КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВІРТУАЛЬНОГО КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Оксана Кравчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-6337-7759
  • Ірина Варіс Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, https://orcid.org/0000-0002-9502-5045
  • Олена Кир’янова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5202-7526
Ключові слова: команда, віртуальна команда, командний менеджмент, віртуальний менеджмент, SWOT-аналіз, віддалена робота

Анотація

З посиленням акцентів на віддаленій роботі з’являється нова реальність менеджменту: командам потрібна стратегія цифрового спілкування, а керівникам – оновлені управлінські компетентності, щоб ефективно дистанційно керувати персоналом та бізнес-процесами. тощо. Організаціям потрібні дієві інструменти, здатні провести комплексний аналіз доцільності впровадження віддаленого командного менеджменту та організації віртуальних команд, оцінити їх готовність до дистанційної робити та можливості компаній при переході на такий спосіб організації трудової діяльності. Мета полягає в дослідженні підходів до розуміння сутності віртуальних команд та визначення на цій основі методичного інструментарію для комплексного аналізу віртуального командного менеджменту та доцільності його впровадження при роботі віртуальних команд в організаціях в Україні. У статті систематизовано підходи до розуміння сутності віртуальних команд та виділено їх ключові характеристики. Запропоновано Розроблено стратегії використання SWOT-аналізу віртуального командного менеджменту в організації: спроєктовано сильні й слабкі сторони, можливості та загрози впровадження віртуального командного менеджменту та організації роботи віртуальних команд. Розроблено узагальнену SWOT-матрицю впровадження віртуального командного менеджменту та організації роботи віртуальних команд в організації в Україні.

Посилання

Abdi N. 11 team effectiveness survey questions you must ask. Sparkbay. URL: https://sparkbay.com/en/culture-blog/team-effectiveness-survey-questions-38#1

Byrne J. How to lead an effective virtual team TEAM SWOT analysis. Case48. URL: https://www.case48.com/swot-case/28800-HOW-TO-LEAD-AN-EFFECTIVE-VIRTUAL-TEAM

Carstens D. S., Richardson G., Smith R. B. Project management tools and techniques. CRC Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1201/b14740

Clear T., MacDonell S. G. Understanding technology use in global virtual teams: research methodologies and methods. Information and software technology. 2011. Vol. 53, no. 9. P. 994–1011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2011.01.011

Finance & Accounting. MBA SWOT : Managing Teams from a Distance: Making the Most of Virtual Meetings SWOT Analysis & Matrix – strengths, weaknesses, opportunities & threats. EMBA Pro for Executive MBA Professionals. URL: https://embapro.com/frontpage/swotcase/77-virtual-teams

Garro-Abarca V., Palos-Sanchez P., Aguayo-Camacho M. Virtual Teams in Times of Pandemic: Factors That Influence Performance. Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 12. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.624637

Grenier R., Metes J. Going virtual: Moving your organization into the 21st century. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall PTR, 1995. 320 p.

Haas M. R. Acquiring and applying knowledge in transnational teams: the roles of cosmopolitans and locals. Organization science. 2006. Vol. 17, no. 3. P. 367–384. DOI: https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0187.

Huang R., Kahai S., Jestice R. The contingent effects of leadership on team collaboration in virtual teams. Computers in human behavior. 2010. Vol. 26, no. 5. P. 1098–1110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.014

Leadership constraints / L. C. Tworoger et al. International Journal of E-Collaboration. 2013. Vol. 9, no. 2. P. 34–60. DOI: https://doi.org/10.4018/jec.2013040102

Litorovych O., Maslakov S. Virtual organizations. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. 2021. Vol. 2021, no. 1. P. 131–137. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.131

OLoughlin H. Every company going remote permanently. Build a better company. Remotely. URL: https://buildremote.co/companies/companies-going-remote-permanently/.

Piccoli, G., Powell, A., & Ives, B. (2004). Virtual teams: Team control structure, work processes, and team effectiveness. Information Technology & People, 17(4), 359–379. DOI: https://doi.org/10.1108/09593840410570258

Purvanova R. K., Bono J. E. Transformational leadership in context: face-to-face and virtual teams. The Leadership Quarterly. 2009. Vol. 20, no. 3. P. 343–357. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.03.004

Shaik F. F., Makhecha U. P. Drivers of employee engagement in global virtual teams. Australasian journal of information systems. 2019. Vol. 23. DOI: https://doi.org/10.3127/ajis.v23i0.1770

Stamps J., Lipnack J. Virtual teams: people working across boundaries with technology. New York : Wiley & Sons, Incorporated, John, 2008. 352 p.

Virtual organization: specifics of creation of personnel management system / J. Merkevičius et al. E+M ekonomie a management. 2015. Vol. 18, no. 4. P. 200–211. DOI: https://doi.org/10.15240/tul/001/2015-4-014

Zimmermann A. Interpersonal relationships in transnational, virtual teams: towards a configurational perspective. International journal of management reviews. 2011. Vol. 13, no. 1. P. 59–78. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2010.00284.x

Виноградова О. В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка та комунікації. Навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2018. 223 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1657_31254416.pdf

Кравчук О. І., Варіс І. О., Кир'янова О. В. Управління цифровими комунікаціями у віртуальних командах. Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges : Monograph / ред.: T. Nestorenko, T. Pokusa. Opole, 2021. С. 494–505. URL: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2021_10_2.pdf.

Петюх В. М., Кравчук О. І. Управління командами : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2012. 512 с.

Соколовський С. А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 57. С. 120–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_57_18

Abdi, N. (2022). 11 Team Effectiveness Survey Questions You Must Ask. Sparkbay. Available at: https://sparkbay.com/en/culture-blog/team-effectiveness-survey-questions-38#1

Byrne, J. (2018). How to lead an effective virtual team TEAM SWOT analysis. Case48. Available at: https://www.case48.com/swot-case/28800-HOW-TO-LEAD-AN-EFFECTIVE-VIRTUAL-TEAM

Carstens, D. S., Richardson, G., & Smith, R. B. (2016). Project management tools and techniques. CRC Press. DOI: https://doi.org/10.1201/b14740

Clear, T., & MacDonell, S. G. (2011). Understanding technology use in global virtual teams: Research methodologies and methods. Information and Software Technology, 53(9), 994–1011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2011.01.011

Finance & Accounting. (2019). MBA SWOT : Managing teams from a distance: Making the most of virtual meetings SWOT analysis & matrix - strengths, weaknesses, opportunities & threats. EMBA Pro for Executive MBA Professionals. Available at: https://embapro.com/frontpage/swotcase/77-virtual-teams

Garro-Abarca, V., Palos-Sanchez, P., & Aguayo-Camacho, M. (2021). Virtual teams in times of pandemic: Factors that influence performance. Frontiers in Psychology, 12. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.624637

Grenier, R., & Metes, G. (1995). Going virtual: Moving your organization into the 21st century. Prentice Hall PTR.

Haas, M. R. (2006). Acquiring and applying knowledge in transnational teams: The roles of cosmopolitans and locals. Organization Science, 17(3), 367–384. DOI: https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0187

Huang, R., Kahai, S., & Jestice, R. (2010). The contingent effects of leadership on team collaboration in virtual teams. Computers in Human Behavior, 26(5), 1098–1110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.014

Tworoger, L. C., Ruppel, C. P., Gong, B., & Pohlman, R. A. (2013). Leadership constraints. International Journal of E-Collaboration, 9(2), 34–60. DOI: https://doi.org/10.4018/jec.2013040102

Litorovych, O., & Maslakov, S. (2021). Virtual organizations. Management and Entrepreneurship in Ukraine: The Stages of Formation and Problems of Development, 2021(1), 131–137. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.131

OLoughlin, H. (2022). Every company going remote permanently. Build a better company. Remotely. Available at:https://buildremote.co/companies/companies-going-remote-permanently/

Piccoli, G., Powell, A., & Ives, B. (2004). Virtual teams: Team control structure, work processes, and team effectiveness. Information Technology & People, 17(4), 359–379. DOI: https://doi.org/10.1108/09593840410570258

Purvanova, R. K., & Bono, J. E. (2009). Transformational leadership in context: Face-to-face and virtual teams. The Leadership Quarterly, 20(3), 343–357. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.03.004

Shaik, F. F., & Makhecha, U. P. (2019). Drivers of employee engagement in global virtual teams. Australasian Journal of Information Systems, 23. DOI: https://doi.org/10.3127/ajis.v23i0.1770

Stamps, J., & Lipnack, J. (2008). Virtual teams: People working across boundaries with technology. Wiley & Sons, Incorporated, John.

Merkevičius, J., Davidavičienė, V., Raudeliūnienė, J., & Buleca, J. (2015). Virtual organization: Specifics of creation of personnel management system. E+M Ekonomie a Management, 18(4), 200–211. DOI: https://doi.org/10.15240/tul/001/2015-4-014

Zimmermann, A. (2011). Interpersonal relationships in transnational, virtual teams: Towards a configurational perspective. International Journal of Management Reviews, 13(1), 59–78. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2010.00284.x

Vynohradova, O. V., & Yevtushenko, N. O. (2018). Hrupova dynamika ta komunikatsii. DUT. Available at: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1657_31254416.pdf

Kravchuk, O. I., Varis, I. O., & Kyrianova, O. V. (2021). Upravlinnia tsyfrovymy komunikatsiiamy u virtualnykh komandakh. In T. Nestorenko & T. Pokusa (Eds.), Improving living standards in a globalized world: Opportunities and challenges (pp. 494–505). The Academy of Management and Administration in Opole. Available at: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2021_10_2.pdf

Petiukh, V., & Kravchuk, O. (2012). Upravlinnia komandamy. KNEU.

Sokolovskyi, S. A. (2017). Modeliuvannia innovatsiinoi diialnosti virtualnoho pidpryiemstva v umovakh informatsiinoi ekonomiky. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti., (57), 120–128. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_57_18

Переглядів статті: 207
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Кравчук, О., Варіс, І., & Кир’янова, О. (2023). КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВІРТУАЛЬНОГО КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають