ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: діджиталізація, євроінтеграція, економіка, бізнес, перспективи розвитку

Анотація

Стаття присвячена проблематиці та перспективі розвитку діджиталізації економіки як одна з вимог євроінтеграції. Проаналізовано тенденцію та напрямок впровадження діджиталізації у воєнний та післявоєнний час в економічному секторі. Перелічено позитивні аспекти впровадження діджиталізації та в яких економічних напрямках Україні має прогрес або великий потенціал. Досліджено проблеми з якими стикається бізнес та держава з питань цифровізації економіки. Визначено перспективи розвитку в економічній сфері починаючи з 2022 року і до 2025 включно базуючись на мапі розвитку діджиталізації в України, що створена державою. Встановлено, що для успішного впровадження діджиталізації держава має тісно співпрацювати з бізнесом та суспільством. Бізнес у свою чергу повинен тісно співпрацювати з державою та брати участь в усіх заходах уряду щодо покращення процесів функціонування компаній на основі цифровізації бізнес-процесів. Наведено пропозиції щодо вирішення проблем впровадження цифровізації в економічному секторі.

Посилання

Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. i-SCOOP. URL: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/ (дата звернення: 16.12.2022).

Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 2. С. 44–52.

Коробка С.В. Діджиталізація підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2021. № 100. С. 88–96.

Грибіненко О. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2018. № 16. С. 35–37. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197. дата звернення (16.12.2022).

Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації : монографія. Львів : Ахілл, 2008. 660 с.

IMF Working Papers: Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options.

Варналій З. Тіньова економіка: сутність, причини, можливості легалізації. Економіка і управління. 1999. № 3. С. 35–42.

Гуренко А., Гашутіна О. Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 739–745.

Ремньова Л., Забаштанська Т. Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 4. С. 45–53.

Рівень тіньової економіки в Україні. URL: https://finbalance.com.ua/news/riven-tinovo-ekonomiki-u-2021-rotsi-zris-do-32---otsinka-uryadu/ (дата звернення: 16.12.2022).

План розвитку диджіталізації в Україні. URL: https://forbes.ua/innovations/plan-didzhitalizatsiya-na-vidnovlennya-ta-tsifroviy-rozvitok-do-2025-roku-khochut-zaluchiti-i-vitratiti-692-mlrd-grn-kudi-pidut-groshi-05072022-7000/ (дата звернення: 16.12.2022).

і-SCOOP (2017), “Digitization, digitalization and digital transformation: the differences”, available at: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/digitizationdigitalization-digital-transformation-disruption/ (Accessed 16 December 2022).

Zhosan, H. (2020), “Development of digitalization in Ukraine”, Ekonomichnyy analiz, vol. 30, no. 1, part 2, pp. 44–52.

Коrоbkа, S. V. (2021), “Digitalization of entrepreneurial activity”, Vіsnyk Khаrkіvskogо nаcіоnаlnоgо unіvеrsytetu, vol. 100, pp. 88–96.

Grybinenko, O. (2018), “Digitalization of the economy in a new paradigm of digital transformation”, Mizhnarodni vidnosyny, Seriya “Ekonomichni nauky”, [Online], vol. 16, pp. 35–37, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197 (Accessed 16 December 2022).

Fleychuk M. I. (2008) Lehalizatsiya ekonomiky ta protydiya koruptsiyi u systemi ekonomichnoyi bezpeky: teoretychni osnovy ta stratehichni priorytety v umovakh hlobalizatsiyi: monohrafiya. L'viv: Akhill, 660 р. [іn Ukrainian].

IMF Working Papers:Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options.

Varnaliy Z. S. (1999) Tin'ova ekonomika: sutnist', prychyny, mozhlyvosti lehalizatsiyi. Ekonomika i upravlinnya. № 3. Р. 35–42. [іn Ukrainian].

Gurenko, A. V. and Gaschutina, O. E. (2018), “The directions of the management systems development in the conditions of the digitalization of business in Ukraine”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 19, pp. 739–745.

Remnova, L. and Zabashtanska, T. (2020), “Conceptual basics of staff training in the conditions of digital transformation”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4, pp. 45–53.

The level of the shadow economy in Ukraine. Available at: https://finbalance.com.ua/news/riven-tinovo-ekonomiki-u-2021-rotsi-zris-do-32---otsinka-uryadu/ (accessed 16 December 2022).

Digitalization development plan in Ukraine. Available at: https://forbes.ua/innovations/plan-didzhitalizatsiya-na-vidnovlennya-ta-tsifroviy-rozvitok-do-2025-roku-khochut-zaluchiti-i-vitratiti-692-mlrd-grn-kudi-pidut-groshi-05072022-7000/ (accessed 16 December 2022).

Переглядів статті: 283
Завантажень PDF: 332
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Пешко, М., & Завербний, А. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-56
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>