УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ

Ключові слова: логістичний підхід, управління персоналом, кадровий потенціал, логістична кадрова система, кадрові потоки, логістика

Анотація

Стаття присвячена концептуальним положенням одного з інноваційних сучасних підходів до управління кадровим потенціалом підприємства – логістичного підходу, який передбачає розробку та впровадження логістичної кадрової системи, забезпечує оптимальне формування кадрового складу, забезпечення його мобільності, розподіл у системі робочих місць та мінімізацію плинності. Авторами виділені переваги кадрової логістики та запропоновані заходи, за допомогою яких можна оцінити стан системи управління кадрами в окремій логістичній системі із виділенням трьох блоків: загальна оцінка кадрових ресурсів; аналіз діяльності та основних функцій підрозділів; оцінка виконання ключових функцій управління персоналом. Дослідження, що проведені в статті, доводять необхідність оптимізації кадрових потоків, що створить додаткову економію та дозволить оптимізувати

Посилання

Keyte B. The Complete Lean Enterprise: Value Stream Mapping for Administrative and Office Processes / B. Keyte, D. Locher. – 2nd ed. – New York: Productivity Press, 2004. – 125 p.

Бондарук О. В. Використання кадрової логістики в управлінні персоналом організації. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Серія “Економіка”. 2013. Вип. 263. Т. ХIV. С. 40–46.

Гармаш С. В. Обґрунтування необхідності застосування логістичного підходу в системі управління персоналом підприємства. Вісник НТУ “ХПІ”. 2014. № 65 (1107). С. 165–170.

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. Таллин : TOC Strategic Solution, 2012. 328 с.

Леонтьєва І. О. Кадрова логістика в системі управління воднотранспортним підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2016. Випуск 20. Частина 1. С. 111–114.

Мельникова К. В. Кадрова логістика в системі сучасного управління трудовими ресурсами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Випуск 17. Частина 3. С. 58–60.

Поліщук І. І. Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. Вип. 19. Частина 2. С. 186–191.

Keyte, B. (2004). The Complete Lean Enterprise: Value Stream Mapping for Administrative and Office Processes. New York: Productivity Press, 125.

Bondaruk, O. (2013). Vykorystannya kadrovoyi lohistyky v upravlinni personalom orhanizatsiyi [The use of personnel logistics in personnel management of the organization]. Problemy sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Seriya “Ekonomika” – Problems of socio-economic development of regions. "Economy" series, 263 (XIV), 40–46. [in Ukrainian]

Garmash, S. (2014). Obgruntuvannya neobkhidnosti zastosuvannya lohistychnoho pidkhodu v systemi upravlinnya personalom pidpryyemstva [Establishment of the need for sustenance of the logistics approach in the personnel management system of the enterprise]. Visnyk NTU “KHPI” – Bulletin of NTU “KhPI”, 65 (1107), 165–170. [in Ukrainian]

Cowen, O. & Fedurko, E. (2012). Osnovy teorii ogranicheniy [Fundamentals of the theory of constraints]. Tallinn: TOC Strategic Solution, 328. [in Russian]

Leontieva, I. (2016). Kadrova lohistyka v systemi upravlinnya vodnotransportnym pidpryyemstvom [Personnel logistics in the water transport enterprise management system]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya “Ekonomichni nauky” – Scientific Bulletin of Kherson State University. "Economic Sciences" series, 20 (1), 111–114. [in Ukrainian]

Melnikova, K. (2016). Kadrova lohistyka v systemi suchasnoho upravlinnya trudovymy resursamy [Personnel logistics in the system of modern management of labor resources]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", 17 (3), 58–60. [in Ukranian]

Polishchuk, I. (2014). Zastosuvannya lohistychnoyi kontseptsiyi kadrovoho menedzhmentu [Application of the logistics concept of personnel management]. Ukrayinsʹka nauka: mynule, suchasne, maybutnye – Ukrainian science: past, present, future, 19 (2), 186–191. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Сорока, О., & Сало, Я. (2023). УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-22
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>