ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, пенсія, пенсійні фонди, пенсійна система

Анотація

В статті розглядаються проблеми впровадження пенсійного страхування в Україні. Окреслено основні труднощі вітчизняного пенсійного забезпечення, а саме – велика частка пенсіонерів серед населення України та відносно невисокі пенсійні виплати. Авторами проаналізовано середній розмір пенсійних виплат та динаміку питомої ваги пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій у загальній їх чисельності за 2017-2022 роки. Виявлено, що середній розмір мінімальних пенсійних виплат для пенсіонерів в Україні у 2022 році становив 4622,6 грн., що є абсолютно недостатнім для нормального життя. Досліджено існуючу пенсійну систему в Україні, як складається з трьох рівнів, проте реально функціонує лише перший. Авторами розглянуті законодавчі ініціативи щодо впровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Наведенні переваги функціонування пенсійного плану для населення.

Посилання

Жихарєва В.В., Паршикова М.В., Хромих Т.В. Методичний підхід до прогнозування реальної дохідності інвестицій у недержавні пенсійні фонди. Економіка та суспільство. 2021. № 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-1

Кацьора О.В. Пенсійне страхування та пенсійна реформа в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2018. Випуск 2 (43). С. 107-110. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.107-110

Марич М.Г., Шупер А.С. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-16

Ус М.І., Ачкасова С.А. Переваги стратегії формування ризик-орієнтованої стратегії накопичувального пенсійного забезпечення. Економіка та суспільство. 2021. № 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-18

Фисун І.В., Яремченко Л.М., Яріш О.В. Фактори розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні: математичне обґрунтування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Випуск 24, частина 2. С. 109–113.

The Center for Generational Kinetics, “The State of Gen Z 2019”. URL: https://genhq.com/generation-z-research-2019

Пенсійне страхування та забезпечення. Forinsurer. URL: https://forinsurer.com/theme/14

Пенсійна система України. Національний банк України. URL: https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/baza_znan/pensiina_systema_ukrainy.html

Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua

Розміри мінімальної заробітної плати. URL: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/2

Вартість мінімального продуктового кошика у січні 2022 року. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/vartist-minimalnogo-produktovogo-koshyka-u-sichni-2022-roku

Законопроект щодо запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні на порядку денному ВРУ. Forinsurer. URL: https://forinsurer.com/news/22/12/15/42130

Zhykharieva V., Parshikova M. Chromih T. (2021) Metodychnyi pidkhid do prohnozuvannia realnoi dokhidnosti investytsii u nederzhavni pensiini fondy [Methodical approach to forecasting rhe real return on investment in non-state pension funds]. Economy and Society. Vol. 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-1

Katsora O. (2018) Pensiine strakhuvannia ta pensiina reforma v Ukraini [Pension insurance and pension reform in Ukraine]. Scientific Bulletin State University «Uzhhorod National University». Series «Pedagogy, social work». Vol. 2 (43). Pp 107-110. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.107-110

Marych M., Shuper A. (2021) Perspektyvy rozvytku nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia v Ukraini [Prospects of the development of non-state pension provision in Ukraine]. Economy and Society. Vol. 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-16

Us M., Achkasova S. (2021) Perevahy stratehii formuvannia ryzyk-oriientovanoi stratehii nakopychuvalnoho pensiinoho zabezpechennia. [Advantages of the strategy of formation of the risk-orienred system of accumulative pension provision]. Economy and Society. Vol. 31. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-18

Fysun I.V., Yaremchenko L.M., Yarish O.V. (2017) Faktory rozvytku nederzhavnoho pensiinoho strakhuvannia v Ukraini: matematychne obgruntuvannia. [Factors of non-state pension insurance in Ukraine: mathematical substantiation]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic sciences». Vol. 24, Part 2. Pp 109-113 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-18

The Center for Generational Kinetics, “The State of Gen Z 2019”. Retrieved from: https://genhq.com/generation-z-research-2019.

Pension insurance and provision. Forinsurer. Retrieved from: https://forinsurer.com/theme/14

Pension system of Ukraine. National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/baza_znan/pensiina_systema_ukrainy.html

Ofitsiinyi sait Pensiinoho fondu Ukrainy [Official website of the Pension Fund of Ukraine]. Retrieved from: https://www.pfu.gov.ua

Amounts of the minimum wage. Retrieved from: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/2

The cost of the minimum grocery basket in January 2022. Economic discussion club. Retrieved from: http://edclub.com.ua/analityka/vartist-minimalnogo-produktovogo-koshyka-u-sichni-2022-roku

The draft law on the introduction of the accumulative pension system in Ukraine is on the agenda of the Verkhovna Rada. Forinsurer. Retrieved from: https://forinsurer.com/news/22/12/15/42130

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 683
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Мірошник, Р., & Біська, К. (2023). ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ . Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-58
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають