ЕФЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Ключові слова: управління людськими ресурсами, управління персоналом, витрати на персонал, бюджетування, ефекти бюджетування, hr бюджет

Анотація

У статті актуальним визначено пошук нових ефективних методів та інструментів бюджетування, які дозволять ідентифікувати, оцінити та стимулювати потрібні для організації в умовах глобальних соціоекономічних змін ефекти бюджетування управління людськими ресурсами. Обґрунтовано значення та роль бюджетування управління людськими ресурсами в організації в умовах глобальних соціоекономічних змін. Визначено основні ефекти для організації, які дає імплементація технології бюджетування в управління персоналом в організації. Зроблено висновки про необхідність стимулювання соціальних ефектів бюджетування управління людськими ресурсами в умовах глобальних соціоекономічних змін, поглиблений пандемією COVID-19. Розроблено методичні підходи до ідентифікації та оцінювання соціальних ефектів бюджетування управління людськими ресурсами.

Посилання

Берсуцька С. Я., Жуков С. А. Соціальна роль системи бюджетування на промислових підприємствах України. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2017. № 1. С. 112–119.

Гавкалова Н. Л., Криворучко А. С. Процедура оптимізації витрат на персонал. Теорія та практика державного управління. 2011. 4. 156–161.

Гуцал О. П. Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 402–407.

Дикань, В. Л., Заєць Г. П. Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 297–305.

Дячков, Д. В.; Бурий, Є. І.; Вовковінський, Ю. В. Оптимізаційне управління витратами на персонал в умовах економічної нестабільності. Економічний форум. 2018. № 1. С. 165–171.

Жуков С. А. Роль бюджетування в системі стратегічного управління людським капіталом промислового підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 214–219.

Збрицька Т. П., Сало Я. В. Аудит персоналу: навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, 2019. 381 с.

Сердюк Я. В. Бюджетування як складова фінансового планування на підприємстві. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. № 12(22). С. 141–145.

Синиціна Ю. П., Дунайчук С. М., Алєксеенко А. І. Управління витратами на персонал на основі системного підходу. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 636–641.

Синяєва Л. В. Взаємозв'язок планування витрат на персонал з критеріями ефективності. Бізнес-інкубатор. 2017. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4694/1/5-1-74-77.pdf

Управління персоналом: підручник / В. М. Данюк та ін. Київ : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. 666 с.

Фещенко Л. В. Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 34. С. 154–157.

Ювженко Н. М. Традиційні та сучасні методи бюджетування: переваги і недоліки. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 239–245.

Cascio, W. F., Fink, A. A., & Boudreau, J. W. Investing in people: Financial impact of human resource initiatives. Alexandria: Society for Human Resource Management. 2019. 428 p.

Kazmi, S., Hasnu, S., Jamil, R. Creating a Link between HR Departmentand Budgeting: What Do HR Managers Think? American Journal of Economics and Business Administration. 7(1). URL: https://ssrn.com/abstract=2616387

SHRM. What is involved in developing an HR budget? 2019. URL: https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hr-qa/pages/whatneedstobeincludedinanhrbudget.aspx

Bersutsʹka S.YA. & Zhukov S.A. (2017) Sotsialʹna rolʹ systemy byudzhetuvannya na promyslovykh pidpryyemstvakh Ukrayiny. Nauchnyy vestnyk Donbasskoy hosudarstvennoy mashynostroytelʹnoy akademyy. 1. 112–119 [in Ukrainian].

Havkalova N.L. & Kryvoruchko A.S. (2011). Protsedura optymizatsiyi vytrat na personal. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. 4. 156–161 [in Ukrainian].

Hutsal O. P. (2014) Byudzhet vytrat na personal u systemi byudzhetiv pidpryyemstva. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. 1. 402–407. [in Ukrainian].

Dykanʹ, V.L. & Zayetsʹ H.P. (2018). Zabezpechennya efektyvnosti menedzhmentu promyslovykh pidpryyemstv na zasadakh upravlinnya vytratamy na personal. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 62. 297–305 [in Ukrainian].

Dyachkov, D.V., Buryy, YE.I., & Vovkovinsʹkyy, YU.V. (2018) Optymizatsiyne upravlinnya vytratamy na personal v umovakh ekonomichnoyi nestabilʹnosti. Ekonomichnyy forum. 1. 165–171 [in Ukrainian].

Zhukov S.A. (2017). Rolʹ byudzhetuvannya v systemi stratehichnoho upravlinnya lyudsʹkym kapitalom promyslovoho pidpryyemstva. Ekonomichnyy visnyk Donbasu. 2 (48). 214–219 [in Ukrainian].

Zbrytsʹka T. P. & Salo YA. V. (2019) Audyt personalu: navchalʹnyy posibnyk. Odesa: ONEU. 381 с. [in Ukrainian].

Serdyuk YA.V. (2016). Byudzhetuvannya yak skladova finansovoho planuvannya na pidpryyemstvi. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka». 12(22). 141–145 [in Ukrainian].

Synytsina YU.P., Dunaychuk S.M., & Alyekseenko A.I. (2017). Upravlinnya vytratamy na personal na osnovi systemnoho pidkhodu. Ekonomika i suspilʹstvo. 9. 636–641 [in Ukrainian].

Synyayeva L.V. (2017). Vzayemozv'yazok planuvannya vytrat na personal z kryteriyamy efektyvnosti. Biznes-inkubator. Retrieved from: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4694/1/5-1-74-77.pdf [in Ukrainian]

Danyuk V.M. (2013). Upravlinnya personalom. Kyyiv: KNEU; Kramatorsʹk: NKMZ, 666 [in Ukrainian].

Feshchenko L.V. (2011). Vdoskonalennya byudzhetnoho planuvannya i prohnozuvannya. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 34. 154–157. [in Ukrainian]

Yuvzhenko N.M. (2018). Tradytsiyni ta suchasni metody byudzhetuvannya: perevahy i nedoliky. Biznes Inform. 7. 239–245. [in Ukrainian]

Cascio, W. F., Fink, A. A. & Boudreau, J. W. (2019). Investing in people: Financial impact of human resource initiatives. Alexandria: Society for Human Resource Management.

Kazmi, S., Hasnu, S., Jamil, R. (2015). Creating a Link between HR Departmentand Budgeting: What Do HR Managers Think? American Journal of Economics and Business Administration. 7(1). Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2616387

SHRM (2019). What is involved in developing an HR budget? Retrieved from: https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hr-qa/pages/whatneedstobeincludedinanhrbudget.aspx

Переглядів статті: 196
Завантажень PDF: 364
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кравчук, О., Варіс, І., & Дорош, М. (2021). ЕФЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-22
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ