РОЗРОБКА ШЛЯХІВ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІН У МАРКЕТИНГОВОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ключові слова: маркетингові дослідження, маркетингова діяльність, аграрні підприємства, маркетингова інформація, система інформації, конкурентне середовище, фактори середовища, аграрна продукція, споживачі

Анотація

В статті проведено узагальнення методів досліджень у системі маркетингової інформації середовища, представлена процедура дослідження конкурентного середовища аграрного підприємства та запропоновані шляхи адаптації підприємств аграрної галузі до змін у маркетинговому конкурентному середовищі. Вплив ринкового середовища на діяльність підприємств в основному відображається в двох аспектах надання ринкових можливостей або викликання загроз. Узагальнені основні методи маркетингових досліджень, які засновані на аналізі інформації та прогнозуванні. Встановлена необхідність адаптації аграрних підприємств до динамічних змін, що відбуваються в соціально-економічному середовищі із зазначенням конкретних заходів організації роботи з формування і стимулювання збуту маркетингової структури підприємства та шляхів адаптації сільськогосподарських підприємств до змін маркетингового конкурентного середовища.

Посилання

Біловол Р.І. Маркетингові дослідження – необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства. Маркетингове забезпечення продуктового ринку. Збірник тез Х Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава : ПДАА. 2018. C. 42–44.

Лопащук І.А., Данилюк М.І. Роль маркетингових досліджень у функціонуванні вітчизняних підприємств. Молодий вчений. 2016. Випуск № 12.1 (40). С. 874–877.

Багорка М.О., Кадирус І.Г., Юрченко Н.І. Формування системи маркетингових досліджень на підприємстві. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2022. № 2 (125). С. 64–71.

Багорка М.О., Кадирус І.Г., Миронова О.О. Організація збутової діяльності та системи маркетингових досліджень на підприємстві. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Випуск 2(69). 2022. С. 54–62.

Житник О.В. Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози. Маркетинг в Україні. 2011. №1 (65). С. 12–15.

Сохецька А.В. Сучасні тенденції маркетингових досліджень. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 346–352.

Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні, 2017 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ. Маркетинг в Україні. 2018. № 1. С. 4–24.

Мельник Ю.М., Сагер Л.Ю., Черкас І.Ю. Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. №2. Том 1. С. 164–168.

Porter M. Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors. Kyiv: Basics. 1997. 451 p.

Bilovol R.I. (2018). Marketynhovi doslidzhennia – neobkhidna umova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Marketing research is a necessary condition for increasing the competitiveness of the enterprise]. Marketing support of the food market. Collection of abstracts of the X International scientific-practical conference. Poltava: PDAA, pp. 42–44.

Lopashchuk I.A. & Danyliuk M.I. (2016). Rol marketynhovykh doslidzhen u funktsionuvanni vitchyznianykh pidpryiemstv [The role of marketing research in the functioning of domestic enterprises]. Young scientist, no. 12.1 (40), pp. 874–877.

Bahorka M.O., Kadyrus I.H. & Yurchenko N.I. (2022). Formuvannia systemy marketynhovykh doslidzhen na pidpryiemstvi [Formation of the marketing research system at the enterprise]. State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, no. 2(125), pp. 64–71.

Bahorka M.O., Kadyrus I.H. & Myronova O.O. (2022). Orhanizatsiia zbutovoi diialnosti ta systemy marketynhovykh doslidzhen na pidpryiemstvi [Organization of sales activities and the system of marketing research at the enterprise]. Business navigator: scientific and industrial magazine, no 2(69), pp. 54–62.

Zhytnyk, O.V. (2011). Marketynhovi doslidzhennia v Ukraini: tendentsii ta prohnozy [Marketing research in Ukraine: trends and forecasts]. Marketing in Ukraine, no. 1(65), pp. 12–15.

Sokhetska A.V. (2020). Suchasni tendentsii marketynhovykh doslidzhen [Modern trends in marketing research]. Business Inform, no. 7, pp. 346–352.

Lylyk I. (2018). Rynok marketynhovykh doslidzhen v Ukraini, 2017 rik: ekspertna otsinka ta analiz UAM [Market research market in Ukraine, 2017: expert assessment and analysis of UAM]. Marketing in Ukraine, no. 1, pp. 4–24.

Melnyk Yu.M., Saher L.Iu., Cherkas I.Iu. (2016). Transformatsiia marketynhovykh komunikatsii: netradytsiini vydy [Transformation of marketing communications: non-traditional types]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 2, vol. 1, pp. 164–168.

Porter M. (1997). Competition strategy and methods of analysis of industries and activities of competitors. Kyiv: Basics. 451 p.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Багорка, М., & Юрченко, Н. (2023). РОЗРОБКА ШЛЯХІВ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІН У МАРКЕТИНГОВОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-69
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають