ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ АТ «ПУМБ» ЯК ПРИКЛАД ЦИФРОВИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: банківська діджитал трансформація, інтернет-банкінг, мобільний банкінг, нематеріальні активи банку

Анотація

У статті досліджено процеси діджитал трансформації банківського сектору України в останні роки на прикладі АТ «ПУМБ». Першочергово увага присвячена причинам та основним напрямкам цифровізації вітчизняних банків, що особливо активізувалися і набули масштабних тенденцій в наслідок пандемії COVID-9. Розкрито саме поняття банківської діджиталізації у роботах українських та закордонних економістів і наголошено на актуальності подальших наукових доробок у даному напрямку, оскільки як світові, так і українські діджитал процеси перебувають на швидкісній стадії розвитку. Більш детально і ґрунтовно питання вітчизняних банківських діджитал процесів розкрито у АТ «ПУМБ». Вивчено структуру цифрових інструментів даного банку за напрямками: інтернет-банкінг, мобільний банкінг та АТМ-банкінг. Зокрема також проведено огляд нововведень банку від початку війни. Було також розглянуто динаміку та вагову частку нематеріальних активів АТ «ПУМБ» протягом 2019-2021 рр. і відмічено їх спадну негативну тенденцію. Також досліджено динаміку кількості діджитал-клієнтів шести найбільших українських банків у 2020-2021 рр. і звернено увагу знову на спадання кількості онлайн-клієнтів у АТ «ПУМБ». Найбільш популярним та широко використовуваним діджил-інструментом банку є ПУМБ Online. Охарактеризовано основний функціонал додатку, вивчено частоту звернення до нього з боку клієнтів та здійснено сегментацію користувачів за віком. Останнім кроком у статті за допомогою регресійного аналізу досліджено залежність кількості діджитал-клієнтів АТ «ПУМБ» від обсягу нематеріальних активів і було спрогнозовано чисельність кількості діджитал-клієнтів банку. А за допомогою методу найменших квадратів було спрогнозовано величину нематеріальних активів АТ «ПУМБ».

Посилання

Гулей А.І., Гулей С.А. Цифрова трансформація вітчизняного банківського середовища в умовах розвитку фінтех-екосистеми. Український журнал прикладної економіки. 2019. № 1. С. 6–15.

Касич А., Наумкіна І. Процеси цифровізації як невід’ємна складова сучасного банківського менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/473/455 (дата звернення: 11.10.2022).

Карлін М., Шматковська Т., Борисюк О. Банківські інновації в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/447/429 (дата звернення: 11.10.2022).

Куйбіда В.С., Карпенко О.В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія «Державне управління». 2018. № 1. С. 5–10.

Кузнєцова Л.В. Ділова репутація банків: цифрові виклики та управління : монографія. Харків : «Діса Плюс», 2020. 327 с.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ, 2018. 252 с.

Македон В.В., Машкіна К.О. Розвиток глобального банківського сектору в умовах цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 21–28.

Нікітін Ю.О., Кульчицький О.І. Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація. Маркетинг і цифрові технології. 2019. № 4. С. 77–87.

Нікіфоров П., Третякова О., Харабара В. FinTech інновації у забезпеченні фінансової інклюзії банками України. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Економіка». 2022. № 834. С. 49–53.

Струтинська І.В. Дефініції поняття «цифрова трансформація». Причорноморські економічні студії. 2019. № 48–2. С. 91–96.

Тетерятник Б.С. Діджитизація та діджиталізація в контексті віртуалізації господарської діяльності. Право та інновації. 2018. № 3. С. 180–184.

Шаповало С., Гуляк О. Блокчейн технології в банківській сфері. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. 2022. Т. 1 (67). С. 94–97.

Tapscott D. (2014) The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. URL: https://www.scribd.com/read/479559438/The-Digital-Economy-ANNIVERSARY-EDITION-Rethinking-Promise-and-Peril-in-the-Age-of-Networked-Intelligence (дата звернення: 11.10.2022).

V. Scuotto, F. Serravalle, A. Murray, M. Viassone (2019) The shift towards a digital business model: a strategic decision for the female entrepreneur / Women entrepreneurs and strategic decision making in the global economy. URL: https://www.igi-global.com/chapter/the-shift-towards-a-digital-business-model/220028 (дата звернення: 11.10.2022).

Статистика АТ «ПУМБ». – Офіційний сайт АТ «ПУМБ». URL: https://www.pumb.ua (дата звернення: 11.10.2022).

Статистика Національного Банку України. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/statistic (дата звернення: 11.10.2022).

Guley, A. I. (2019), “Digital transformation of the domestic banking environment in the conditions of fintech ecosystem development”, Ukrainskyj zshurnal prykladnoi economiky, vol. 4, pp. 6–15.

Kasych, A. and Naumkina, I. (2021), “Digitalization processes as an integral component of modern bank management”, Economika i suspilstvo, vol. 28, [Online], available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/473/455 (Accessed Oct 11 2022).

Karlin, M. Shmatkovska, T. and Borysyuk, O. (2021), “Banking innovations in the conditions of the digital economy formation”, Economika i suspilstvo, vol. 27, [Online], available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/447/429 (Accessed Oct 11 2022).

Kuybida, V.S. and Karpenko, O.V. (2018), “Digital governance in Ukraine: basic definitions of the conceptual and categorical apparatus”, Visnyk NADU pry presydentovi Ukrainy. Serija “Derzshavne upravlinia”, vol. 1, pp. 5–10.

Kuznetsova, L.V. (2020), “Dilova reputacia bankiv: cyfrovi vyklyky ta upravlinnia” [Business reputation of banks: digital challenges and management], Disa Plus, Kharkiv, Ukraine.

Lyashenko, V.I. and Vishnevskyi, O.S. (2018), “Cyfrova modernizacia economiky Ukrainy jak mozchlyvist proryvnoho rozvytku” [Digital modernization of the economy of Ukraine as an opportunity for breakthrough development], Kyiv, Ukraine.

Makedon, V.V. and Mashkina, K.O. (2021), “Development of the global banking sector in the conditions of digital economy”, Investycii: practyka ta dosvid, vol. 4, pp. 21–28.

Nikitin, Yu.O. and Kulchytskyi, O.I. (2019), “The digital paradigm as the basis of definitions: digital business, digital enterprise, digital transformation”, Marketynh i cyfrovi tehnologii, vol. 3, pp. 77–87.

Nikiforov, P. Tretyakova, O. and Kharabara, V. (2022), “FinTech innovations in ensuring financial inclusion by Ukrainian banks”, Naukovyj visnyk Chernivetskoho universytetu. Serija “Economika”, vol. 834, pp. 49–53.

Strutynska, I.V. (2019), “Definitions of the concept of “digital transformation”, Prychornomorski economichni studii, vol. 48-2, pp. 91–96.

Teteryatnyk, B.S. (2018), “Digitization in the context of virtualization of economic activity”, Pravo ta inovacii, vol. 3, pp. 180–184.

Shapovalova, S. and Hulak, O. (2022), “Blockchain technology in the banking sphere”, Systemy upravlinia, navihacii ta zviazku, vol. 1 (67), pp. 94–97.

Tapscott, D. (2014), “The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence”, [Online], available at https://www.scribd.com/read/479559438/The-Digital-Economy-ANNIVERSARY-EDITION-Rethinking-Promise-and-Peril-in-the-Age-of-Networked-Intelligence (accessed Oct 11 2022).

Scuotto , V. Serravalle, F. Murray, A. and Viassone, M. (2019), “The shift towards a digital business model: a strategic decision for the female entrepreneur”, Women entrepreneurs and strategic decision making in the global economy, [Online], available at: https://www.igi-global.com/chapter/the-shift-towards-a-digital-business-model/220028 (accessed Oct 11 2022).

The official site of the “PUMB” JSC (2022), Statistics of the “PUMB” JSC, available at: https://www.pumb.ua. (accessed Oct 11 2022).

The official site of the National Bank of Ukraine (2022), Statistics of the National Bank of Ukraine, available at: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (accessed Oct 11 2022).

Переглядів статті: 392
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Бондаренко, Л., & Подарин, А. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ АТ «ПУМБ» ЯК ПРИКЛАД ЦИФРОВИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-11
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ