, O.V., Pigul, N.G., & Gliadko, K. (2019). Teoretychni zasady upravlinnia likvidnistu ta platospromozhnistu pidpryemstv [Theoretical principles of management of liquidity and solvency of enterprises]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu – Bulletin of Sumy State University. vol. 4. pp. 14–23. [in Ukrainian].

Maiboroda, O.E., Kosareva, I.P., & Karanda, O.M. (2017). Konceptualni zasady upravlinnia platospromozhnistu pidpryemstva [Conceptual principles of enterprise solvency management]. Molodyj vchenyj – A young scientist. 3. pp. 793–797 [in Ukrainian].

Oleksandrenko, I.V. (2014). Diagnostyka likvidnosti ta platospromozhnosti pidpryemstva [Diagnostics of liquidity and solvency of the enterprise]. Buhlaterskyj oblik, analiz, audit – Accounting, analysis, audit. vol. 6. pp. 419–426. [in Ukrainian].

Oliinyk, O.O., & Rogovy, S.M. (2018). Finansovyj stan pidpryemstv v konteksti likvidnosti ta platospromozhnosti [The financial condition of the enterprise in the context of liquidity and solvency]. Agrosvit – Agroworld. vol. 19. pp. 34–38. [in Ukrainian].

Poleva, T.V., & Kravtsova, Yu.V. (2018). Analiz likvidnosti balansu pidpryemstva na prukladi PrAT "Bondarivske" [Analysis of the liquidity of the company's balance sheet on the example of "Bondarivske" PrJSC]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. vol. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/35.pdf (accessed April 25, 2024). [in Ukrainian].

Teren, H.M. (2016). Systema pokaznykiv analizu likvidnosti pidpryemstva [The system of indicators for the analysis of the company's liquidity]. Investycii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. vol. 8. pp. 36–41. [in Ukrainian].

Tomchuk, O.F., Fabiyanska, V.Yu., & Dovgopolyuk, G.Yu. (2016). Ocinka likvidnosti ta platospromozhnosti v konteksti finansovoho stanu pidpryemstva [Assessment of liquidity and solvency in the context of the company's financial condition]. Shidna Evropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business, and management. vol. 5(05). pp. 345–351. [in Ukrainian].

Shergina, L.A., & Domshina, T.R. (2015) Faktory vplyvu na finansovu stijkist ta platospromozhnist pidpryemstva v period kryzy [Factors affecting the financial stability and solvency of the enterprise during the crisis]. Investycii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. 1. 22–31. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statustyky Ukrainy. Statystychna infirmacija [Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Statistical information]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accessed April 25, 2024).

Ofitsiinyi sait Nacionalnoho Banku Ukrainy. Statystyka Nacionalnoho Banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine. Statistics of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist. (accessed April 25, 2024).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Бондаренко , Л., & Микуш, П. (2024). СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛЬВІВПІДШИПНИК». Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-133
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають